Miqësia, dansk – albansk forening


Generalforsamling 2006

ReferatTekst og fotos: Bjørn Andersen

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk

1. Valg af dirigent og referent

Tue Magnussen blev valgt som dirigent, Bjørn Andersen som referent.

Dagsordenen blev godkendt. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Tue Magnussen forelagde beretningen

Tue Magnussen forelagde beretningen.


2. Beretning fra bestyrelsen

Tue Magnussen forelagde bestyrelsens beretning og viderebragte hilsener fra den albanske ambassade i København og den danske i Tirana. Beretningen er efterfølgende lagt på nettet og kan findes på: http://miqesia.org/generalforsamling-2006/beretning-for-2005.htm.

Bjørn Andersen fortalte om en kedelig oplevelse, som Bent Jakobsen og et rejsehold havde haft i sommer under besøg i en moske. Han ville - efter aftale med Bent Jakobsen - lægge historien på nettet inden udgangen af februar (under http://miqesia.dk/erfaring. Kedelige historier bør også fremlægges, selv når de strider mod det almindelige indtryk af albansk venlighed og imødekommenhed.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Foto fra det efterfølgende møde om det albanske parlamentsvalg. Tv. fhv. oberst Jens Chr. Lund, MF, th. Ingrid Valentin

Foto fra det efterfølgende møde om det albanske parlamentsvalg.
Tv. fhv. oberst Jens Chr. Lund, MF, th. Ingrid Valentin


3. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af medlemskontingent

Ingrid Valentin forelagde regnskabet og revisors bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og forsamlingen sendte en tak til revisor for hans arbejde og engagement.

Ingrid Valentin foreslog uændret kontingent for 2006; også dette blev enstemmigt godkendt.


4. Planer for næste års aktiviteter

Tue Magnussen mindede om de planer der er nævnt i beretningen, dels mht en diskussion om foreningens mål og langsigtede planer, dels mht opsummering af erfaringsprojektet.

Der fremkom en række forslag til aktiviteter, f.eks. om arkæologiske opdagelser, om oversættelse af Kadaré og andre forfattere og om albanske film. Der blev bl.a. talt om en gammel Skanderbeg-film, om l'America og flere andre. Isni Mustafi nævnede nogle af de albanske højtidsdage og lagde op til at der blevet arrangeret noget i den anledning.


5. Indkomne forslag

Ingrid Valentin fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. regler og procedure for afholdelse af udgifter. Forslaget var fremlagt skriftligt i indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen havde forelagt forslaget for revisor, og revisors synspunkter blev forelagt. Bestyrelsen var blevet enige om at fastholde det oprindelige forslag, bl.a. for at præcisere at der kun kan afholdes udgifter, hvis der inden afholdelsen er truffet beslutning herom (evt. ved rundspørge pr. telefon eller e-mail).

Forslaget blev enstemmigt tiltrådt og vil snarest muligt blive indarbejdet i vedtægterne.


Jens E. Pedersen

Jens E. Pedersen


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. [Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 i lige år. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år].

Dr Kalo var rejst til Tirana og Lis Jespersen ønskede at udtræde pga sin arbejdsmæssige situation. Desuden var Tue Magnussen på valg. Af hensyn til reglerne om ulige/lige år blev følgende valgt:

• Tue Magnussen (til 2008)
• Ibrahim Xhemajli (til 2008)
• Gina Schaar (til 2007)

Som suppleanter (gen)valgtes:

• Jens E. Pedersen (til 2007)
• Ole Christensen (til 2007)


7. Valg af revisor.

Som revisor genvalgtes Arne Stevns (til 2007)

8. Eventuelt: Intet


Efter generalforsamlingen var der møde om parlamentsvalget i Albanien og om den politiske situation.

[version 1.0. - 06.02.2006]
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk