Miqësia, dansk – albansk forening


Generalforsamling 2007

ReferatTekst: Bjørn Andersen

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk

1. Valg af dirigent og referent

Hans Henrik Brydensholt blev valgt som dirigent, Bjørn Andersen som referent.

Dagsordenen blev godkendt. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


2. Beretning fra bestyrelsen

Tue Magnussen forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen var i forvejen udsendt til medlemmerne: http://miqesia.org/generalforsamling-2006/beretning-for-2006.pdf.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


3. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af medlemskontingent

Ingrid Valentin forelagde regnskabet med revisors godkendelse [forsiden kan downloades].

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og forsamlingen sendte en tak til revisor, der har fungeret siden foreningens stiftelse, men som nu må fratræde af tidsmæssige grunde.

Dirigenten foreslog uændret kontingent for 2006; også dette blev enstemmigt godkendt.


4. Planer for næste års aktiviteter

Tue Magnussen lagde op til at foreningen må holde sig på et realistisk og overkommeligt niveau, for foreningen er beskeden og har begrænsede ressourcer, men der er på den anden side behov for at der fortsat eksisterer en forening som Miqësia. Han lagde op til at der blev holdt 2-3 offentlige møder om året, bl.a. ét om den politiske situation og ét af kulturel art - fx kunne der vises film. Mødet om Kadaré med Gerd Have og Bjørn Andersen havde måttet udskydes, fordi der skulle bruges mere tid til generalforsamlingen, men vil blive holdt senere. Én af de ting der burde arbejdes videre med er foreningens erfa-projekt (se: http://miqesia.dk/erfaring/).

Han mente man burde overveje nogle politiske initiativer og lagde op til at foreningen lavede et arrangement med politikere, der har været involveret i albanske forhold eller som er det nu. Måske kunne der etableres en slags parlamentarisk støttegruppe? Udenrigspolitisk Nævn skal til Serbien, Montenegro og Kosova, hvorfor ikke også til Albanien?, spurgte han.

Tiden var måske kommet til at Miqësia gik ind i et uformelt samarbejde med Kosovo og Makedoniens-albanere i Danmark, sagde Tue Magnussen. Miqësia kunne invitere til deltagelse i vores arrangementer og omvendt?

Tue Magnussen tilføjede til sidst at der måske var medlemmer, der var interesseret i at skrive artikler til Wikipedia om albanske forhold - dvs. albansk historie og kultur og albanske personligheder. Artiklerne skulle selv sagt leve op til sædvanlige krav om objektivitet og relevans. Måske kunne der på et tidspunkt arrangeres en workshop.

Hans Henrik Brydensholt fortalte om at der - med dansk bistand - for nogle år siden var blevet etableret en albansk organisation om konfliktmægling, som har nået gode resultater; efter at den danske overgangsbistand var ophørt (i slutningen af 2003) var den norske statslige bistandsorganisation trådt ind i stedet. Måske det kunne være en idé at invitere nogle af de involverede nordmænd til København for at fortælle om projektsamarbejdet?

Charlotte Bøgh oplyste at en fond i tilknytning til Willum Kann Rasmussen vil anvende omkring 250 mio kr over de næste 5 år, særligt til lande hvor Velux-koncernen har etableret virksomheder (som Polen og Ungarn). Det enkelte projekt skulle være forholdsvis stort (10-15 mio DKK) og vedrøre børn og unges forhold og miljøanliggender. Hans Henrik Brydensholt mindede om hustruvoldsproblemerne i Albanien og lagde op til at man undersøgte om et albansk projekt kunne komme i betragtning. Tue Magnussen bemærkede at dette var noget der havde den danske udenrigsminister Per Stig Møller's bevågenhed.

Enver Ljoki mente at man både burde overveje aktiviteter der vedrørte Albaniens økonomi og kulturelle forhold. I debatten blev det nævnt at der for nogle måneder siden er indgået en associerings- og stabiliseringsaftale mellem EU og Albanien (som EU-landene er ved at ratificere). Enver Ljoki spurgte videre om ikke foreningen kunne arbejde for at en plads blev opkaldt efter Skanderbeg og at der blev rejst en statue af Moder Teresa. Tue Magnussen anbefalede at interesserede selv henvendte sig til de rette myndigheder, men i øvrigt mente han at vej- og gadenavne helst skulle foreslås af dem der boede i lokalområdet, det skulle meget gerne være deres forslag.

Mads Lund syntes at man skulle betragte Miqësia som en 'paraply'. Foreningen kan typisk ikke involvere sig i enkeltprojekter, for det har den ikke kræfter til, men kan 'samle op' og være et sted hvor interesserede mødes og udveksler idéer og synspunkter. Måske kunne man dog engagere sig i at der blev etableret et slags kulturhus i Albanien, hvor danske kunstnere og andre kunne komme på besøg? Måske kunne man få danske virksomheder og fonde til at bidrage økonomnisk?

For at et kulturhus-projekt skulle nyde fremme, måtte der være en betydelig albansk interesse, sagde Ingrid Valentin; at få etableret et kulturhus ville typisk tage en del år.

Xhemil Zeqiri syntes kulturhusidéen var god og foreslog at man også overvejede mulighederne for noget tilsvarende i Danmark, et sted hvor albanske kunstnere kunne komme på besøg og udstille og holde oplæg. Det ville være dejligt hvis man kunne øge kendskabet til albansk historie, arkæologi og kultur.

Ibrahim Xhemajli opfordrede til at danskere besøgte de albanske arrangementer på nationaldagen i slutningen af november. Han kaldte specielt på medlemmerne af Miqësia.

Enver Ljoki havde i sin tid gået på gymnasiet i Makedonien, og han huskede det som en stor oplevelse, at den franske kultur blev præsenteret af den franske ambassade. Frankrig er et større og rigere land end Danmark, men han anbefalede at man gjorde noget tilsvarende fra dansk side.

Der er nogle få albanere der studerer i Danmark, men det ville være ønskeligt hvis der kunne gives nogle stipendier til danske universiteter til interesserede albanere, sagde Steven Sampson. Det er noget amerikanerne er gode til. Hans Henrik Brydensholt supplerede med at sige at man fra dansk side måske kunne udbyde noget, som der kunne være en bredere interesse i, fx bekæmpelse af korruption.

Lindita Kellezi mindede om at de danske investeringer i Albanien er små. Et godt udgangspunkt for et kulturelt samarbejde ville være, hvis der var et økonomisk.


5. Indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. [Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 i lige år. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år].

Lisbeth Arne Pedersen ønskede at udtræde, og Gina Schaar og Ingrid Valentin ønskede ikke genvalg. Forsamlingen takkede alle for deres arbejde.

Nedenfor følger en oversigt over hvem der er valgt og over hvordan bestyrelsen har konstitueret sig:

Bestyrelsen udgøres - det næste år - af:

Formand Tue Magnussen (valgt til 2008)
Næstformand H.H. Brydensholdt (valgt til 2008)
Sekretær Jens E. Pedersen (valgt til 2009)
Kasserer Michael Skjoldø (valgt til 2009)
U.p Ibrahim Xhemalji (valgt til 2008)

Suppleanter:
Charlotte Bøgh (valgt til 2008)
Lindita Kellezi (valgt til 2008)
Enver Ljoki (valgt til 2008)


Webmaster: Bjørn Andersen (indtil videre)


7. Valg af revisor.

Som revisor valgtes Mads Lund (til 2008)

8. Eventuelt: Intet

[version 1.1. - 07.02.2007]
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk