Miqësia, dansk – albansk forening


Generalforsamling 2006

Beretning for 2005

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


[version 1.0. - 05.02.2006]


Dansk-albanske forbindelser

Det er nærliggende at indlede bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år med at kigge på de dansk-albanske forbindelser, som i nogen grad udstikker de overordnede rammer for mulighederne for at fremme dansk-albansk samvirke. Her må vi desværre konstatere, at de dansk-albanske forbindelser ikke er præget af fremgang. Tværtimod. Siden den danske overgangsbistand til Albanien blev udfaset, som det hedder i den verden, for to år siden, må vi desværre konstatere at forbindelserne er for nedadgående. Ophøret af bistand har også betydet en nedtrapning af forbindelserne mellem danske og albanske organisationer og de personlige kontakter.

Der synes ikke at være udsigt til yderligere direkte dansk hjælp til Albanien, men det er vigtigt at vi fra foreningen følger det spørgsmål løbende.

Efter at Albanien i slutningen af det danske EU-formandskab i 2002 åbnede en ambassade i København, så vi et vist opsving, men den skiftende bemanding har i de sidste 10 måneder svækket ambassadens aktivitet.

Initiativer omkring turisme har ikke taget det omfang, som man skulle forvente.

Der er enkelte ting, der peger i den anden retning som f.eks. handelskontakter og f.eks. Henning Larsens tegnestues påtænkte projekt i Tirana, men som helhed synes de dansk-albanske kontakter desværre fortsat at være for nedadgående.

Tillige synes der at være en udtalt skepsis over for Albanien i dansk offentlighed. Det kom f.eks. til udtryk i en nylig opinionsmåling, der anbragte Albanien i bunden sammen med Tyrkiet når det gjaldt indstilling til optagelse i EU.

Jeg tror, at det er vigtigt at holde sig det klart. Det er vigtigt at være realistisk og lægge foreningen på et realistisk aktivitetsniveau. Men de relativt få øvrige kontakter gør foreningen så meget desto vigtigere. Det er vigtigt at foreningen fortsat er rummelig og åben for alle forskelligartede kontakter.

Inden jeg gennemgår nogle af de aktiviteter, der har præget det forløbne år vil jeg meget gerne fremhæve det store og flotte arbejde der løbende lægges i at give foreningen en aktiv og imponerende hjemmeside, der sammen med det ugentlige nyhedsbrev især skyldes Bjørn Andersens utrættelige flid.


Arrangementer

Miqësia har holdt to medlemsmøder i 2005. Det første blev holdt i fortsættelse af generalforsamlingen sidste år. Journalist Jens Holsøe fortalte om de to meget vellykkede rejser, som han og Lis Jespersen havde arrangeret i et samarbejde med Fremad Rejser og Politiken Plus.

Det andet arrangement handlede om albansk folkemusik og folkedans. Musiketnologen Birthe Trærup indledte, viste en videofilm om sine feltundersøgelser og svarede på spørgsmål ved et velbesøgt arrangemnet på Musikhistorisk museum. Noget efter lagde vi nogle af Birthe's artikler på nettet og det har været en succes, endda på den måde at der er kommet henvendelser fra albanere i Kosóva som gerne ville i forbindelse med Birthe. En af henvendelserne var fra albanere som Birthe havde optaget i sin tid.

Vi ville gerne have haft et møde om den politiske situation engang i efteråret, men det kunne ikke lade sig gøre, og det er grunden til at vi har lagt et sådant arrangement som en fortsættelse af dette års generalforsamling. Noget tyder på at ventetiden var det værd, for det er i mellemtiden lykkedes os at få Jørgen Grunnet til at give oplæg.

Det bør nævnes at der har været et arrangement ved siden af Miqësia, nemlig en aften ved Ohrid-søen, som Qemal Minxhozi tog initiativet til og gennemførte. Det blev på mange måder en meget stor succes. Der var massevis af mennesker til Kuran-fisk fra Ohrid-søen eller Pogradec-søen som den hedder på albansk, der var en glimrende underholdning og en meget god stemning. Flere medlemmer af Miqësia var tilstede, ikke blot som gæster, for nogle af dem, fra Fremad Rejser var det vist, måtte give en hånd med pga den store tilstrømning.


Ballet- og musikarrangementer

Den Albanske Ambassade i København og Miqësia har i fællesskab arrangeret en række forestillinger med en gruppe balletstuderende fra Albanian Academy of Dance og med 3 musikere og sangere. Overskriften var Albanian Ballet Week in Denmark.

Arrangementerne fandt sted fra den 17. til den 25. marts 2005 med arrangementer i Vejle, Ebeltoft, Lyngby og København, og vores indtryk er at de forløb udmærket, og at der var stor tilstrømning.

Vi fik mulighed for at stifte bekendtskab med albansk folkedans, folkemusik og ballet, for ud over kendte internationale værker som Giselle og Cathedral of Paris var der også folkesange og folkedans på programmet fra de forskellige regioner i Albanien. Miqësia stod for ansøgningen til CKU og for regnskab og for afrapportering til CKU. Foreningen fik en bevilling på DKK 70.000. Vi er taknemmelige over støtten fra CKU, for uden den havde arrangementerne ikke kunnet lade sig gøre.


Erfaringsprojektet

Omkring årsskiftet 2004/2005 begyndte vi at samle erfaringer sammen fra dén periode, hvor Danmark gav overgangsbistand til Albanien.

Der er nu indsamlet en stor mængde basismateriale som vel fylder omkring 8-900 A4-sider. Alle der er interesseret har mulighed for at fordybe sig i materialet, som er af meget bred og forskellig karakter; tilsammen har vi fået et godt grundlag for at gå videre. Der er artikler og rapporter af forskellig slags, der er rejseberetninger og der er også en del billedmateriale.

Vi er meget glade for dét materiale der er kommet ind og siger tak til alle der har medvirket indtil nu. Vi kan roligt sige at vi har fået meget mere materiale ind, end vi havde kunnet håbe på - selv på en solskinsdag.

Vi retter en ganske særlig tak til de personer og institutioner, der har deltaget, selv om de slet ikke havde nogen tilknytning til Miqësia.

Vi mangler endnu noget af det vigtige basisstof fra RCT's og fra Journalisthøjskolens arbejde i Albanien. Men det håber vi kommer snart.

Når det sidste basismateriale er på plads, er det tanken at interviewe nogle af de ministre der har været involveret. Vi har i øvrigt allerede et interview i kassen med Søren Søndergaard, der i flere år var Europaråds rapportør vedr. Albanien. Også tak for hans gode bidrag.

Derefter vil vi skrive en lille bog sammen på omkring 50-60 sider der samler de vigtigste erfaringer og lægger op til en diskussion om hvordan samarbejdet mellem Danmark og Albanien kan styrkes i de kommende år.

Det er hensigten at bogen skal ud både på engelsk, dansk og albansk - primært som en internetbog som man kan downloade, men vi håber også at kunne få lavet et lille oplag i trykt form.

Vi havde håbet at kunne få lidt økonomisk støtte til projektet - og til en research- og interviewrejse i foråret som jeg selv [Tue] og Bjørn ville foretage - men det bliver svært, eftersom Udviklingsministeren som bekendt har ændret på vilkårene, således at organisationer ikke længere kan komme i betragtning.

Efter generalforsamlingen må den nye bestyrelse overveje, hvordan vi kan tackle de økonomiske udfordringer i projektet.


Situationen i Albanien

Som bekendt betød det meget spændende parlamentsvalg i sommer at der kom en ny regering. Jeg selv [Tue] deltog som observatør for OSCE - under Jørgen Grunnet's kyndige ledelse - endda i dén kreds for Sali Berisha stillede op. Vi vil kunne høre mere om valget senere i aften.

Men valget og den-dansk-albanske fodboldkamp i juni gav anledning til en vis interesse i dansk presse. I forbindelse med valget havde Jyllands-Posten en journalist i Albanien, og jeg selv skrev tre-fire artikler om valget og det efterfølgende systemskifte. Fornylig besøgte en freelance-journalist Albanien for Berlingske Tidende. Desuden har journalist Øyvind Kyrø bragt flere radioindslag og artikler på baggrund af sit besøg i Albanien i det forløbne år.

Hvilken betydning valgresultatet vil få for det dansk-albanske samarbejde er det svært at sige noget præcist om på nuværende tidspunkt. Men vi håber da på at det glimrende samarbejde vi har haft med den albanske ambassade her i København vil fortsætte.

Inden valget trak vores gamle ven og bekendt Qemal Minxhozi sig tilbage som chef for den albanske ambassade for i stedet at stille op som parlamentsmedlem. Som bekendt lykkedes det for ham at blive valgt i Burrel-området for Socialistpartiet, der i øvrigt blev valgets taber.

Qemal har siden valget været i forbindelse med flere af os. Han har været meget energisk for at skaffe støtte til projekter i sin valgkreds og andre steder i Albanien. Som de fleste ved var Bjørn nede for at besøge Qemal i september og har bagefter skrevet om valget og om Qemal's projekter i en bog der udkom for nylig.

Vi har glædet os over, at MF Morten Østergaard fra det Radikale Venstre for Europarådet er politisk rapportør på Albanien og har fortsat arbejdet efter Søren Søndergaard, der som følge af hans udtræden af Folketinget ved valget i februar, holdt op i Europarådsregi.


Den danske ambassade i Tirana

Vi har gennem året haft et fint samarbejde med ambassaden i Tirana og siger både Finn Theilgaard og hans medarbejdere mange tak. I november var et par af de albanske medarbejdere i København på et kursus som Udenrigsministeriet holdt; det lykkedes - på en af deres friaftener - at arrangere en andestegsspisning (det var Mortensaften) i København, der var meget vellykket. Der blev talt en del om traditioner hér og dér, og de personlige kontakter blev styrket.


Repræsentanter for Demokratisk Alliance i København

I januar var der en delegation fra Demokratisk Alliance i København med formanden arkæologiprofessor Neritan Ceka i spidsen. Delegationen var på besøg i Århus og på både Lousiana og Vikingeskibsmuseet. Ét af formålene med rejsen var at tale med politikere i Danmark, og man havde lejlighed til at tale med flere medlemmer af det Radikale Venstres Folketingsgruppe, som man ser som sit søsterparti.

Jeg selv [Tue] og Bjørn [Andersen] havde et par korte samtaler med Neritan Ceka hvor der blev talt om tiden siden 1970'erne og om forskellige muligheder for samarbejde mellem Albanien og Danmark.

Både Neritan Ceka og vi mente det var af stor værdi at udbygge samarbejdet mellem små lande, fordi dialogen så kan ske i øjenhøjde.


Albanien og EU

Fremtiden står - for Albanien - i EU's tegn. EU har fornylig besluttet sig for at "rykke" Balkanlandene lidt "op", både Makedonien, Tyrkiet, Serbien-Montenegro, Kosova og Albanien. Landene er absolut ikke lige langt, og vi må formode at det vil tage en del år før Albanien kan blive optaget i EU.

På det seneste har vi hørt fra en meningsmåling at danskerne ikke ønsker Tyrkiet og Albanien optaget, så der bliver noget at arbejde med - både på den ene og anden måde, helt sikkert også for Miqësia.

Vi mener at det er meget vigtigt, at vi i Miqësia følger godt med i hvad der sker, og sér efter om der er steder hvor det er naturligt og rimeligt, at vi går på banen - ikke mindst for at fremme forholdet mellem de to landes befolkninger og for at få flere informationer frem.


Sprogundervisning

For nogen tid siden fik vi en henvendelse fra én der meget stærkt ønskede, at der kunne blive etableret undervisning i albansk sprog.

Bestyrelsen så ikke umiddelbart nogen mulighed for selv at stå for det, men lagde op til at evt. interesserede kunne gå sammen. Der har meldt sig omkring 10-12 stykker, men det er stadig ikke lykkedes at få det praktiske på plads. Vi håber at vi ved fælles hjælp kan finde en udvej.

Umiddelbart tror vi fortsat, at undervisningen må arrangeres af dem der brænder for det af den ene eller anden grund, og som selv vil deltage, men det er klart, at den nye bestyrelse kan tage sagen op igen, hvis den ser nogle nye muligheder, og måske er der netop på det allerseneste observeret et lille lys, men det vil vi vende tilbage til.


Fremtiden

Medlemstallet har været næsten konstant siden foreningen blev stiftet, men hvert år har der været et par enkelte der har meldt sig ind. De fleste af medlemmerne bor i Københavns-området, men der er også nogle stykker andetsteds i landet.

Da foreningen blev stiftet i 2003 var der stadig projekter i gang under overgangsbistanden, men de stoppede med udgangen af 2003. Senere har der været forskellige aktiviteter, men selv sagt på andre vilkår, og det har en vis betydning for, hvad vi kan og bør, som jeg var inde på i indledningen til beretningen

Vi synes i den nuværende bestyrelse at tiden er kommet til at vi diskuterer foreningens mål, strategi og arbejde i de kommende år. Hvad skal prioriteres? Hvad skal der satses på? Og hvor må vi "stige af", fordi vi trods alt har ret begrænsede ressourcer? Blandt de aktiviteter vi kan gå efter i sømmene er:

* Medlemsmøder
* Projekter her og i Albanien
* Samvær mellem danskere og albanere
* Studie- og andre rejser
* Sprogundervisning
* Aktiviteter på internettet

Man kunne gøre det således at bestyrelsen lægger ud med at holde et lille seminar ud på foråret og producerer et arbejdspapir, og at bestyrelsen derefter inviterer til at hele medlemskredsen og andre interesserede blander sig i diskussionen.

Men jeg vil gerne opfordre til, at man allerede i aften kommer med forslag til kommende aktiviteter, både når det gælder emner for møder og andre initiativer. Tidsmæssigt passer det i øvrigt fint med, at vi så småt nærmer os en opsamling i erfaringsprojektet.


Tak til Lis Jespersen

Lis Jespersen der har en stor del af æren for at Miqësia blev etableret, og som på mange måder har bidraget til det dansk-albanske samarbejde, også i regi af Miqësia, må desværre træde ud af bestyrelsen pga for stort et arbejdspres.

Lis har lovet fortsat at være med i foreningen, og det er vi mægtig glade for. Fra bestyrelsens side siger vi Lis tak for en stor indsats, ikke mindst i begyndelsen hvor tingene skulle etableres og ønsker hende alt det bedste i fremtiden.


Tue Magnussen, fmd.
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk