Miqësia's Erfaringsprojekt


Fagbevægelsen og Albanien / SiD-3F


Trepartssamarbejde. AMU-uddannelse. Uddannelse af tillidsmænd

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk
Version 1.1 - 03.10.2005


Indholdsoversigt

Forbemærkning

Indledning

AMU-Centeret

Tillidsmandsuddannelsen

Impact study: Contribution to the Development of the Albanian Labour Market [August 2002]

Baggrundsmateriale

Generelt og begge projekter under ét

Mads Lund: ARBEJDSMARKEDSPROJEKT I ALBANIEN - STATUSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.96 TIL 31.07.97.

Mads Lund: ARBEJDSMARKEDSPROJEKT I ALBANIEN - STATUSRAPPORT FOR PERIODEN 01.08.97 TIL 31.07.98.

Kaj Erik Hansen: Status og udvikling i SiD projektet i Albanien til projektfølgegruppen (medio 2002)


Rose-prisen 2001

Arbejderbevægelsens Internationale Forum giver Mira Mitrushi Roseprisen i 2001


AMU-Centeret i Vlora

Christian Aagaard Hansen & Vagn Særkjær: PILOT STUDY IN CONNECTION WITH VOCATIONAL TRAINING PROJECT IN ALBANIA (marts 1995)

Contract between Ministry of Labour, Emigration, Social Protection and ex-persecuted people, Albania and The General Workers of Denmark (30.3.1995)

Finansudvalget. Aktstykke # 412 af 9.8.1995

AFTALE MELLEM UDENRIGSMINISTERIET, DANIDA, OG SiD (27.9.1995)


Tillidsmandsuddannelsen / TUSA

Mira Mitrushi: TUSA History and Training System (December 2002)

Mads Lund: UDVIKLING AF DET ALBANSKE ARBEJDSMARKED (28-1-2003)

Bilag: Brev fra Gezim Kalaja, (16.1.2003)

Forbemærkning


Det følgende bygger på materiale fra SiD (der i dag indgår i 3F) og på samtaler med Mads Lund fra 3Fs Internationale Afdeling. Mads Lund kom ind i Albaniens-arbejdet i 1996 og var udstationeret i Albanien i 1996/97. Under den senere Kosovo-krise var Mads også i Albanien, denne gang for ASF - Dansk Folkehjælp. Efter hjemkomsten har Mads arbejdet i SiD med forskellige Balkan-projekter, for tiden kører der et projekt i samarbejde med fagbevægelsen i Kosovo.


Bjørn Andersen, august 2005

Indledning
Tillidsmandskursus i Durrës. Foto: Mads Lund. Fra: SiD's Balkan-kalender 2003.


I SiD havde man dén ordning at alle distrikterne skulle være internationalt engageret foruden at de skulle varetage deres normale arbejdsopgaver på det danske arbejdsmarked.

Det førte på Fyn til at man i begyndelsen af 1990'erne begyndte at interessere sig for Albanien; én af de mest aktive i dette arbejde var Johnny Laursen fra transportområdet. Albanerne stod tydeligvis i problemer til op over halsen. Man havde haft et strengt socialistisk eller kommunistisk styre fra 2' Verdenskrig der var kollapset i 1991, og situationen efter systemskiftet var overordentlig vanskelig - både for befolkningen i almindelighed og for fagbevægelsen.

Det første Fynboerne involverede sig i var almindelig nødhjælp. Der blev foretaget indsamlinger af ting der kunne gøre nytte i Albanien - og man arrangerede transporter til forskellige lokaliteter. Langsomt begyndte man at få kontakter til fagbevægelsen dernede, og der blev arrangeret besøg i Danmark af forskellige delegationer - mange af dem med støtte fra den danske regerings Demokratifond.

Noget senere gik SiD's Internationale Udvalg og Internationale Afdeling ind i samarbejdet, og man søgte og fik støtte fra Danida til at gennemføre to meget forskellige projekter. Det ene projekt drejede sig om at etablere et AMU-center, det andet om at opbygge forskellige former for tillidsmandsuddannelse.

Det første projekt kollapsede i 1997 på grund af urolighederne dét år, mens det andet projekt blev gennemført med succes. 3F har stadig kontakt til Albanien selv om Danmark ikke længere giver direkte bistandshjælp (overgangsbistanden ophørte med udgangen af 2003). I dag yder den danske stat fortsat bistand, men det sker kun indirekte gennem organisationer som EU.

AMU-centeret

AMU-centeret skulle etableres i samarbejde med det albanske arbejdsministerium. På det tidspunkt var det Sali Berisha der var præsident, og regeringen var domineret af hans parti, Det Demokratiske Parti.

Ministeriet skulle stille en egnet bygning til rådighed, mens SiD - i samarbejde med AMU-Centeret i Århus - skulle skaffe udstyret og gennemføre uddannelsen af de albanske undervisere. I fællesskab skulle albanerne og danskerne etablere en bestyrelse - med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter - og sætte projektet i gang, således at det så hurtigt som muligt kunne køre uden dansk medvirken.

Efter et stykke tid fandt man en glimrende bygning i Vlora, en havneby i det sydlige Albanien med færgeforbindelse til Italien, og man gik i gang med at samle udstyr i Danmark - fx købte man en systue der lige var blevet nedlagt, fik den pakket i containere og kørt med bil til Italien og derfra fragtet med færge til Albanien.


Foto: Mads Lund 1997

Centret i Vlora. Foto: Mads Lund 1997.


Noget af det vigtigste var at få etableret en bestyrelse - med repræsentanter for både arbejdsgivere og arbejdstagere - og ansat en leder, at få ansat lærere og at få uddannet alle dem der skulle arbejde på centeret.

På papiret kunne det se overkommeligt ud, men opgaven var ikke så nem, fordi man måtte sætte sig ind i albansk tankegang - og tage de nødvendige forholdsregler for at skolen kunne komme til at køre hensigtsmæssigt.

På dén tid var det meget almindeligt i Albanien at den ene bekendt hjalp den anden, og når arbejdsministeren kom fra Det Demokratiske Parti, var det nærmest en selvfølge at det var én fra hans kreds der blev tilgodeset når der skulle fordeles poster, i dette tilfælde som leder af AMU-centeret. Der var også én der mente at han skulle have jobbet og troede sig »stærk nok« til at få det, men han kunne ikke accepteres fra dansk side da han manglede flere af de mest nødvendige kvalifikationer. Efter en del tovtrækkeri og pres blev der valgt en anden der var bedre egnet.

Efterhånden kom skolen i gang, og det så ud som om den ville kunne lykkes i det lange løb, men så kom de omfattende uroligheder i slutningen af 1996 og hen gennem 1997. Urolighederne var blevet udløst af at en række pyramideforetagender var brast sammen - hvad der førte til at mange mennesker mistede hvad de - i deres naivitet - havde investeret, undertiden var det alle deres sparepenge - nogle gange endda suppleret med hvad de havde kunnet låne sig til.


Foto: Mads Lund 1997

Fra urolighederne i Tirana. Foto: Mads Lund 1997.


Utilfredsheden voksede sig stor og rettede sig hurtigt mod den daværende regering som ikke anede sine levende råd. I det sydlige af Albanien udbrød der væbnet oprør; militærets våbenlagre blev plyndret, og hverken politi eller militær ville eller kunne gøre noget for at dæmpe uroen, selv om regeringen i begyndelsen havde søgte at sætte politi og militær ind mod demonstranterne.

Den sociale uro gav store muligheder for at gangstere kunne operere uden at blive standset, og det gik også hårdt ud over skolen. En aften dukkede en bil op med bevæbnede folk. De passede vagten op og dræbte ham - og kort efter kom der lastbiler der fjernede alt inventar og udstyr der havde større værdi, fx maskiner, computere og kopimaskiner. Der var ikke tvivl om at der var tale om en velorganiseret aktion.

I den følgende tid forsvandt alt der kunne bruges fra skolen. Folk fra omegnen hentede vinduer, armaturer og forskellige installationer.

Til sidst flyttede der boligløse ind.

Da først uroen var ophørt, og der havde været valg og en ny regering var tiltrådt, kunne det teoretisk set have ladet sig gøre at genoprette skolen - men det ville have forudsat at den nye regering havde sat ind herpå - og brugt de nødvendige ressourcer på at få bygningen retableret. Det kunne den ikke, for den manglede de nødvendige midler - og den var måske heller ikke - med det første - interesseret i at sætte de boligløse på porten.

Efter et stykke tid måtte SiD konstatere at projektet måtte opgives. De resterende ressourcer blev overflyttet til det andet albanske projekt der drejede sig om tillidsmandsuddannelse. Endnu senere drog man i øvrigt i SiD dén konklusion at man i fremtiden ville holde sig fra projekter der lå i udkanten af SiD's umiddelbare arbejdsfelt, fagforeningsarbejdet, og overlade eventuelle AMU-projekter til andre aktører.

Tillidsmandsuddannelsen, TUSA

Omtrent samtidig med at SiD påbegyndte arbejdet med at opbygge AMU-centeret i Vlora, gik man i gang med et projekt der sigtede på at uddanne tillidsmænd i de albanske fagforeninger. Det var en nødvendig forudsætning - både fra albansk og fra dansk side - at samarbejdet involverede begge de LO-lignende organisationer der fandtes på dette tidspunkt (dvs. omkring 1995-96), nemlig KSSH og BSPSH - og ikke kun dén som SiD lå tættest på i fagpolitisk og politisk henseende.

Den ene af organisationerne (KSSH) havde tilknytning til Socialisterne, den anden til Demokraterne (BSPSH). De to organisationer havde ikke let ved at samarbejde, og der var også forskellige uoverensstemmelser inden for de enkelte organisationer.

Det lykkedes imidlertid at få arbejdet sat i gang og at gennemføre en række kurser i Danmark og Albanien, og i det store og hele var der tale om en »stille« succes. I perioden mellem den første danske bistand til Albanien og overgangsbistanden lykkedes det Albanerne at holde skolen kørende uden danske tilskud, og det var givetvis et vigtigt argument for at fortsætte med at støtte skolen under overgangsbistanden (som blev givet frem til slutningen af 2003). En del aktiviteter fandt sted i Tirana, men mange fandt sted ude i landet - og arbejdet gik så godt at mange af de kompendier man havde udarbejdet måtte genoptrykkes. Havde man haft flere midler til rådighed, var man sikkert »kommet endnu længere ud« i de forskellige dele af Albanien.

I slutningen af 2002 / begyndelsen af 2003 blev samarbejdet mellem SiD og BSPSH brudt, og det førte til at BSPSH ikke længere deltog i projektet. Baggrunden var at Gezim Kalaja - tidligere formand for minearbejderne - var blevet formand for BSPSH, og at han og hans folk ikke brød sig ikke om dén måde SiD greb tingene an på. Kalaja mente at BSPSH var blevet forfordelt, fordi KSSH havde modtaget husleje fra projektet, mens BSPSH ikke tilsvarende havde fået økonomiske midler. Årsagen var dog den enkle at det var KSSH der ejede den bygning der husede TUSA, mens BSPSH ikke havde stillet tilsvarende ressourcer til rådighed.

Den danske bistand til TUSA stoppede ved udgangen af 2003 - hvor den danske overgangsbistand ophørte - men skolen kører videre. På det seneste har man for EU-midler gennemført uddannelse (i Albanien) af tillidsfolk fra Kosovo.


Impact study: Contribution to the Development of the Albanian Labour Market

Cooperation between the General Workers Union in Denmark (SiD) and the Albanian trade union movement was initiated in 1992, and a SiD-Danida funded project on vocational training and on trade union training in Albania was implemented from mid-1995 to the end of 1998. A second 3-year SiD-Danida funded project with the two Albanian trade union confederations KSSH and BSPSH was started in January 2000 (official starting dated 1st September 1999) and may be seen as a phase 2 of the previous project.

The Albanian Project Partners, i.e. The Confederation of Trade Unions in Albania (KSSH) and The Union of Independent Trade Unions of Albania (BSPSH) were both founded in 1991 as Albania started the transition from a communist regime with plan economy to a pluralistic democracy with market economy. The two confederations are competitors but also see themselves as partners in cooperation, and SiD’s assistance has to a large extent targeted co-existence and strengthened cooperation between them.

The development objective of the current project is to disseminate knowledge on how a free market economy functions and, in particular, to contribute to tripartism being generally accepted as a steering mechanism of the labour market and as a method for democratic activation and reactivation of the production machinery. The immediate objective is to obtain necessary knowledge on the labour market in Albania and to disseminate this knowledge through training and campaigns to all pertinent actors in the labour market; and to develop the Albanian trade union movement so that it can play an active role in the transition of the labour market in Albania.

A mid-term project review was carried out in February 2002, and findings, conclusions and recommendations are documented in a Final Review Report of April 2002. In addition, however, SiD and the Albanian project partners decided to commission a small impact study, with a view to trace the long-term effects of 10 years of cooperation. The study was then designed in continuation of the review and it was completed by the end of June 2002.

The study was carried out by a team of three:

• Peter Marinus Jensen, responsible for study design, workshop facilitation, final interpretation of data, and writing of report

• Edlira Xhafa and Altin Halilaj, responsible for interviews/data collection, compilation, tentative interpretation of data, and translation

This report outlines the methodology applied and presents the study team’s overall findings and conclusions, which are not necessarily shared by BSPSH, KSSH, SiD or any other party concerned.


Hele rapporten kan downloades som PDF-fil fra: http://miqesia.org/erfaring-sid/impact.pdf

Baggrundsmateriale

Størstedelen af materialet er overført fra papir til HTML ved en OCR-behandling (dvs. ved en elektronisk oversættelse af fotokopier til digital tekst). Selv om der efterfølgende er læst korrektur, kan der være nogle trykfejl. Har du mistanke om en trykfejl, bedes du sende en mail til: webmaster@miqesia.dk


Generelt

ARBEJDSMARKEDSPROJEKT I ALBANIEN

STATUSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.96 TIL 31.07.97.


SAMARBEJDSPARTNERE:
Det albanske Arbejdsministerium
KSSH - Conf. of the Trade Unions of Albania
BSPSH - Union of Indp. Trade Unions of Alb.
PROJEKTPERIODE: l.aug. 1995 -l.aug. 1997 (31.12.1998)

TOTALBUDGET: 14.731.540 kr (heraf Danida 5.738.940)

PROJEKTANSVARLIG: SID (Projektleder Mads Lund)


Den politiske udvikling i Albanien i 1996 og 1997.

Ved starten af året 1996 var Albanien set udefra et mønstereksempel på overgangen fra en centraliseret økonomi med et udemokratisk politisk system til et frit marked med en demokratisk politisk struktur.

Valget den 26. maj 1996 slog en smule skår i den pæne facade idet såvel den politiske opposition i Albanien som udenlandske observatører talte om svindel. Valget medførte at det Demokratiske Parti satte sig massivt på magten. Det internationale samfund satsede på stabilitet i området og så præsident Berisha og det Demokratiske parti som garanter for dette. Valget fik derfor ikke konsekvenser for det internationale hjælpearbejde til Albanien.

Berisha og det Demokratiske Parti fortsatte den "Casino-kapitalisme" som de tidligere havde lagt grunden til; I stedet for at opbygge en egentlig industri satsede man på pyramideselskaberne som i øvrigt også bidrog til partiet med store beløb. I denne periode begynder det at blive vanskeligt at skelne parti og stat fra hinanden. Det er afgørende at sidde på den politiske magt fordi man derigennem kontrollerer økonomien, herunder de fortsatte forsøg på at privatisere tidligere statsejendom.

Den 22.oktober afvikledes der lokale valg og de blev en meget stor sejr til det Demokratiske Parti. Stemmeprocenten var uhyggelig lav fordi oppositionen blev hjemme. Ved dette valg var svindlen begrænset til lokale valgsteder.

På en måde var valget udtryk for en relativt stor opbakning til Berisha og det Demokratiske Parti. Gennem pyramideselskaberne var mange blevet rige og der var stor økonomisk aktivitet i Albanien. Der blev ikke investeret i produktion men i nye huse, servicevirksomheder samt forbrugsgoder.

Statsapparatet var præget af stor korruption. Lønniveauet i Albanien bestemmes gennem kollektive aftaler og ligger ekstremt lavt. Som eksempel kan nævnes lærerne ved VVT-Center Vlore som modtager en betaling på 7.400 leke (svarende til 70 dollar før jul og 40 dollar i juli 97). Ifølge UNDP skal en familie bruge minimum 25.000 leke pr måned. Lønniveauet er det samme for statens embedsmænd, men ved ansættelsen modtager de retten til at tjene ekstra ved korruption samt bidrag fra de internationale hjælpeprogrammer.

Fagbevægelsen havde ingen indflydelse. Dele af den var direkte redskaber for den siddende regering. Landets egen lovgivning om bl.a. nedsættelse af et "National Labour Council" blev ikke omsat i praksis. KSSH var i opposition til regeringen mens BSPSH havde meget nære bånd til Berisha.

I december 1996 begynder fundamentet at skride under den samfundsorden som Berisha havde opbygget. Det første pyramideselskab "Sudje" gik konkurs. I slutningen af december fulgte "Gjallicia" efter og i januar lukkede regeringen selskaberne "Populi" og "Xhaferi".

Hele den albanske økonomi kollapsede som et korthus og alle de sociale problemer som fernisen dækkede over kom op til overfladen. Da regeringen bestemte sig til ikke at tilbagebetale penge til ofrene for "Gjallicia" og da dette pyramideselskab var koncentreret i Sydalbanien, brød oprøret ud i Vlore.

I denne periode blev det åbenlyst, at Berisha var i gang med at opbygge en totalitær stat. Valget i maj 1996 havgie givet ham den fulde kontrol over parlamentet. I samme periode havde Berisha overtaget den fulde kontrol over de elektroniske medier samt opbygget et hemmeligt politi som ifølge EU-monitorerne bestod af 40.000 mand. I begyndelsen af marts fyrede Berisha regeringen og overtog selv magten. Samtidig indførtes undtagelsestilstand og militærchefen blev fyret så Berisha også kontrollerede landets militære styrker. Han lod sig "kåre" til præsident for endnu en 5-årig periode.

Berishas strategi brød sammen da militæret nægtede at bekæmpe civilbefolkningen i Sydalbanien. Efter en enkelt træfning med Vlores indbyggere den 2.-3. marts nægtede militæret at adlyde. Berisha var tvunget til at acceptere en koalitionsregering og kravene om nyvalg til parlamentet under international kontrol. Samtidig brød alle centrale og lokale autoriteter sammen. Udlændingene blev evakueret under kaotiske forhold, alle albanere bevæbnede sig (hvilket de stadig er), fængslerne blev åbnet både for politisk fængslede og kriminelle. Det medførte en sammenfletning af de politiske interesser på begge sider og de kriminelle bander der opererede specielt i Sydalbanien. Siden midten af marts har store dele af det civile Albanien været ude af funktion.

OSCE intervenerede og sendte på baggrund af en FN-vedtagelse fredsbevarende soldater ind i Albanien i midten af april. Den 29.juni blev første valgrunde afviklet under rolige forhold. Valget må betegnes som et 80%-valg idet det absolut ikke alle steder er afviklet på et demokratisk grundlag.

Det politiske flertal skiftede og Albanien vil i den kommende tid blive regeret af en koalition af Socialister, Socialdemokrater og Demokratisk Alliance (udbrydere fra Berisha). Socialisterne har et flertal bag sig uden alliancepartnerne og det kan give bange anelser i forhold til fremtiden.

Grundlaget for at løse landets konflikter er imidlertid skabt og når Berisha træder tilbage vil alle de sydalbanske krav være opfyldt.

Det bliver imidlertid uhyggeligt svært at rette op på landets dårlige økonomi og skabe sociale forhold som sikrer ro. Den albanske stat bruger i øjeblikket dobbelt så mange penge som den får ind. Albanien importerer fem gange så meget som landet eksporterer. Forårets uro har standset alle udenlandske investeringer og næsten alle hjælpeprogrammer er sat på stand-by. Det kan allerede nu konstateres at demokratiet har fået bedre vilkår og det vil give den albanske fagbevægelse langt bedre arbejdsbetingelser. Der er heller ikke tvivl om, at den nye regering vil professionalisere statsapparatet og satse mere på demokratiske institutioner.

Disse forhold gør, at det vil være muligt at arbejde videre med arbejdsmarkedsprojektet i Albanien under langt bedre betingelser end hidtil. Det store problem er, om regeringen formår at opbygge en administration og autoritet i det sydlige Albanien.


Status på SID/Danida aktiviteter i Albanien pr 1. juli 1997.

Den politiske situation i Albanien har gjort det nødvendigt at foretage visse justeringer på vores aktiviteter. I forbindelse med fremsendelsen af et justeret budgetforslag har vi valgt at lave en status på projektet for perioden 1. januar 1996 til 1. juli 1997. Den endelige afrapportering er på et møde mellem Danida, SISA og SID den 9. juni 1997 besluttet udskudt til 1998 for både VVT-center, Vlore og Trade Union School of Albania.


Aktiviteterne på VVT-Center Vlore.

Status på VVT Center Vlore pr 1. marts 1997.

Det albanske arbejdsministerium havde bekostet en fuldstændig istandsættelse af centret. Det var lykkedes at skabe en meget flot løsning. Det var aftalt med arbejdsministeriet, at der skulle opføres en bygning til transportuddannelsen, men ministeriet havde ikke pengene og vi havde derfor forsøgt at indrette os bedst muligt i de eksisterende faciliteter. Dvs der stod selve skolebygningen med kontorer, magasin, kantine toilet-og badeforhold samt klasselokaler. Der var desuden opført en speciel bygning til Bygge-Anlægs uddannelsen. I december blev denne bygning ændret til transportlinien og udstyret til bygge-anlæg blev sat på et magasin der var opført i tilknytning til værkstedet.

VVT Centret havde fungeret 3 måneder uden dansk bistand. Det havde ikke ændret på de høje standard. Ved mit sidste besøg (den 26.februar) inden ødelæggelserne, kunne jeg konstatere at skolen var velholdt, der var orden i magasinerne og udstyret var tilstede.

Bygge-Anlægs uddannelsen blev aldrig en succes. 14 personer er uddannet på centret, men meget tyder på at vi ikke fik fat i den rigtige målgruppe. Samarbejdet med det lokale arbejdsanvisningskontor om rekruttering fungerede ikke og strukturen i den albanske byggesektor er ikke til uddannelse. Firmaerne er små og benytter sig primært af daglejere. Vi havde - sammen med det albanske arbejdsministerium - besluttet at pakke udstyret ned og senere afgøre om uddannelsen skulle genopstartes eller flyttes til en anden by.

Tekstil-linien var installeret. Udstyret var perfekt i forhold til uddannelsesbehovet. De første 2 hold startede omkring den 1. december med 17 deltagere. I løbet af kort tid nåede vi op på 24 deltagere som gennemførte første del på 3 måneder med undervisning i 2,5 timer pr dag pr hold. Første del er industriel syning. Alle deltagere ønskede at fortsætte på anden del som er et tre-måneders modul i opstart af egen systue. Fra dansk side manglede vi at udarbejde et godt undervisningsmateriale samt at uddanne lærerne. Vi nåede at tilknytte en ekspert og aftale forløbet inden skolen blev ødelagt.

Transportlinien blev installeret i de tidligere bygge-anlægslokaler. Det fungerede udmærket og den 16. december startede det første hold. Skolens direktør, Neritan Hoxha, påstod at der var stor interesse og at holdet bestod af 12 personer. Jeg er lidt skeptisk, men er enig i at der var grundlag for at gennemføre transportuddannelsen.

Ud over de tre linier, som var oprettet på skolen med dansk bistand, havde ORT lejet sig ind og gennemførte engelskkurser og computerkurser. Af politiske grunde brød ORT med arbejdsministeriet i december, men skolen videreførte selv aktiviteterne og supplerede med tyskkurser. Det var rigtigt at kombinere de to skoler fordi det medførte at der opstod et egentligt uddannelsesmiljø omkring skolen. Pr 1. marts var der alt i alt ansat 24 medarbejdere. Skolens administration var fuldt udbygget og fungerede på det niveau som var beskrevet i projektet.

Der havde været en del konflikter omkring ansættelsen af direktøren på skolen. Neritan Hoxha blev kun ansat fordi den danske part udøvede et massivt pres på ministeriet. I foråret 1996 opstod der imidlertid et modsætningsforhold mellem den danske konsulent på projektet og direktøren. AMU Center Århus forklarer modsætningsforholdet med uenighed om den pædagogiske linie samt uenighed om, hvad udstyret måtte bruges til. Uenighederne brød ud i lys lue på et bestyrelsesmøde den 18.august 1996 hvor direktøren forlangte den danske konsulent trukket hjem. Beskyldningerne mod den danske konsulent blev tilbagevist og direktøren må give en undskyldning. Samarbejdsklimaet var imidlertid hårdt belastet og da samtidig situationen i Vlore spidsede til var arbejdsbetingelserne for den danske konsulent helt utålelige. Der er ikke tvivl om at den beslutning om at trække den danske konsulent hjem, som Claus Larsen-Jensen traf på et møde i Vlore den 5. november, var rigtig.

Der var nedsat en bestyrelse for skolen, men den fungerede ikke. Hverken arbejdsgivere eller lønmodtagere prioriterede indsatsen og når bestyrelsen tog seriøse beslutninger, blev de underkendt af arbejdsministeriet. Et forsøg på at forbedre indsatsen ved at uddanne bestyrelsen i Danmark nåede ikke at bære frugt, idet processen blev afbrudt fordi formanden blev alvorligt skadet i et trafikuheld og senere fordi den politiske krise stoppede arbejdet.

Der har hele tiden været problemer med økonomien til driften. Ifølge vores aftale med arbejdsministeriet skal de betale skolens drift. Til det er der budgetteret med 40.000 dollars pr år. Dertil kommer 70% af den deltagerbetaling der opkræves på sprog- og computerkurserne. I alt budgetterede skolen med 52.000 dollars til driften. Til januar kvartal fik skolen udbetalt 3000 dollar, hvilket betød at der fra 1. marts ikke var flere penge til lønninger. Problemet opstår delvist fordi der endnu ikke er vedtaget et statsbudget i Albanien. Men grundlæggende er problemet at den albanske stat budgetterer med udgifter på det dobbelte af indtægterne.

Den 1.december blev den danske projektmedarbejder trukket hjem. Samtidig lukkede vi pengekassen. Det albanske arbejdsministerium lovede bod og bedring og vi gik derfor ind i forhandlinger om at få de sidste ting bragt på plads før overdragelsen. De tre måneder har bevist at VVT-Center, Vlore kan fungere uden konsulentbistand fra os.


Plyndringen og dens konsekvenser.

Den 2. marts blev skolens vagt skudt ned og en bande plyndrede skolen for omsættelige værdier. Om morgenen den 3. marts bragte personalet det eneste tilbageværende til et magasin: 3 computere, 3 skrivemaskiner og 5 symaskiner. I de kommende dage var skolen ubevogtet og alle dele der kunne fjernes blev fjernet. På det tidspunkt kæmpede demonstranterne i Vlore med hæren og befolkningen holdt sig derfor indendøre. Det er forklaringen på at skolens personale ikke beskyttede de tilbageværende værdier. I dag er alle vinduer og døre fjernet, baderum og toiletter er ødelagt, taget er fjernet fra værkstedet, kabler er revet ud af vægge og loft, fliserne er fjernet fra gulvet. Arbejdsministeriet vurderer at en istandsættelse af bygningerne vil beløbe sig til ca. 125.000 dollars.

Da alt var fjernet fra bygningerne overtog husvilde dem. Personalet har - ved at møde frem på skolen hver dag - fået dem overtalt til at flytte så bygningerne nu er disponible. Bortset fra ovennævnte udstyr er alt fjernet. Det findes stadig i Vlore og noget af det vil givetvis kunne tilbagekøbes. Vi har mistet udstyr for ca l million kroner når såvel administrativt som pædagogisk udstyr medregnes.

Projektet har investeret et meget stort beløb i opkvalificering af lærere samt udarbejdelse af undervisningsmateriale. Denne investering er intakt idet personalet indtil videre stadig møder hver dag.

Arbejdsministeriet har - efter en del forhandlinger - indvilget i at betale lønninger til personalet indtil dato. De har desuden besluttet at personalet modtager løn i hele den periode skolen ikke fungerer. Dvs at lønudbetalingen kun stopper hvis ministeriet på et senere tidspunkt beslutter at lukke centret p.gr.a. den politiske situation i Vlore.


Foreløbig beslutning vedr. VVT-Centrets fremtid.

På et møde i København den 9.juni med deltagelse fra SID, SISA, Danida og den lokale følgegruppe fra FYN er følgende besluttet:

- Såfremt der senest den 1. oktober 1997 er etableret en lokal myndighed i Vlore, som er i stand til at garantere ro og orden og sikre skolens værdier, vil SID/Danida medvirke ved genetableringen af centret.

- Det er en forudsætning at det albanske arbejdsministerium investerer i genopretning af bygning og omgivelser.

- Der afsættes max 400.000 kr til indkøb af nyt udstyr til transportlinien, sylinien og administrationen og investeringerne foretages i takt med arbejdsministeriets investeringer.

- Bygningerne skal være endeligt renoveret inden den 31.december 1998 således at SID/Danida-engagementet kan afsluttes senest den dag.

- Alle investeringer foretages på baggrund af en skriftlig aftale med arbejdsministeriet.

- Der forhandles med arbejdsministeriet om de tidligere nævnte problemer vedrørende lønninger med det formål at sikre en veluddannet lærerstab på skolen.

- Såfremt investeringen af den ene eller anden grund ikke kommer til udløsning i Vlore overføres pengene til Tirana-delen af projektet.


Aktiviteterne i Tirana.

Projektet i Tirana udvikler sig stort set i henhold til planerne. Der er udviklet manualer for 6 kurser som generelt udbydes. Det drejer sig om:

- grundkursus - baze, om grundlæggende regler for arbejdsmarkedet

- specialkursus - lovgivning om arbejdsmarkedet,

- kvinder og arbejdsmarkedet,

Kollektive aftaler og arbejdsmarkedet med bl.a. forhandlingsteknik

- Kursus om "Arbejdstilsynet"

- Kursus for "Arbejdstilsynet"

Skolen udbyder specialdesignede korterevarende seminarer (1-3 dage) hvor programmet laves i samarbejde med brugerne. På disse seminarer benyttes en masse elementer fra ovenstående moduler. Vedhæftede bilag viser at skolen indtil oktober 97 har haft i alt 1107 kursister og at det omregnet svarer til 593 kursister i en uge. På baggrund af, at vi startede helt på bar bund i august 96 er deltagelsen i skolens aktiviteter tilfredsstillende. Som sideaktivitet har skolen siden marts udbudt kurser i engelsk for lederne af fagbevægelsen. Det har været en stor succes og der gennemføres derfor to hold i øjeblikket med i alt 26 deltagere. Kvindeligt Arbejderforbund og SID skænkede skolen 7 brugte computere som satte os i stand til at opstarte undervisning. De første to hold har gennemført en grunduddannelse som brugere og de næste to hold er igangsat.

Der er indtil nu trykt 14 pjecer om arbejdsmarkedsforhold, som bruges som grundbøger på de forskellige kurser. Pjecerne omhandler arbejdsmarkedslovgivning, kollektive aftaler, forhandlingsteknik, kvinder og arbejdsmarkedet, pensionsordninger, mindsteløn, arbejdsløshed, arbejdsmarkedsorganisationer og demokrati mv. Det er en stor mangel i skolens arbejde, at de internationale konventioner ikke findes på albansk. Vi forsøger derfor at skaffe penge til en udgivelse (10.000 dollars). Skolens udgivelser er det eneste konkrete der findes om albansk arbejdsmarked, så der er stor efterspørgsel og vi er nu nødt til at genoptrykke de første udgivelser.

Den politiske situation har medført at aktiviteterne har været neddroslet en kort periode i foråret og at de efter genoptagelsen har været koncentreret om Tirana. Vi er dog i dag oppe på fulde omdrejninger.

Samarbejdet med de to andre parter på arbejdsmarkedet har måttet lægges på hylden i en periode. På grund af den politiske situation blev vores kurser for arbejdsministeriet i februar aflyst og det vil ikke være muligt at genoptage dem før den nye regering har konsolideret sig. Af samme grund har vi måttet undlade at tage kontakt til arbejdsgiverparten. Denne del er påbegyndt i september, hvor skolen afviklede det første kursus for såvel lønmodtagere som arbejdsgivere.

Vi opprioriterede i foråret arbejdet med svage grupper og afviklede i maj et stort symposium om kvinder på arbejdsmarkedet med deltagelse fra mange forskellige organisationer. Symposiet gav genlyd i medierne og har efterfølgende medført at der er dannet en permanent kvindegruppe i KSSH.

På samme måde arbejdes med et symposium om ungdommen og fremtiden, som afvikles i midten af september. Skolens aktiviteter har stor bevågenhed fra medierne og det er min vurdering, at der i det albanske samfund er et rimeligt kendskab til skolen.

Skolens høje aktivitetsniveau har trukket hårdt på de begrænsede ressourcer der var til skolens aktiviteter.


Tirana-skolens fremtid.

Det er lykkedes at gøre skolen til en selvstændig institution fra 1. august 1997. Skolen vil derefter kunne videreføres af albanerne som en fællesskole mellem BSPSH og KSSH - dog med deltagelse i bestyrelsen af SID. Skolens vedtægter vedlægges til orientering. Det var meget vanskeligt at overbevise de to landsorganisationer om nødvendigheden af samarbejde. Efterfølgende er samarbejdet mellem organisationerne udbredt til bl.a. sundhedsområdet og uddannelsesområdet.

Skolen har sagt ja til at være "subcontractor" på et Phare-uddannelsesprojekt om demokrati. Et element i dette projekt består i uddannelse af lærere inden for de to organisationer. Da skolen har brug for flere lærere i fremtiden er det mit forslag at vi samarbejder med Phare-projektet om denne uddannelse. Projektet i Tirana har været meget tilbageholdende med investeringer i hardware. Der er klart behov for flere computere, fotokopimaskine samt AV-udstyr. Det er lykkedes at fremskaffe 7 computere til undervisningsbrug uden udgifter for projektet, idet de er skænket af Kvindeligt Arbejderforbund og SID. Det har givet skolen mulighed for at udbyde uddannelse i brug af computere.

Det høje aktivitetsniveau på skolen har sat meget i gang i forhold til arbejdsmarkedsindsatsen. Det høje niveau kan ikke opretholdes med mindre vi stiller penge til rådighed for skolen. Disse penge skal bruges til trykning af nye lærebøger, diæter i forbindelse med decentraliseringen af skolens aktiviteter samt en gradvis nedtrapning af tilskud til materialer og lønninger. Jeg foreslår at alle tiloversblevne Danida-midler fra Vlore-skolen (se budget) overføres til TUSA. Midlerne bruges inden for ovennævnte tre punkter. Beløbenes størrelse afhænger selvfølgelig af hvilken udvikling der sker i Vlore.

Det er mit forslag, at der ikke skal tilknyttes en dansk konsulent til projektet. Pengene kan bruges langt bedre i Albanien. I stedet skal der aflægges besøg ved skolen i Tirana med ca 8 ugers mellemrum. Disse besøg skal bruges til at sikre at skolens bestyrelse arbejder korrekt samt til kontrol af økonomien. Endelig skal besøgene sikre, at de dele af projektet, der endnu ikke er gennemført på grund af den politiske situation, føres ud i livet. Såfremt projektet i Vlore fortsættes skal besøgene også bruges til at kontrollere og rådgive på denne del.

Der vil kunne ydes støtte i en overgangsperiode på 1 til 2 år inden for det nuværende budget. Jeg foreslår at begge projekter endeligt afrapporteres den 31. december 1998.

Skolen i Tirana er ikke så følsom over for den politiske udvikling i landet. Selvfølgelig vil en borgerkrig sætte en stopper for aktiviteterne, men det har vist sig at selv under den kaotiske situation i marts var det muligt for skolen at arbejde. Det er lidt mere kompliceret med skolen i Vlore. Ingen ønsker at opstarte aktiviteter før der er nogenlunde garanti for at investeringerne ikke går tabt. Det vil derfor ikke være realistisk at gøre noget før tidligst i september og det er et spørgsmål om regeringen i Albanien vil overholde sin del af aftalen.


Tirana den 16.juli 1997 / Mads Lund

Opdateret den 26.oktober 1997.

ARBEJDSMARKEDSPROJEKT I ALBANIEN.

STATUSRAPPORT FOR PERIODEN 01.08.97 TIL 31.07.98.

Den politiske udvikling i Albanien i 1997 og 1998.


Koalitionsregeringen mellem Socialistpartiet, Socialdemokratiet og Demokratisk Alliance havde sat sig som sit væsentligste mål at inddrage de mange våben og genetablere den offentlige autoritet i Albanien. Plyndringerne af den albanske hærs våbendepoter sendte omkring l million håndvåben i cirkulation. Der er ikke tvivl om, at våbnene stadig findes i stort tal ligesom en stor del af dem er transporteret videre til Kosova og Makedonien, men våbnene ses ikke i dagligdagen. Politiet har gennem det seneste år gennemført et utal af razziaer både mod boliger og på vejene og har derved konfiskeret mange våben.

Under urolighederne i foråret 1997 blev fængslerne åbnet. Det medførte at omkring 2.000 kriminelle kom på fri fod. Kombineret med de fortsat dårlige økonomiske forhold, har det skabt en voldsom stigning i kriminaliteten. Før urolighederne var det relativt sikkert at bevæge sig rundt. I dag er utrygheden stor og selv i Tirana risikerer man at blive plyndret.

Hvor det før var et oprør der var knyttet til landets politiske udvikling, der skabte utrygheden, er det i dag udelukkende de kriminelle aktiviteter der skaber uro. I f.eks. den nordlige del af landet kunne OSCE missionen ikke bevæge sig rundt uden bevæbnet politieskorte og udenlandske projektansatte risikerer konstant at få stjålet deres køretøjer af landevejsrøvere. Roen er dog genetableret i et omfang så der ikke er alvorlige hindringer for almindelige civile aktiviteter i landet.

Landets økonomiske udvikling er stadig det store problem. Der er stor aktivitet inden for byggeri i Tirana-området, men det er primært boliger der bygges. Afhængigheden af bidrag fra albanere i udlandet er den samme i dag som før uroen. De udenlandske investeringer stoppede fuldstændig under konflikten og de er stadig ikke kommet i gang. Landet er afhængig af bistand fra internationale organisationer, men så vidt jeg kan vurdere er bistanden for nedadgående.

Under uroen faldt lekens værdi fra 100 for en dollar til omkring 180 for en dollar. Det er i dag lykkedes at stabilisere leken omkring 150 for en dollar. Da landet importerer stort set alt har det medført voldsomme prisstigninger og dermed en forringelse af levevilkårene. Regeringen har accepteret en ekstraordinær lønstigning på omkring 20% som kompensation.

Der er ikke skabt nye arbejdspladser af betydning selvom regeringen har forsøgt at få gang i nogle af de statsdrevne virksomheder (f.eks minerne).

Regeringen proklamerede, at den ikke ville igangsætte en heksejagt på de politiske modstandere. Denne politik er fastholdt idet der kun er skiftet ud i toppen. Vores samarbejdspartnere i arbejdsministeriet er de samme i dag som tidligere. Regeringen respekterer de demokratiske rettigheder hvilket f.eks kommer til udtryk ved, at det Demokratiske Parti med Berisha i spidsen kan afvikle de demonstrationer de ønsker uden at de lægges hindringer i vejen.

Regeringen ønskede at styrke de demokratiske institutioner og dialogen i samfundet. I forhold til arbejdsmarkedet er det ikke lykkedes at skabe ændringer. National Labour Council er stadig et papirorgan og arbejdsmarkedets parter inddrages slet ikke i beslutningerne. Albanien har tradition for at magten centraliseres i regeringen og det er også tilfældet i den nuværende situation.

Landets infrastruktur er under enormt pres. Vejene bliver ringere og ringere. Telefonnettet fungerer skidt og det er umuligt at oprette en telefon. Forsyningerne bringes stabilt ind i landet og der er ikke mangel på basale ting. El- og vandforsyningen er blevet dårligere. Der er kun vand 3 gange om dagen og el'en falder ud i flere timer hver dag i Tirana. Affalds- og kloaksystemerne er så dårlige, at der er reel risiko for epidemier.

Under Berisha var korruptionen et stort problem. Der er ikke tvivl om at det stadig er tilfældet, men der gøres dog noget for at reducere den. Man kan dog stille spørgsmål om, hvor langt det er muligt at komme så længe lønningerne ligger under eksistensminimum.


Status på SID/Danida aktiviteterne pr 1. august 1998.

Udgangspunktet for vores arbejde i det seneste år er beslutningen fra den 9. juni 1997 hvor Danida, SISA og SID i fællesskab besluttede at forlænge projektet til den 31. december 1998, at overføre penge fra VVT Center Vlore til TUSA samt at afsætte 400.000 dkr til genoprettelse VVT Center Vlore.


Aktiviteterne på VVT Center Vlore.

Udgangspunktet for det sidste års indsats var:

• at bygningerne i Vlore var totalt ribbede for alt og så ødelagte at en renovering var nødvendig.

• at lærerstaben var intakt

• at det var muligt at rekonstruere lærebogsmaterialet

• at myndighederne ikke kontrollerede situationen

Det lykkedes relativt hurtigt at skabe ro i Vlore og der har ikke siden været problemer knyttet til at arbejde i byen.

Direktøren blev afskediget p.gr.a. tilknytningen til det Demokratiske Parti og en ny ansat.

Indtil jul blev lærerstaben bevaret.

Alt skriftligt materiale var gået tabt, men det lykkedes at finde en engelsk version ved AMU Århus, som er afleveret til skolen.

Vi havde forlangt renoveringen af bygningen igangsat inden den l. oktober. Det var umuligt fordi der skulle skæres overalt i det albanske statsbudget. Det lykkedes dog arbejdsministeriet at finde et mindre beløb som i december / januar blev brugt til at renovere den øverste etage. Bygningen kunne imidlertid ikke tages i brug, hvilket jeg konstaterede ved selvsyn under et besøg i januar.

Sideløbende indsamlede vi på Fyn bragte skolemøbler som blev sendt til skolen i januar uden at det belastede vore budgetter.

Arbejdsministeriet lovede i januar, at der var afsat midler til en total renovering af bygningen i løbet af foråret.

I juni måned mødtes jeg igen med arbejdsministeriet. Renoveringen var endnu ikke igangsat, men de lovede endnu engang at det ville ske - denne gang inden den 1.september. De oplyste samtidig, at der kun var 6 ansatte tilbage og da jeg borede i det viste det sig at kun en var lærer og uddannet i Danmark. Det betød at alle vore investeringer var tabt: kvalificering af lærere, lærerbogsmateriale og udstyr, samtidig med at det var yderst usikkert om bygningerne blev renoveret.

På baggrund af dette besluttede SID, efter samråd med SISA og Danida, at vi skulle trække os ud af VVT Center Vlore.

Jeg har i august konstateret, at renoveringen er i gang og at bygningerne vil være færdige til brug i september, men det har ikke medført ændringer i vores konklusion.

Som en følge af beslutningen fra 9. juni 1997 skal der derfor udarbejdes et nyt budget hvor de 400.000 kr i stedet benyttes på TUSA.

Den overordnede målsætning for oprettelsen af VVT Center Vlore var, at det albanske arbejdsministerium skulle fastlægge en voksen uddannelsespolitik. Denne målsætning er opfyldt da ministeriet arbejder med en model meget lig den danske. Den konkrete målsætning for projektet var, at overrække en velfungerende skole når projektet sluttede. Det er ikke lykkedes, men albanerne vil selv fortsætte skoleaktiviteterne og på sigt genoptage de kursusudbud vi har arbejdet med.


Aktiviteterne i TUSA.

Fra 1. august 1996 til 1. august 1997 blev skolen drevet uden at der var etableret institutionelle rammer. Det havde på daværende tidspunkt været selvmord for projektet at forsøge noget sådant. Der lå en samarbejdsaftale med såvel BSPSH og KSSH som var baseret på møder i perioden op til projektets start. Men den formelle del var absolut utilfredsstillende. I den fase kunne skolen kun fungere med en tilknyttet projektleder som selvfølgelig havde til opgave at etablere de nødvendige rammer for en fortsættelse af skolen. På mødet den 9.juni 1997 blev det besluttet at projektlederen skulle overgå til periodiske tilsyn fra den 1. august 1997 og at skolen som konsekvens af dette skulle arbejde frem mod at stå helt på egne ben.


Struktur og ledelse.

I løbet af juli / august 1997 lykkedes det at etablere skolen som en selvstændig juridisk enhed godkendt af domstolene i Tirana.

Der blev etableret en bestyrelse bestående af 2 fra KSSH, 2 fra BSPSH og l fra SID. Der er desuden udpeget 2 suppleanter til bestyrelsen fra hver organisation. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift med to undtagelser:

a) SID styrer i sidste ende økonomien. Vi har dog valgt at arbejde med åbne budgetter og bestyrelsen kan beslutte inden for de rammer der sættes af Danida/SID.

b) Hver organisation afgør selv hvilke lærere de ønsker at ansætte. Det administrative/tekniske personale ansættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes hver anden måned, hvor skolens leder aflægger beretning over de gennemførte aktiviteter samt forelægger regnskab. På alle møder diskuteres desuden fremtidig handlingsplan.

Samarbejdet i bestyrelsen fungerer bedre og bedre for hvert møde. Vi må nok erkende, at vi har været heldige med personsammensætningen men det skyldes også, at bestyrelsen i praksis erkender at samarbejde er muligt.

Som andre steder er bestyrelsens engagement til at overse. Mellem møderne er det ret begrænset hvilken indsats de enkelte medlemmer yder. Udmøntningen af de planer bestyrelsen beslutter ligger derfor helt og holdent ved personalet.


Personalet.

Ved min afrejse i august 97 gjorde vi meget ud af diskussionen om ledelsen af skolen. Vi har indtil nu arbejdet efter en model hvor en af de hidtidige lærere, Mira Mitrushi fungerer som leder af skolen, uden at det påvirker løn og ansættelse i øvrigt. Det var en prøveordning som skulle evalueres på bestyrelsesmødet i april. Alle er imidlertid meget tilfredse med hendes arbejde. Hun er dygtig, hun arbejder struktureret, hun er en god forhandler, hun har orden på regnskaberne og hun tænker kreativt i forhold til fremtiden. Kollegaerne har respekt for hende.

Vi står ved en skillevej idet lærerne trænger til pædagogisk efteruddannelse. Der findes meget lidt pædagogisk litteratur på albansk. I samarbejdet med det ICFTU ledede Phare Projekt lykkedes det at få lusket lidt uddannelse ind ad bagdøren, men det dækker ikke behovet.

Pr 1. august afskedigede BSPSH deres lærere Agim og Ballhysa. Efter en større undersøgelse, har jeg konkluderet at afskedigelserne er berettigede. Agim havde fået så mange opgaver at han reelt ikke havde tid til at yde en indsats for skolen. Ballhysa var aktiv part i et spil om magten i BSPSH og ledelsen kunne ikke acceptere en aktiv opponent som lærer. BSPSH har - i samråd med skolen - ansat to nye lærere. Jeg ser det som en mulighed for at forbedre skolens arbejde, men de har behov for uddannelse. Begge har dog deltaget i ICFTU seminarerne der sluttede med "training of trainers".


Økonomi.

Det høje aktivitetsniveau på skolen har betydet at vi har trukket hårdt på visse konti uden at der er sket overtræk endnu. Vi kan dog ikke opretholde aktiviteterne resten af året uden budgetjusteringer. Det handler først og fremmest om trykning af bøger og pjecer til undervisningsbrug samt transport. Flere og flere af skolens aktiviteter placeres i yderdistrikterne. Omkostningerne ved driften af bilen var så høje, at vi har givet brugsretten til KSSH mod at de betaler omkostningerne. Skolen benytter sig i stedet af busser eller lejer biler med chauffør. Det betyder at vi nu har hold i udgifterne. Vi har forsøgt at koble et anerkendt revisionsfirma på skolen. Det findes endnu ikke i Albanien. Vi har som alternativ i juni installeret et regnskabsprogram (Navision) og oplært Mira i brugen af programmet. Vi kan allerede nu konkludere, at det kan bringes til at fungere, men at der selvfølgelig skal arbejdes med oplæring af skolens personale. Det overordnede mål er at gøre skolen i stand til at fungere på alle områder, mens det kortsigtede er at aflaste den danske part. Begge dele er lykkedes. Mira håndterer økonomien meget kvalificeret og hun er meget nøjagtig m.h.t. brug af penge, bogføring og budgetkontrol.


Kurser.

Jeg vedlægger en samlet opgørelse over de kurser/seminarer skolen har gennemført i sin levetid.

Der gør sig tre markante tendenser gældende:

a) Hovedvægten ligger nu på de korte kurser. Det skyldes nødvendighed idet organisationerne ikke har penge til at betale kursisterne tabt arbejdsfortjeneste efter konflikten i foråret 97. Men det er dog også et ønske fra bestyrelsen at skolen i den nuværende fase skal i kontakt med så mange som muligt.

b) Kurserne er langt mere decentraliseret end tidligere. Samtidig med at aktiviteterne i Tirana fortsætter, lægges der seminarer i de yderste afkroge af landet. Det har hele tiden været skolens mål at komme vidt omkring, men i hele foråret 97 var det en fysisk umulighed.

c) Der afvikles flere og flere aktiviteter i samarbejde med andre. Der er lavet seminarer i samarbejde med arbejdsministeriet, private arbejdsgivere og som den største gruppe med lokale faglige organisationer. Det sidste er af meget stor betydning for skolens rodfæste. Uddannelsesbehovet er meget stort og der er specielt stor interesse i yderområderne.

Der har i alt i skolens levetid deltaget 2267 kursister i skolens aktiviteter. Det betyder at skolens berøringsflade er meget stor og at kendskabet til skolen er kommet langt ud. Se i øvrigt bilag.

Skolen fortsætter engelsk-undervisningen således at der nu kører to begynderhold og to hold for viderekomne.

Igennem gaver er skolen blevet relativt veludstyret med computere og vi kan derfor tilbyde undervisning. Der kører i øjeblikket konstant to begynderhold. For 2 år siden fandtes der ikke en eneste computer i de to organisationer. I dag kan de benytte skolens plus de 12 som de selv har fået fra forskellige organisationer, så behovet for undervisning er stort.


Udgivelser.

Siden januar 1997 har vi prioriteret udgivelsen af brochurer og bøger om det albanske arbejdsmarked meget højt. Der findes meget lidt litteratur på albansk om det frie marked og vore udgivelser er derfor blevet revet væk.

Vedlagte bilag viser at skolen indtil i dag har udgivet 26 bøger/brochurer. Langt de fleste er på 30-50 sider men den seneste udgivelse af et udvalg af internationale konventioner om arbejdsmarkedet er på 90 sider. Det har været vores mål at komme bredt ud, så brochurerne er skrevet i et forståeligt sprog og på et plan hvor de kan forstås af det store flertal. Udgivelserne bruges i tilknytning til undervisningen, men omdeles også til målgrupper med specielle interesser.

Vi står nu overfor at skulle revidere de brochurer der knytter sig til lovgivningen fordi der sker ændringer i arbejdsmarkedslovene. Der er desuden et stort behov for genoptrykning af de mest brugte brochurer.

Endelig har vi stadig titler som vi arbejder på at nyudgive. Det største projekt er en bog med samtlige internationale konventioner om arbejdsmarkedet oversat til albansk. Vi har fået udgivelsen delvist financieret gennem SID's medarbejderfond "Solidaritet over grænser".


Fremtid.

I den nuværende fase er det der optager bestyrelse og medarbejdere mest skolens fremtid. Der er ikke penge i de albanske organisationer til selv at videreføre skolen. Vi har sendt et projektforslag til ICFTU som vi håber giver positiv respons. Vi opererer desuden med indtægtsgivende aktiviteter - f.eks computerundervisning.

Hvis det ikke lykkes vil skolen fortsætte men på langt lavere aktivitetsniveau. Begge organisationer har meldt ud at de ønsker skolens fortsatte eksistens.

Kaj Erik Hansen: Status og udvikling i SiD projektet i Albanien til projektfølgegruppen (medio 2002)


Formålet med dette notat er at give en kort status over udviklingen i SiD's projekt i Albanien, det seneste halve år (Jan-juni 2002) samt en vurdering af vore samarbejdspartnere.

Perioden har i høj grad været præget af både den eksterne evaluering der blev gennemført feb. - maj samt det impactstudie der efterfølgende blev gennemført. Det har konkret betydet at især Mira og Edlira sammen med undertegnede har afviklet en del seminarer og møder som lå lidt uden for de normale planer samt at andre aktiviteter er blevet forsinket/udsat.

Projektkomiteen og LITUSA bestyrelsen har også været meget inddraget i både evalueringen, hvor Johnny Laursen fra projektfølgegruppen også deltog i et seminar mv. og i forbindelse med impactstudiet, hvor Jørgen Hansen deltog i et opfølgningsseminar i Vlora.


Udviklingen i fagbevægelsen

I KSSH og deres forbund er der faktisk ikke sket så meget, siden kongressen er der skabt ro omkring strukturerne selv om der stadig er en del utilfredshed med lederen af KSSH, Muco. Forbundene arbejder umiddelbart som altid, hverken mere eller mindre systematisk, alligevel kan man spore udviklinger hos Industriarbejderne og hos Transportarbejderne. Zija har haft ansat en slags oversætter og sekretær som i høj grad skulle være ansvarlig for oversættelse af internationale dokumenter således af organisationen (ledelsen) ville have lettere ved at forstå konsekvenserne af markedsøkonomien. Af forskellige årsager har han dog haft svært ved at fastholde denne sekretær, der har indtil nu været 2 forskellige, og årsager til dette kan hænge sammen med "lugten i bageriet". Industriarbejderne og især formanden Kole, synes i den seneste periode at have udviklet endnu stærkere relationer til socialistpartiet, og det skaber en del debatter ikke mindst hos BSPSH. Det virker som om man totalt har misforstået spørgsmålet om betydningen af lobbyarbejde, eller at man bevidst forsøger bringe hinandens organisationer i miskredit. Lærernes fagforening i KSSH har sammen med deres kollegaer fra BSPSH indledt er samarbejde med et forbund fra Holland, de gennemfører en del kursusaktiviteter sammen, men denne gang mere koordineret med TUSA aktiviteterne. Stavri er blevet ansat hos Lærernes fagforening (Dobrushi) hvor han blandt andet fungere som projektkoordinator og oversætter/sekretær.

Formanden for (HK) Tefik er stoppet og man har ikke valgt nogen ny formand, ligesom det åbenbart ikke har været muligt at inddrage en næstformand til at varetage forbundets forpligtelser. Man taler om at medlemmerne nu vil blive flyttet over i andre forbund, altså at dette forbund vil blive nedlagt.

I KSSH er der blevet ansat nyt personale på næsten alle poster, i stedet for Stavri har man ansat en kvinde, en tidligere kollega til Mira, i stedet for den internationale sekretær Milinda der er taget til Frankrig med sin familie, har man ansat en fyr der tidligere har været ansat i andre Ngo'er, en lidt underlig person svær at blive klog på, og helt sikkert ikke fagforeningsmand. Endelig har Mugo netop fyret sin sekretær, der sidder på forkontoret og der er ikke nogen vedtagelse om hvad der skal ske. Den juridiske sekretær er stoppet, har fået nyt arbejde i et af ministerierne og man har nu tilknyttet en ældre mand som juridisk medarbejder i en slags halvtidsfunktion.

Generelt er det min opfattelse at årsagen til alle omskiftningerne i KSSH hænger sammen med et generelt dårligt arbejdsklima, hvor ingen (andre en Muco) ved hvad der skal ske før 2 min. før aktiviteten finder sted. Naturligvis kan det også hænge sammen med lønsituationen, men dette har man i den seneste tid gjort en del ved, lønnen i organisationen er steget mellem 20 og 40 %

I henhold til udmeldinger fra Muco er økonomien i KSSH PT bedre end i lang tid, man modtager i de enkelte forbund et rimeligt medlemsbidrag, naturligvis med afvigelser, og fra de forskellige ejendomme lader det også til at økonomien er bedre. Det sidste kan hænge sammen med at der nu er væsentligt flere turister fra Kosova i Albanien en tidligere, og der er rift om deres "Restinghouses"

Medlemssituationen lader ikke til at være under voldsom udvikling, dog er der positive tendenser i forbund der er aktive på det private arbejdsmarked. Det er tydeligt at man ikke helt har forstået vigtigheden af at få gang i organiseringen af den private sektor som man lidt lakonisk generelt kalder den uformelle sektor, hvor man jo organisatorisk ikke har noget at gøre. I de forbund hvor vore organisationsanalyser finder sted, vil dette være en af de problematikker det skal gives klare anbefalinger omkring.

I BSPSH startede temmelig omfattende forandringer sidste år i december da man på sin kongres valgte en ny formand/ledelse. Ny formand efter Lubani er Gézim Kalaja, og der er også valgt 2 nye næstformand, en organisatorisk Tomor Shahini og en med ansvar for økonomi og ejendomme Bujar Cani.

Kongressen vedtog en række strukturelle ændringer der skulle være med til at få den rimeligt uoverskuelige struktur gjort mere gennemsigtig. Man vedtog ligeledes at alle tidligere forbund, altså forbund der igennem tiderne er trådt ud af BSPSH skulle inviteres til at vende tilbage til BSPSH. Der var i starten specielt henvendt til forbundene der trådte ud af BSPSH i 1993 og 94 (UNION) Minearbejdernes forbund hvor den nye formand Kalaja kommer fra, var allerede vendt tilbage inden kongressen.

Det er min opfattelse at mange af vedtagelserne på BSPSH kongressen den blev gennemført i december 2001, blev vedtaget af de delegerede med en "pistol for panden", altså med trusler om at hvis de ikke blev gennemført ville det økonomiske fundament (læs Minearbejderforbundet og Kalaja) ikke være til stede. Da alle formændene i BSPSH, som i KSSH, modtager deres løn fra landsorganisationen, er de naturligvis under et særligt pres. Inden kongressen havde man i en periode ikke modtaget løn overhovedet.

Internt i organisationen er der efterfølgende sket omfattende forandringer på mange områder. Flere forbund er faktisk vendt tilbage både de der var med i UNION, men også det transportarbejderforbund der trådte ud for bare 2 år siden. Man siger at der nu er ca. 22 forbund i BSPSH, men der er en stadig proces i gang for at få dette antal ned ved sammenlægninger.

BSPSH har fra starten af året gjort meget ud af at få den lokale struktur til at fungere, dette er sket ved at den nye ledelse er rejst fra distrikt til distrikt og har "justeret" hvor det var nødvendigt. Mange lokale ledere er blevet skiftet ud eller har fået andre poster, og det er ikke foregået efter normale demokratiske spilleregler, eller ved at benytte muligheder i deres vedtægter. Resultatet er en ny gruppe lokale ledere der i høj grad bakker op om den nye leder af BSPSH og som accepterer ledelsens nye strategi. Men det har også betydet at den faglige profil (om man nu kan lide den eller ej) er blevet støvet grundigt af lokalt, det ses bl.a. ved at der nu er væsentligt flere deltagere fra BSPSH i TUSA aktiviteterne. Der er også mange nye ansigter blandt staff i BSPSH, og der er noget der tyder på at man konsekvent forsøger at få Kalaja's støtter ind på alle de poster der bliver ledige. Fra flere af formændene for der forskellige forbund hører man at de bliver truet med at blive "afsat" hvis de ikke makker ret, bl.a. formanden for forbundet af arbejdere i kemisektoren der også er/var (der sker så meget) siges det at hun er ved at blive presset ud. Ren ny formand for kvindeudvalg er udpeget at Kalaja, men ikke vedtaget nogle steder. Dette skabte en del problemer da FFI delegationen var her i juli måned. Baggrunden for dette pres hænger klart sammen med at Kalaja enten selv forlod ICEM (han siger at de var for venstreorienterede) eller at han og hans forbund blev smidt ud. Kemiarbejderne har derimod et fint forhold til ICEM.

Efter hvad man hører både i blandt de forskellige forbundsledere men også fra Kalaja og Bujar, er der en kaotisk økonomisk situation i organisationen. Lønnen til de forskellige ledere og andet staff er sat væsentligt ned, på et niveau på mellem 16.000 og 25.000 leke(115 - 180 $) om måneden. I 1999 lå lønnen på omkring 35.000 leke. Man har mistet nogle af sine biler og andet udstyr.

Medlemssituationen i BSPSH kan være meget svær at vurdere, men på trods af den mange interne problemer i BSPSH er det ikke min vurdering at man lige nu mister flere medlemmer. Dog er der ved at ske en klar fokusering på nye områder der kan organiseres, eksempelvis har man nyligt organiseret en helt ny sektor, nemlig arbejdere der bryder sten til byggematerialer i bjergene, det er typisk tidligere minearbejdere som nu har fundet ny beskæftigelse. Dog sker medlemsudviklingen næppe på initiativ af de eksisterende forbundsstrukturer, men på grund af en begyndende reaktivvisering af BSPSH's egne distriktsstrukturer eller den horisontale struktur som man kalder det. Det er helt klart et problem som de enkelte forbund må arbejde med. Konsekvensen er at det enkelte medlem ikke kan finde sig selv som medlem af er forbund, men af en lokal virksomhedsfagforening der er tilknyttet BSPSH. Medlemskontingentet kanaliseres generelt også via disse horisontale strukturer til BSPSH, der så efterfølgende skal fordele det til forbundet og dets strukturer.


Projektledelsen

SiD projektet ledes af en projektkomite med deltagelse af 3 repræsentanter fra KSSH og BSPSH, hvor af de 2 repræsenterer landsorganisationerne, og de 4 repræsenterer deres medlemsforbunden. Derudover sidder SiD i komiteen. Der gennemføres møder ca. 4 gange om året, og disse planlægges af projektlederen, Mira, med en grundig rapport over projektets udvikling ligesom er regnskab, der tydeliggøre den generelle økonomiske udvikling i projektet. Større problemer eller initiativer beskrives og der træffes beslutning herom. Alle mere specifikke vedtagelse af aktivitetsplaner og detailbudgetter mv. træffes af LITUSA bestyrelsen.

Indtil slutningen maj måned har der reelt ikke været de større problemer med komiteen, Mira har haft et udmærket samarbejde med den nye formand for komiteen, Bujar Cani fra BSPSH, (valgt efter et rotationsprincip), selv om han reelt ikke kendte noget som helst til projektet. Han er blevet serviceret med de nødvendige aftaler osv. som han ikke kunne få fra den tidligere formand for BSPSH, Lubani. Det daglige samarbejde mellem projektlederen og formanden for projektkomiteen består i små møder hvor man i fællesskab underskriver checks når der skal hæves penge i banken.

Siden slutningen af maj måned har formanden dog stillet flere og flere spørgsmål til de indgåede aftaler, og det har været nødvendigt med møder hvor undertegnede også deltog for at forklare hvad baggrunden for de enkelte aftaler har været. Den væsentlige årsag til den stigende utilfredshed har åbenbart været at den nye ledelse i BSPSH overhovedet ikke kender og til tider reelt ikke accepterer de indgåede aftaler i projektet. Endelig er der "vokset" en holdning frem i BSPSH at SiD i langt højere grad har støttet KSSH med projektaktiviteterne.

LITUSA centret der jo er placeret i et tidligere kulturcenter der nu "tilhører" KSSH er åbenbart hovedproblemet, selv om der er en klar skriftlig aftalen om fælles brugsret til arealer hvor LITUSA's aktiviteter gennemføres, endelig er der en vedtagelse om at den eventuelle indtægt disse bygninger måtte generere f.eks. ved at udleje lokalerne, også tilfalder LITUSA centret, således at ingen af landsorganisationerne vil have direkte fordel heraf. Kun ved at benytte skolen eller Labour Institute har man fordel af projektets investeringer.

Uagtet denne helt klare aftale omkring bygningerne mener den nye ledelse af BSPSH at aftalen kun er lavet for at støtte KSSH og man vil ikke acceptere den. Konsekvensen heraf er at man (formanden for projektkomiteen) nu ikke vil underskrive flere checks hvor der er tale om investeringer, uagtet at dette endda tidligere er aftalt i projektkomiteen, i henhold til aktivitetsplaner og budgetter. På et møde i slutningen af juli hvor jeg ville forsøge at gøre arbejdet for Mira lidt lettere, hvor både Muco og Bujar deltog, blev tingene sat totalt på spidsen af Bujar og konsekvensen er nu at der ikke er skrevet checks under til de investeringer der er foretaget i henhold til evalueringsrapporten, dog blev det accepteret at lønnen til medarbejderne kunne betales. Dagen efter dette møde blev Mira dog kontaktet at den anden næstformand i BSPSH, Tomor, som meddelte at vi endelig ikke skulle foretage os noget, denne sag var ikke blevet diskuteret i organisationen, og nu ville har sørge for at der skete noget..? Alle er nu taget på ferie og derfor er vi lidt afventende med hvad der skal ske.

Arbejdet i LITUSA bestyrelsen er derimod gået uden nogle former for problemer, hele processen med at få implementeret eller lagt nye planer og budgetter efter evalueringen af projektet er sket med stor deltagelse og uden bemærkelsesværdige problemer. På alle niveauer er der enighed om evalueringens anbefaling om at nedlægge projektkomiteen, og lægge hele ansvaret over i LUTUSA bestyrelsen. Den eneste der nu pludselig opponerer er Bujar.

Den nye struktur for LITUSA centret, TUSA og Labour Institute vil blive justeret noget, der vil blive indført et årsmøde hvor alle forbund og landsorganisationerne vil kunne deltage. På dette møde vil bestyrelsen for LITUSA blive valgtmed 3 medlemmer fra hver side. Konsekvensen af denne nye struktur er klart at forbundene endnu bedre skulle kunne få indflydelse på alle generelle vedtagelse og strategier i LITUSA, ligesom man vil få bedre indsigt i økonomien, som jo i fremtiden primært skal komme fra disse forbund og landsorganisationer. Det stiftende møde vil foregå i slutningen af september. Mens SiD projektet er aktivt vil denne bestyrelse blive udvidet med et medlem fra SiD og vedtagelser om projektets komponenter skal træffes i enighed.

Et af de helt store problemer har klart været at finde en økonomisk model der kan fungere både i KSSH og i BSPSH når projektet stopper, alle har hele tiden sagt og det er efterfølgende formelt blevet vedtaget, at man vil bidrage til ikke mindst TUSA aktiviteterne, og at man også vil finde løsninger omkring LI. Denne økonomiske model skulle træde i kraft sammen med at forlængelsen af projektet ville blive iværksat. Alligevel har det ligesom ligget i kortene at det ville være vanskeligt at finde den nødvendige økonomi i BSPSH forbundene, og man forventede nok at landsorganisationen ville træde til. På det møde hvor formanden for projektkomiteen, meddelte at der ikke ville blive skrevet flere checks under etc.. blev det også meddelt af BSPSH ikke på nogen måder kunne bidrage til projektets aktiviteter allerede nu, og tidligst når projektet stoppede. Det er ikke særligt bæredygtigt og er imod tidligere vedtagelser, men nu må vi så finde ud af hvordan situationen kan løses.


Udviklingen i de enkelte komponenter i projektet

TUSA

På mange måder er skolen nu ved at komme meget mere ind i faste rammer, der er udviklet nye undervisningsplaner og programmer. Der er udviklet en totalt ny måde at rekruttere deltagere på, således at man nu skulle kunne sikre at folk ikke modtager den samme form for undervisning gang på gang. Personalet er ved at blive opdateret i EDB programmerne, således at der i fremtiden vil kunne udvikles en edb-registrering af samtlige deltagere, og på endnu længere sigt et edb booking system.

Alt dette er naturligvis sket mens den normale undervisning har fundet sted, både lokalt og centralt. Der har i perioden været i alt 806 deltagere på lokale kurser og 190 deltagere i centrale undervisningsforløb på TUSA skolen i Tirana.

TUSA har fortsat kun en fast underviser (Arjana), men nu fungerer hele kursusadministrationen uden at underviseren samt projektledelsen skal inddrages unødigt. Dette hænger sammen med at administratoren (Manushaqe) efter en lidt lang indkøringsperiode, nu fungerer. Problemet i starten var den manglende strategi på rekrutteringen af deltagere til kurserne ikke mindst central. For at støtte den faste underviser er det nu vedtaget at Mira i takt med at arbejdet med at administrere projektet mv., skal tilbage i sin gamle rolle som underviser på de centrale kurser. Det er ligeledes besluttet at man skal forsøge at bruge nogle af fagbevægelsen egne ledere og andre. Det er nødvendigt konstant at se på hvordan arbejde skal kunne fortsætte efter at projektet ikke kan finansiere aktiviteterne mere, og ved at benytte folk der ikke fast tilknyttede er det væsentligt billigere at fortsætte aktiviteterne.

TUSA arbejder også ihærdigt på at udbygge gruppen af lokale undervisere. Der er ca. 25 nye på vej nu, men ambitionen er at der konstant vil være mindst 2 undervisere i hvert distrikt. Man diskuterer nu om man burde uddanne en større gruppe studiekredsledere, som med ganske få redskaber vil kunne sætte uddannelsesaktiviteter (studiekredse) i gang. Der skal så afsættes resurser til at udvikle mere pædagogiske undervisnings/træningsmanualer som kan støtte disse nye lokale folk.

For at sikre at al den viden der efterhånden er skabt i "TUSA systemet" ikke skal gå tabt, er man nu også gået i gang med at udvikle en TUSA Manual, en skal manual der beskriver alle systemer, baggrunden og strategierne i hele arbejdet osv. Det er uhyre vigtigt at få dokumenteret hele den enorme indsats det reelt har skabt TUSA som skolen er nu. Manualen, eller hvad den nu kommer til at hedde, vil også kunne anvendes af SiD når vi vil præsentere TUSA som en faglig undervisnings model i andre lande i regionen.


Labour Institute, LI

Labour Institute har i den første periode af året faktisk arbejdet grundigt i forhold til de af LITUSA-board besluttede arbejdsplaner. Der er færdiggjort studier omkring den albanske fagbevægelses medlemsudvikling både nu og historisk, der er taget hul på studier i forhold til den uformelle sektor samt 3-partssamarbejdet i Albanien. Der er ligeledes kommet gang i strukturen omkring ansvarsfordelingen i instituttet, selv om man har mistet en medarbejder der fik tilbudt et bedre betalt job i arbejdsministeriet. Konsekvensen af den bedre ansvarsfordeling mellem de enkelte medarbejdere er at der nu udkommer regelmæssige informationsmaterialer til forbundene, samt at alle de forskellige studier der er lavet nu også bliver dokumenteret skriftligt enten i form af små bøger/hæfter eller ringbind.

Det har hele tiden været intentionen at der skulle ansættes en ny medarbejder efter hende der stoppede, men det har ikke været muligt at finde den rette person. Senest fik man endelig fat i en der både ville og som havde et vist potentiale, men han kunne ikke samarbejde med Telo og "gav op" allerede efter 10 dages arbejde. Dette fik dog sat gang i debatterne omkring ledelsen af LI, og nu er Telo reelt sat ud på et sidespor, og der ledes efter en der kan arbejdes ind som ny ledende medarbejder. Indtil dette er på plads er ansvaret placeret på Miras skuldre, dette er naturligvis ikke holdbart i længden, men en løsning der også kan bringe TUSA og LI mere sammen. En kommende struktur vil bygge på en meget lille administration og en leder, der i forbindelse med hvert forskningsprojekt vil inddrage det nødvendige personale til den forskningsopgave der skal udføres. Dette forudsætter dog at man finder en dygtig leder og at netværket omkring LI konstant forbedres.

LI arbejder nu helt konsekvent med såkaldte "studiegroups", arbejdsgrupper med deltagelse af faglige repræsentanter, således at samarbejdet og koordinationen nu formelt skulle være på plads. Naturligvis er der stadigt mange ting der skal på plads, ikke mindst forståelsen mellem forbundsrepræsentanterne og de ansatte i LI, men det er meget bedre nu.


Analyserne

Det blev i starten af projektet vedtaget at analyserne skulle foretages af forbund der lå inden for SiD's organisatoriske områder, 2-3 forbund i henholdsvis KSSH og BSPSH. Alle forbund skulle så efterfølgende have glæde af de efterfølgende generelle anbefalinger og konklusioner. Da der allerede i 2001 var vanskeligheder i BSPSH var der enighed om at analyserne der først ville blive gennemført i 2002.

Analyserne bliver foretaget af undertegnede primært ved interviews, og med inddragelse af flest mulige niveauer i organisationerne. Dette betyder også at der ikke vil blive udarbejdet tykke rapporter, men at hele processen omkring udviklingen af anbefalinger for organisationernes fremtidige udviklingsmuligheder og ikke mindst der efterfølgende strategier, skal skabes på en række seminarer og workshops. Dette giver muligheder for at inddrage flest muligt i organisationerne, samt at få TUSA med i arbejdet. Der er ingen tvivl om at mange af anbefalingerne vil handle om specifikke organisatoriske kurser, hvor TUSA endnu ikke har udviklet knowhow, så derfor er hele processen meget vigtig.

I princippet er analyserne af de 3 forbund (Transportarbejderne, Landarbejderne og Industriarbejderne) i KSSH afsluttet, og anbefalingerne kan nu blive udviklet sammen med de enkelte forbund.

I BSPSH har man valgt Bygningsarbejderforbundet, Oliearbejderforbundet samt Tekstilarbejderforbundet. Her er analyserne først færdige med udgangen af september.

Arbejdet med disse analyser har været uden de store vanskeligheder, bortset fra nogle forsinkelser der hænger sammen med andre prioriteter i projektet, evalueringen og impactstudiet.

Det er vedtaget med de enkelte forbund at processen med at skabe udviklingsstrategier, hvilket også er præciseret i evalueringsrapporten, vil være en proces der først er afsluttet ved projektets afslutning. Det betyder at der ikke er et voldsomt pres på organisationerne, og at vi/SiD kan/skal følge og inspirere til udviklingen, gennem løbende seminarer og workshops. Disse aktiviteter vil primært kunne gennemføres ved de tilbagevendende projekttilsyn. Der vil også kunne gennemføres mere specifikke aktiviteter med eksperter fra DK, f.eks. omkring hele økonomistyringen i en fagforening.


Kampagner omkring medlemsudvikling, og et særligt fokus på unge og kvinder i det faglige arbejde.

Det har hele tiden været meningen at gennemføre særlige aktiviteter omkring kvinder og unges deltagelse i det faglige arbejde. Med henvisning til evalueringens anbefalinger, som også afspejler beslutninger i LITUSA bestyrelsen, vil disse aktiviteter konsekvent blive gennemført i forbindelse med de generelle aktiviteter i TUSA og Labour Institute. Alligevel undersøges det nu om der kan gennemføres en egentlig koordineret indsats for at sprede det glade budskab, at man har stor glæde af at være medlem af en fagforening. Kan I huske SiD klistermærker: "Jeg er medlem af SiD hvad med dig?"

Projektet kan medvirker til at støtte processen omkring en samlet kampagne, men på en sådan måde at organisationerne selv vil kunne gennemføre, og det er her jeg kan være lidt tvivl om målet kan nås, endeligt om vi kan få organisationerne til at være særligt interesseret i spørgsmålet om kvinderne og de unges situation.

Ansvaret for aktiviteten ligger i LITUSA bestyrelsen, som også har ansvaret for at formidle hele ideen ud i apparatet, og her har det været problemer med formidlingen. Beslutningen om sådan en kampagne blev vedtaget 3. juni, og indtil nu er der reelt ikke sket noget, på et møde med formanden for LITUSA bestyrelsen, Dobrushi, skulle tingene dog nu være sat på plads.

En eventuel kampagne vil under en eller anden form blive sat i værk i slutningen af året, og begyndelsen af 2003.


LITUSA centret

Der er faktisk sket en del forbedringer i LITUSA centret de seneste måneder siden centret blev åbnet. Der er installeret aircondition i kontorlokalerne, og lofterne i de store undervisningslokaler er blevet sænket og dermed lydisoleret. Det har både skabt et bedre miljø i forbindelse med undervisningen men også forbedrede arbejdsvilkår for personalet. Lige nu er der aktiviteter i gang for at sikre og stabilisere Elforsyningen, de oprindelige forsyninger er simpelthen for ringe, og det betød at vi for nyligt fik ødelagt en del EL-udstyr, dvs. det er nu til reparation og vi håber det bedste.

Jeg vil ikke her beskrive hele evalueringen og impactstudiet specifikt, da projektkomiteen har deltaget i dette arbejde, og da der enten foreligger en særskilt rapport, eller vi i forbindelse med impactstudiet forventer en rapport i september. Dog skal det nævnes at man har anerkendt alle anbefalinger i evalueringsrapporten og at LITUSA bestyrelsen har lavet en opfølgningsplan herfor.

Hele økonomistyringen vil blive lagt om således at TUSA og Labour Institute vil få et særskilt budget, ligesom selve LITUSA centret også vil få et særskilt budget. Dette vil medføre at projektet ikke alene vil være den økonomiske faktor, og der vil kunne skabes en endnu bedre gennemsigtighed i TUSA og LI. LITUSA centret egne indtægter der kan skabes ved udlejning af lokaler, staff mv. vil på denne måde også blive i LITUSA centret og vil ikke først tilgå de enkelte landsorganisationer, hvorefter man skal kæmpe for at få midlerne tilbage igen.

På mange måder er skolen nu ved at komme meget mere ind i faste rammer, der er udviklet nye undervisningsplaner og programmer. Der er udviklet en totalt ny måde at rekruttere deltagere på, således at man nu skulle kunne sikre at folk ikke modtager den samme form for undervisning gang på gang. Personalet er ved at blive opdateret i EDB programmerne, således at der i fremtiden vil kunne udvikles en edb-registrering af samtlige deltagere, og på endnu længere sigt et edb booking system.

Alt dette er naturligvis sket mens den normale undervisning har fundet sted, både lokalt og centralt. Der har i perioden været i alt 806 deltagere på lokale kurser og 190 deltagere i centrale undervisningsforløb på TUSA skolen i Tirana.

TUSA har fortsat kun en fast underviser (Arjana), men nu fungerer hele kursusadministrationen uden at underviseren samt projektledelsen skal inddrages unødigt. Dette hænger sammen med at administratoren (Manushaqe) efter en lidt lang indkøringsperiode, nu fungerer. Problemet i starten var den manglende strategi på rekrutteringen af deltagere til kurserne ikke mindst central. For at støtte den faste underviser er det nu vedtaget at Mira i takt med at arbejdet med at administrere projektet mv., skal tilbage i sin gamle rolle som underviser på de centrale kurser. Det er ligeledes besluttet at man skal forsøge at bruge nogle af fagbevægelsen egne ledere og andre. Det er nødvendigt konstant at se på hvordan arbejde skal kunne fortsætte efter at projektet ikke kan finansiere aktiviteterne mere, og ved at benytte folk der ikke fast tilknyttede er det væsentligt billigere at fortsætte aktiviteterne.

TUSA arbejder også ihærdigt på at udbygge gruppen af lokale undervisere. Der er ca. 25 nye på vej nu, men ambitionen er at der konstant vil være mindst 2 undervisere i hvert distrikt. Man diskuterer nu om man burde uddanne en større gruppe studiekredsledere, som med ganske få redskaber vil kunne sætte uddannelsesaktiviteter (studiekredse) i gang. Der skal så afsættes resurser til at udvikle mere pædagogiske undervisnings/træningsmanualer som kan støtte disse nye lokale folk.

For at sikre at al den viden der efterhånden er skabt i "TUSA systemet" ikke skal gå tabt, er man nu også gået i gang med at udvikle en TUSA Manual, en skal manual der beskriver alle systemer, baggrunden og strategierne i hele arbejdet osv. Det er uhyre vigtigt at få dokumenteret hele den enorme indsats det reelt har skabt TUSA som skolen er nu. Manualen, eller hvad den nu kommer til at hedde, vil også kunne anvendes af SiD når vi vil præsentere TUSA som en faglig undervisnings model i andre lande i regionen.

Labour Institute, LI

Labour Institute har i den første periode af året faktisk arbejdet grundigt i forhold til de af LITUSA-board besluttede arbejdsplaner. Der er færdiggjort studier omkring den albanske fagbevægelses medlemsudvikling både nu og historisk, der er taget hul på studier i forhold til den uformelle sektor samt 3-partssamarbejdet i Albanien. Der er ligeledes kommet gang i strukturen omkring ansvarsfordelingen i instituttet, selv om man har mistet en medarbejder der fik tilbudt et bedre betalt job i arbejdsministeriet. Konsekvensen af den bedre ansvarsfordeling mellem de enkelte medarbejdere er at der nu udkommer regelmæssige informationsmaterialer til forbundene, samt at alle de forskellige studier der er lavet nu også bliver dokumenteret skriftligt enten i form af små bøger/hæfter eller ringbind.

Det har hele tiden været intentionen at der skulle ansættes en ny medarbejder efter hende der stoppede, men det har ikke været muligt at finde den rette person. Senest fik man endelig fat i en der både ville og som havde et vist potentiale, men han kunne ikke samarbejde med Telo og "gav op" allerede efter 10 dages arbejde. Dette fik dog sat gang i debatterne omkring ledelsen af LI, og nu er Telo reelt sat ud på et sidespor, og der ledes efter en der kan arbejdes ind som ny ledende medarbejder. Indtil dette er på plads er ansvaret placeret på Miras skuldre, dette er naturligvis ikke holdbart i længden, men en løsning der også kan bringe TUSA og LI mere sammen. En kommende struktur vil bygge på en meget lille administration og en leder, der i forbindelse med hvert forskningsprojekt vil inddrage det nødvendige personale til den forskningsopgave der skal udføres. Dette forudsætter dog at man finder en dygtig leder og at netværket omkring LI konstant forbedres.

LI arbejder nu helt konsekvent med såkaldte "studiegroups", arbejdsgrupper med deltagelse af faglige repræsentanter, således at samarbejdet og koordinationen nu formelt skulle være på plads. Naturligvis er der stadigt mange ting der skal på plads, ikke mindst forståelsen mellem forbundsrepræsentanterne og de ansatte i LI, men det er meget bedre nu.

Analyserne

Det blev i starten af projektet vedtaget at analyserne skulle foretages af forbund der lå inden for SiD's organisatoriske områder, 2-3 forbund i henholdsvis KSSH og BSPSH. Alle forbund skulle så efterfølgende have glæde af de efterfølgende generelle anbefalinger og konklusioner. Da der allerede i 2001 var vanskeligheder i BSPSH var der enighed om at analyserne der først ville blive gennemført i 2002.

Analyserne bliver foretaget af undertegnede primært ved interviews, og med inddragelse af flest mulige niveauer i organisationerne. Dette betyder også at der ikke vil blive udarbejdet tykke rapporter, men at hele processen omkring udviklingen af anbefalinger for organisationernes fremtidige udviklingsmuligheder og ikke mindst der efterfølgende strategier, skal skabes på en række seminarer og workshops. Dette giver muligheder for at inddrage flest muligt i organisationerne, samt at få TUSA med i arbejdet. Der er ingen tvivl om at mange af anbefalingerne vil handle om specifikke organisatoriske kurser, hvor TUSA endnu ikke har udviklet knowhow, så derfor er hele processen meget vigtig.

I princippet er analyserne af de 3 forbund (Transportarbejderne, Landarbejderne og Industriarbejderne) i KSSH afsluttet, og anbefalingerne kan nu blive udviklet sammen med de enkelte forbund.

I BSPSH har man valgt Bygningsarbejderforbundet, Oliearbejderforbundet samt Tekstilarbejderforbundet. Her er analyserne først færdige med udgangen af september.

Arbejdet med disse analyser har været uden de store vanskeligheder, bortset fra nogle forsinkelser der hænger sammen med andre prioriteter i projektet, evalueringen og impactstudiet.

Det er vedtaget med de enkelte forbund at processen med at skabe udviklingsstrategier, hvilket også er præciseret i evalueringsrapporten, vil være en proces der først er afsluttet ved projektets afslutning. Det betyder at der ikke er et voldsomt pres på organisationerne, og at vi/SiD kan/skal følge og inspirere til udviklingen, gennem løbende seminarer og workshops. Disse aktiviteter vil primært kunne gennemføres ved de tilbagevendende projekttilsyn. Der vil også kunne gennemføres mere specifikke aktiviteter med eksperter fra DK, f.eks. omkring hele økonomistyringen i en fagforening.

Kampagner omkring medlemsudvikling, og et særligt fokus på unge og kvinder i det faglige arbejde.

Det har hele tiden været meningen at gennemføre særlige aktiviteter omkring kvinder og unges deltagelse i det faglige arbejde. Med henvisning til evalueringens anbefalinger, som også afspejler beslutninger i LITUSA bestyrelsen, vil disse aktiviteter konsekvent blive gennemført i forbindelse med de generelle aktiviteter i TUSA og Labour Institute. Alligevel undersøges det nu om der kan gennemføres en egentlig koordineret indsats for at sprede det glade budskab, at man har stor glæde af at være medlem af en fagforening. Kan I huske SiD klistermærker: "Jeg er medlem af SiD hvad med dig?"

Projektet kan medvirker til at støtte processen omkring en samlet kampagne, men på en sådan måde at organisationerne selv vil kunne gennemføre, og det er her jeg kan være lidt tvivl om målet kan nås, endeligt om vi kan få organisationerne til at være særligt interesseret i spørgsmålet om kvinderne og de unges situation.

Ansvaret for aktiviteten ligger i LITUSA bestyrelsen, som også har ansvaret for at formidle hele ideen ud i apparatet, og her har det været problemer med formidlingen. Beslutningen om sådan en kampagne blev vedtaget 3. juni, og indtil nu er der reelt ikke sket noget, på et møde med formanden for LITUSA bestyrelsen, Dobrushi, skulle tingene dog nu være sat på plads.

En eventuel kampagne vil under en eller anden form blive sat i værk i slutningen af året, og begyndelsen af 2003.

LITUSA centret

Der er faktisk sket en del forbedringer i LITUSA centret de seneste måneder siden centret blev åbnet. Der er installeret aircondition i kontorlokalerne, og lofterne i de store undervisningslokaler er blevet sænket og dermed lydisoleret. Det har både skabt et bedre miljø i forbindelse med undervisningen men også forbedrede arbejdsvilkår for personalet. Lige nu er der aktiviteter i gang for at sikre og stabilisere Elforsyningen, de oprindelige forsyninger er simpelthen for ringe, og det betød at vi for nyligt fik ødelagt en del EL-udstyr, dvs. det er nu til reparation og vi håber det bedste.

Jeg vil ikke her beskrive hele evalueringen og impactstudiet specifikt, da projektkomiteen har deltaget i dette arbejde, og da der enten foreligger en særskilt rapport, eller vi i forbindelse med impactstudiet forventer en rapport i september. Dog skal det nævnes at man har anerkendt alle anbefalinger i evalueringsrapporten og at LITUSA bestyrelsen har lavet en opfølgningsplan herfor.

Hele økonomistyringen vil blive lagt om således at TUSA og Labour Institute vil få et særskilt budget, ligesom selve LITUSA centret også vil få et særskilt budget. Dette vil medføre at projektet ikke alene vil være den økonomiske faktor, og der vil kunne skabes en endnu bedre gennemsigtighed i TUSA og LI. LITUSA centret egne indtægter der kan skabes ved udlejning af lokaler, staff mv. vil på denne måde også blive i LITUSA centret og vil ikke først tilgå de enkelte landsorganisationer, hvorefter man skal kæmpe for at få midlerne tilbage igen.


Kaj Erik Hansen
Mira Mitrushi og Mads Lund, fotograferet i Albanien.


Arbejderbevægelsens Internationale Forum giver Mira Mitrushi Roseprisen i 2001

Kære deltagere i denne ceremoni
Kære medlemmer af Arbejderbevægelsens Internationale Forum, AIF.
Kære venner fra Danmark og Albanien.

Først og fremmest vil jeg sige tak for den ære der vist mig, og jeg værdsætter jeres beslutning om at tildele mig Roseprisen 2001, og jeg værdsætter samtidig, at I giver mig mulighed for at deltage i denne ceremoni som for mig er specielt emotionel. Især fordi i hædrer en kvinde, en mor, en kvinde fra Albanien og jeg tror at dette er en anerkendelse, I med jeres gavmildhed giver til mit land.

Måske er dette ikke en tilfældighed, også fordi at Danmark har været, og er, et af de lande, der har hjulpet og støttet den positive udvikling i Albanien i overgangsperioden efter kommunismens fald. Dette samarbejde har været omfattende og i overensstemmelse med vores indsats for mere frihed, arbejde, samarbejde med fagbevægelsen og etablering og forstærkning af de demokratiske institutioner.

Måske tager det noget af jeres tid, at jeg gerne vil fortælle noget om mig selv, hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, hvordan mit liv er i dag og hvad jeg kan ønske mig for fremtiden.

Jeg er født i Tirana, jeg er 45 år og afsluttede studiet inden for agronomi på universitetet i 1979. Jeg har arbejdet som specialist i landbruget i en lang periode og i en periode på fem år som vikar på universitetet. I 1992 ændredes mit liv, da min ægtemand gik bort efter en meget alvorlig blodsygdom. Dengang havde jeg et seksårigt barn, min søn Sokol.

Denne tragedie pålagde mig et større ansvar for min familie. Samtidig var jeg arbejdsløs pga. mine politiske holdninger.

I denne periode med demokratiske ændringer, som startede i Albanien, blev jeg involveret i den socialdemokratiske bevægelse. Som medlem af socialistisk kvindeforum, støttede jeg de positive ændringer, som ville medføre fremskridt, men ikke ødelæggelse af alt det, der var bygget og konstrueret under det totalitære regime.

På grund af dette var jeg også imod de holdninger som sagde at man skulle starte det hele fra bunden af.

Jeg kunne ikke være enig med det Demokratiske Partis regeringspolitik. Partiet blev valgt ved valget i marts 1992. Fordi jeg var i opposition til dette, kunne jeg selvfølgelig ikke få noget arbejde.

Dette var den tids regimestrategi for at fyre de politiske modstandere og den blev indført i paragraf 24-1, som blev vedtaget i parlamentet for at straffe de politiske modstandere, uanset hvilken position de havde haft under det tidligere.

I 1993 fik jeg et arbejde som specialist i et gartneri i Tirana og på dette tidspunkt startede min involvering som medlem og senere leder af fagforeningen i dette firma. Senere blev jeg fagforeningsleder i træbyggeriafdelingen og i offentlig service i Tirana. I 1996 deltog jeg i et tre ugers kursus underviserkursus i Nykøbing, som blev arrangeret af SiD, som også har oprettet den albanske fagforenings skole (TUSA).

TUSA blev oprettet i september 1996, som en skole med uddannelses aktiviteter for de to store forbund i Albanien med det hovedformål at udbrede kendskabet til det moderne arbejdsmarked i Albanien. Jeg sender en særlig hilsen til Mads Lund, repræsentant for SiD, som bidrog med danske erfaringer til skolen. Jeg anerkender hans ubestridelige indsats for oprettelsen og driften af skolen, som blev betragtet som en succes, på trods af alle vanskelighederne ved åbning af en fælles fagforeningsskole i denne svære tid. Det var meget svært i denne tid at have en fælles skole for to fagforbund, men jeg kan godt forstå, at to forskellige forbund med forskellig partitilknytning var modstandere og havde svært ved at samarbejde om at beskytte interesserne for de albanske arbejdere og at skulle kæmpe sammen for at forstærke det nye albanske demokrati samt frihed og menneskerettigheder.

Jeg vil ikke bruge lang tid på at tale om fortiden, fordi vi har lagt den bag os på alle niveauer i samfundet. Budskabet om individualitet og lighed er bevaret. Hvert forbund har sin egen bevægelse, sin egen historie og sine specifikke visioner og koncepter for fortid og fremtid.

I denne samarbejds- og omstillingsproces er vores folks indsats for at danne fundamentet for samarbejdet stor, og den Albanske fagforeningsskole har uden tvivl en stor rolle heri.

Denne skole har påbegyndt og praktiseret samarbejdsprogrammet mellem fagforeningerne. Den har forberedt de faglige ledere, så der i dag er skab en helt ny realitet og et fælles miljø med fælles seminarer, fælles møder, en skole til at servicere de to forbund. Personligt er jeg stolt over at være leder af dette projekt. Samtidig vil jeg udtrykke at jeg har været positiv overfor samarbejde og forståelse og jeg har støttet alle indsatser for at gennemføre samarbejdet mellem fagforeningerne i Albanien i praksis.

Selvfølgelig har det ikke været nemt, fordi det er svært at skabe en karriere som en kvinde i Albanien. Min indsats i en mandeverden har været ihærdig og jeg tror at dette er min styrke og det er blevet værdsat af mine kollegaer. Også danske kollegaer. Igennem tiderne har vi arbejdet sammen for at udføre vores ideer for at forbedre og forstærke den albanske fagforeningsbevægelse, demokratiet og menneskerettighederne. Et af mine ønsker har været at mine ideer blev spredt over hele landet, ikke kun i Tirana. Vi gjorde det i vanskellige tider, selv om at man blev fordømt pga sine politiske holdninger og fagforeningstilhørsforhold.

Sammen med mine kollegaer i Den Albanske Fagforeningsskole har vi lavet nogle træningsaktiviteter og møder i hele landet. Jeg er meget glad for dette fordi i dag har jeg en masse venner, kollegaer i hele Albanien, som jeg vil takke for samarbejdet og den fælles indsats for at opbygge en rigtig fagbevægelse, med visioner og strategier for fremtiden. En af mine prioriteter har været arbejdet med kvinder, specielt med arbejdende kvinder. Fordi kvinden er den svage part på arbejdsmarkedet. Mange blev arbejdsløse pga konkurser og fordi kvinderne ofte ikke var organiseret i fagforeningerne. De var ubeskyttede på deres arbejdsplads.

I maj 1997 organiserede vi et nationalt symposium med temaet ”For en ny position for den arbejdende kvinde”, hvor der deltog kvinder fra forskellige byer, repræsentanter fra fagforeningerne og uafhængige NGO’er, som var aktive i denne tid.

I dette symposium handlede diskussionen om den arbejdende kvinde og problemerne omkring arbejdspladsen, fagforeninger for kvinder samt familie- og samfundsproblemerne. Endvidere diskuterede man den arbejdende kvindes rolle i aktiviteter mellem kvinde-organisationer og fagbevægelsen. Her blev ideer til ny måde at organisere kvinder og fagforeningerne på diskuteret, publikationer om arbejdsmarkedslovgivning for kvinder samt kendskabet af de internationale konventioner for den arbejdende kvindes rettigheder blev udgivet.

Det er også vigtigt at kvinderne selv forsøger at opnå den rolle i familien og samfundet, som de fortjener. Demokratiet i Albanien kan ikke fungere hvis den kvindelige del af befolkningen ikke bliver involveret. En del møder og seminarer med temaet Kvinder blev publiceret og brugt til information.

1997 er året, hvor der skete en stor udvikling i Albanien. Efter pyramidesystemets kollaps, gjorde albanerne oprør, som også var et udtryk for deres holdning til Berishas regering, som snød med stemmerne ved valget den 26. maj 1996. Berishas regering vendte det fredelige oprør til en blodig kamp, hvor politiet og militæret blev vendt mod befolkningen. Berisha respekterede ikke de demokratiske normer, frihed og menneskerettigheder. Udviklingen var dog uundgåelig og valget i 1997 gav albanerne friheden, æren og håbet, som var blevet krænket, tilbage. Socialisterne har vundet i Albanien. Deres sejr vil forhåbentlig medføre demokrati i Albanien. Dette er albanernes tro og håb. Det er også min personlige holdning.

Selvfølgelig vil vores ansvar være stort i indsatsen for at genopbygge og forstærke de demokratiske institutioner. I den forbindelse vil de albanske fagforeninger spille en vigtig rolle pga mere fagforeningsfrihed, samarbejdsvilkår og mulighed for at etablere en social dialog, som er nødvendig for at vi kan administrere den opnåede frihed godt.

Selvfølgelig går vores anstrengelser ud på at gøre arbejderne opmærksomme på, at det er nødvendigt at organisere sig i fagforeningerne under markedsøkonomiens betingelser. De økonomiske reformer vil kræve ofre og nye udfordringer undervejs, fordi det vil være håbets program efter krisen og en lang trættende overgangsfase.

På den måde er opbygningen af et demokratisk samfund startet. Hele befolkningen vil have mulighed for at leve en normal og fri tilværelse og har allerede forstået at demokratiet er en udfordring.

Albanerne har endelig forstået at succesen afhænger af dem selv samtidig med at man får hjælp fra andre organisationer.

I betragtning af den tid jeg har til rådighed synes jeg at jeg har forsøgt at give et detaljeret billede af forholdene i mit land. Jeg vil fremhæve behovet for en fælles indsats for at gøre Albanien til et land af europæisk standard og dette er albanernes, offentlige institutioners samt forskellige organisationers ansvar, hvor fagbevægelsen skal spille en vigtig rolle. Udover at fagforeningerne skal være konstruktive opponenter skal de også bygge partnerskabsrelationer. De skal prøve at institutionalisere dialogen mellem de forskellige parter, staten, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Det er vores udfordring, at beskytte vores arbejdere i vores fælles indsats for bedre arbejdsvilkår, social beskyttelse og bedre levevilkår, fordi problemerne på dette område er store og kræver opmærksomhed.

Jeg håber at socialisterne og deres allieredes genvalg den 24.juni 2001 vil fastholde den positive udvikling i Albanien. Mange ting er ændret, men stadig flere ting skal laves om. De demokratiske institutioner, økonomien og den sociale politik skal forstærkes.

Opgaverne er store. Udfordringerne også. Samtidig er vores rolle som fagbevægelse i denne udviklings- og omstillingsproces af yderste vigtighed.

Jeg tror, at jeg bringer lidt af Albanien ind i denne sal.

Jeg takker jer for den opmærksomhed I har vist mig. Jeg vil forsikre jer om, at anstrengelserne hos de institutioner i hvis ledelse jeg sidder, vil forstærke demokratiet og definere en ny rolle for fagforeningerne i den albanske realitet.

Jeg er ikke alene i mine anstrengelser for et reelt demokrati i Albanien og i de aktive fagforeningers institutioner. En del af vores medarbejdere er i dag tilstede og jeg tror at flere komme til og forblive i vores team.

Tak!

AMU-centeret

PILOT STUDY IN CONNECTION WITH VOCATIONAL TRAINING PROJECT IN ALBANIA

March 1995

Christian Aagaard Hansen (SiD Aarhus) & Vagn Særkjær [Vagn Saerkjaer] (AMU-Center Aarhus)

I INTRODUCTION

The objectives of the pilot study are:

- To place the project in the total vocational training situation of Albania, including its relation to other programmes.

- To point out the contribution of the project to the development of vocational training in Albania.

- To clarify a number of aspects that are significant for the operation of the training centre, in the first phase of operation (with financial support and technical assistance from Denmark) as well as the second (when Denmark is no longer involved).

- To consider and offer suggestions of the continued development of the project.

- To suggest an action plan for the establishment of the centre, including activities, financing, and the division of responsibility.

The pilot study will form the basis of the drawing up of a contract between the Albanian Ministry of Labour and SiD, and the contract must be signed before the commencement of the project.


THE GENERAL FRAMEWORK OF THE PROJECT

The following general framework has been agreed by the Albanian Ministry of Labour and SiD:

- The school will be located in Vlora

- The school is owned by the Albanian Ministry of Labour.

- A construction line is to be established

- The training must be organized in modules (step by step)

- The target group of the training activities is in principle for adult workers but people over the age of 16 can participate

- There will be tripartite control of the training activities (employers, trade unions, and public authorities)

- In the first phase of operation Denmark will provide financial support and consultative assistance. After that, the school will be managed by the Albanian parties.


THE PLACE OF THE PROJECT IN THE ALBANIAN VOCATIONAL TRAINING SITUATION

1. Present situation and development perspectives

The educational situation in general

In the World Bank report on "School Rehabilitation And Capacity Building Project" from 1994 the general educational situation is described as follows:

"Today, almost 80 per cent of the population is literate, having completed at least four years of schooling.

Time, poverty and economic transition are taking a toll on the education system. Most school buildings are at least forty years old and have no preventive maintenance. During the social turmoil of 1990-92, about one-third of school facilities (nearly 1600 buildings) were badly damaged by vandalism, occupied by homeless families, or, in some cases, burned beyond use. In 1990, the system lost 132,000 students, or 14 per cent of total enrollments. Losses from secondary school are heaviest, with enrollment declining from 79 per cent of 14-17 years Old in 1989 to 45 per cent in 1992."

The intention of the above school rehabilitation project is to establish a closer cooperation between the Ministry of Education and the Ministry of Labour on the development of initial vocational training and adult retraining.

The situation of vocational training, as described by the Albanian Ministry of Labour

Institutional framework of vocational training

The Ministry of Labour, Emigration and Social Protection was established in April 1992. The ministry has the responsibility for planning and managing labour market policies, and institutions in the emerging market economy.

The Government has decided to entrust to the Ministry of Labour the responsibility for the adaptation and development of vocational training and retraining. The structure created within the MoL to develop this is the Vocational Training Department, which consists of five members, including the director.

Vocational training and retraining will be developed at three levels, structured as follows:

- The political level, making the decisions, with the Government and Minister of Labour.

- The administrative level, making the policies, strategies, managing and monitoring the system, with Vocational Training Department and Local Labour Office.

- The executive level, which is directly linked with clients, with the public and private sector.

As a result of the major social and economic changes, many working people lost their previous employment and they need vocational training and retraining because of the introduction of the new skills demand in the Albanian labour market. The same is true of the people, who although they have kept their jobs (or found a new one) still need to adapt to changes in the style of work and the new technology introduced in the country. Unfortunately, because of a lack of statistical data, the accurate number of people who need training and retraining is not available at the moment.

1. At present, there is no co-ordinated action between the social partners (government, employers, workers) in order to organize an efficient labour market:

- the main thing employment services are doing now is to register jobless people

- there is no communication with enterprises and training institutions.

2. The lack of an adequate training and retraining system within the country:

- there are only a few training centres for adults or redundant workers. These activities were previously undertaken by the enterprises themselves but this system is no longer working

- as concerns the industrial sector, most of the unemployed workers have to receive complementary training or to be enrolled in retraining programmes.

The need for training of the workforce

The Vocational Training Department writes as follows:

"The Department has tentatively identified the skills needed by the actual labour market in Albania. The skills needed are as follows:

a) Construction

b) Agricultural skills

c) Repair of refrigerators, washing machines and other electro-domestic equipment

d) Repairs of electronic equipment like TVs, photocopiers, etc.

e) Foreign languages (English)

f) Hotel and restaurant

g) Plumber

h) Automotive (car maintenance, cargo and passengers transportation)

i) Electrical skills

j) Tourism and travels

k) Heating and ventilation

1) Computer operators

It is true that the labour market does not function in Albania yet, like in the Western European states, so we do not know the exact number of retrained people that the labour market has actually absorbed and we have chosen the above-mentioned skills on the basis of our daily experience."

The employment situation

Albania has a population of 3.2 million inhabitants.

1.8 million (56.2 %) are in the working age

0.4 million (12,5%) are retired

1.0 million (31.3%) are below working age


The workforce can be divided into:

1.5 million (83,3%) in the active force

1.0 million employed

0.6 million in the private sector

0.4 million in the public sector

0.25 million unemployed

0.25 million work abroad

0.3 million (16.7%) are inactive

National policy for vocational training

Bearing in mind the weakness of the present training system and its incapacity to meet relevant vocational profiles for the labour market, it is necessary to create a new training system based essentially on the needs of the labour market which would facilitate the development of professional competence.

This new system, adapted through its structure, its organization, and its management to the situation of transition towards a market economy, will permit a better understanding of the labour market and facilitate the development of enterprises, through the adaption of the qualifications of the unemployed to labour market needs.

Hence it follows that the capacity of the Vocational Training Department must be developed to design and create a more effective and efficient vocational training and retraining system.

During the last two years the Training Department has established a strategy for constructing a vocational training system in Albania which must cover all the fields and all the territory of the Republic. The components of this strategy are the following:

a. To formulate the law according to which the vocational training system will function in Albania.

b. To create the necessary budget for this aim.

c. To create the structures in the centre (Tirana) and in the regions.

d. To recruit the necessary staff for the training centres and to select and train the trainers.

e. To build up the training centres and the physical rehabilitation of schools and other potential training buildings.

f. To find the best training materials.

g. To ask for support in the development of donor coordination on vocational training system, etc.

International cooperation in the vocational training sector

The Ministry of Labour is now applying for a common project with the World Bank. Part of this project is a foundation created called TEEF (Training, Employment, and Enterprise Fund). This foundation will train unemployed people through job insertion and by creating new positions.

There also exists a project with UNDP. The objective of this project is to develop the legislative framework of the vocational training in Albania. The project is not defined yet. The implementing agency is the International Labour Organization. The total budget is 250.000 US$.

During its two years of existence, the MoL has been able to establish 8 training centres in 6 different cities, most of them in cooperation with an American Training Agency (ORT) f inanced by the American Government.

The newly established Management Training Centre has been established as a foundation with government, public and private enterprises and academic institutions represented in the board. It is financed until now by UNDP. It will provide training in the field of management for state officials and especially for local government officials. It will also provide training for the new Albanian businessmen.

The objectives of the TEEF fund

The TEEF fund has been established as a part of a large labour market development project, which also involves assistance to the Albanian Ministry of Labour in the development of national labour policy, local institutional development and employment services.

The objectives of the TEEF Fund are described in the World Bank report on " Albanian Labour Market Development Project"

"Like its counterparts in most middle and upper level income countries, the TEEF will serve as a mechanism for channelling public resources to sub-projects that encourage and facilitate adult training and employment of labour to new employment opportunities......The principal target population for the Fund will be the registered unemployed.

Labour offices will serve as a "gateway" by screening and referring job seekers to training services, employers for job insertion training, or potential entrepreneurs will include unemployment insurance beneficiaries, those whose benefits have been exhausted, social assistance claimants, and graduates who have remained unemployed for a minimum of six months.

The labour market development project will provide an initial endowment of US$ 2.1 million for the Fund. Although such funds are usually established and maintained through employer payroll tax contributions and/or general revenues in other CEE countries, this would not be a realistic expectation in Albania. Hence the Fund will need to be replenished through external sources for the foreseeable future, assuming this initial test phase provides successful. IDA resources for the Fund will be provided on a grant basis."

2. The contribution of the project to the development of vocational training in Albania

2.1. The establishment of a construction training programme for adults

In Albania, there is an established need and wish for requalification of the workforce. This is highly relevant in connection with the renovation and improvement of various sectors, such as housing, manufacturing industry, and tourism.

2.2 The development of vocational training

The project will contribute to the development of vocational training in building and construction for adults, which only exists to a smaller extend in Tirana. An Italian NGO organisation (VIS) has established a social centre which also contains elements of construction training.

A Swiss company is involved in a 3-year education in building and construction for high school graduates. This education can be regarded as complementary to the training of workers in Vlora.

However, vocational training in building and construction is an essential element of a strategy for the development of the Albanian labour market and business sector.

2.3. Tripartite control

The project is based on the principle of tripartite involvement and control, i.e. representatives from public authorities, trade unions, and employers' associations are responsible for the overall management of the training activities and the centre. At the same time there is a continuous dialogue between the parties on the development of training activities. In Denmark, among other countries, this system is well-known and internationally recognized as an efficient way of securing an adequate quality and effectiveness in relation to both short-term and long-term needs. The training centre in Vlora will demonstrate this.

In the establishment of an vocational infrastructure the tripartite model will serve at a useful contribution.

2.4. A modular training system

The project is organized in modules (step by step). Such a system is well suited for the establishment of adult vocational training, as it is flexible in relation to the needs and wishes of the relevant industry. Subsequently, a modular system will make it easy to extend the training activities by adding extra modules.

IV KEY ASPECTS OF THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF THE TRAINING CENTRE

1. DIMENSION OF THE TRAINING CENTRE

The capacity of the building

The existing school building in Vlora will, after being renovated, be able to hold 12 classrooms and rooms for trainers, administration, ancillary staff, welfare room, and a depot.

It is a precondition that a hall of at least 200 square metres for practical exercises in construction skills is built in connection with the renovation/adaptation.

The organisation of training

The training week comprehends 35 hours.

The training day is from 8.00 to 15.30.

50% of the training will take place in the classroom and 50% in the practise hall.

There will be one trainer per group per week.

The capacity of the group of trainers

A trainer can teach 30 weeks per year. The remaining working time must be used for preparation of training, development of new modules and improvement of teaching materials, and their own education in technical and pedagogical subjects.

In the beginning, as long as there are only two full-time trainers and the director, it will be reasonable that the director teaches about 15 weeks per year.

Two full-time trainers and a director teaching part-time will be able to carry out a total of 75 weeks of training, with 14 trainees in each group.

If, for instance, a basic course lasts 8 weeks it will be possible to give 130 construction workers a basic training per year.

Possibilities of extension

In principle 12 groups of trainees can be trained at the same time. If the training capacity is to be more than 75 weeks per year it will be necessary to extend the hall for practical exercises, to develop farther modules, to provide extra training equipment, and engage more trainers.

If the training activities of the vocational training centre of Vlora are to be supplemented with e.g. a transport line, this will involve training of trainers, development of training programmes, purchase of equipment, and the building of another exercise hall.

If the staff of trainers is extended to e.g. 6 persons 288 trainees can attend a basic course of a duration of 8 weeks.

The Ministry of Labour as well as the local labour office in Vlora underline a strong wish to get high quality courses implemented for a smaller number of students rather than short corses and a greater number of less qualified trainees.

Regional or national training centre

The trainees will be recruited from the Vlora region - at least in the first phase of the establishment of the vocational training centre.

2. MANAGEMENT

In the phase of establishment and the first phase of operation, the overall authority and responsibility for the project lies with SiD, under the terms of the Danish Government Grant. The Albanian Ministry of Labour is responsible for the part of the project financed by Albania.

Therefore, an advisory group will be set up, consisting of representatives from the head office and the 5th district of SiD, AMU-Centre Arhus, SISA (Secretariat for International Cooperation, the Danish Ministry of Labour), and other relevant parties. The experts to be stationed in Albania are also members of this group.

In Albania, a co-ordination group will be established, consisting of representatives from the Ministry of Labour, the construction workers' trade unions under the two federal associations (Confederation and Independent), relevant funds, the local labour office in Vlora, and the City of Vlora. As soon as an association of employers is established, representatives from this organisation will be included in the co-ordination group.

The function of this group will be co-ordinating and consultative. The Ministry of Labour is responsible for setting up the group.

During this pilot study we learned to recognize the local political and administrative units as powerful. In Vlora they have committed themselves to support the development of the Vlora Vocational Training Centre. The labour office, the City of Vlora and the trade unions have promised to find representatives from their own organisations as vel as an employer who can represent this party until an employers' association is established.

To secure co-ordination between the Danish and the Albanian parties, SiD and AMU-Centre Arhus will participate in the meetings of the above co-ordination group, for example four times per year.

The training centre in Vlora is owned by the Albanian Ministry of Labour. The overall management of the centre is carried out by a governing body, consisting of:

- Two representatives from public authorities (the Ministry of Labour and regional authorities)

- Two representatives of local employers.

- Two representatives from the construction workers' trade unions under the two federal associations, with close relations to the local labour market.

- A representative from the regional employment service

- The Danish consultant will participate as consultant in board meetings without vote.

The responsibilities of the governing board are as follows:

- Responsibility for the operation of the centre in accordance with the existing legislation

- To lay down visions and aims of:
* The development and extension of the centre

* The management and staff policy of the centre

* New training activities and target groups

* The technological development of the centre

* The co-operation of the centre with other educational institutions
- The approval and follow-up of budgets and accounts

- The approval of periodic activity and work plans

- To deal with information and matters of principle, of which the director of the centre should want an opinion

- To act as a sparring partner and source of ideas for the director. Rules of procedure for the governing body must be drawn up.

The Ministry of Labour is responsible for setting up the governing body.

A director of the centre must be appointed with responsibility for the day-to-day management.

The director is appointed by the Ministry of Labour.

The responsibilities of the director are as follows:

- To carry out the day-to-day administrative management of the Vlora centre in accordance with the existing legislation and the scope of activities as laid down by the governing body. If the director is absent for long periods a deputy must be appointed by the governing body

- To make suggestions of visions and aims of the development of the centre

- To draw up periodic activity and work plans for the training and other activities which are to take place at the centre

- Financial control of the activities of the centre, including the drawing up of draft budgets and the overall responsibility for the day-to-day book-keeping

- To make suggestions of the physical and technological development of the centre

- To refer to the Ministry of Labour

- Co-operation with and dissemination of information to the regional enterprises, organizations, and public authorities

- Staff administration in relation to the employment, dismissal, working conditions, development, and continuing training of staff

- To secure that the quality of training and other services of the centre is in accordance with the expectations of trainees and buyers of courses

- To act as trainer and participate in the development of the technical and pedagogical content of training.

Division of responsibility between the Director and the Danish consultant

The role of the AMU consultant is to advise the director and trainers. The assistance of the consultant will consist in the following:

* To assist with the completion of the renovation of the school

* To receive equipment from Denmark and assist with the proper installation

* To advise and assist the trainers of the centre concerning the implementation of the vocational training courses offered

* To manage the Danish grant for operational expenditure and control that it is used in accordance with the application of SiD, section 4.0

* To advise the director on the selection of administrative/technical staff

* To contribute to the establishment of a corporate spirit among the staff

* To advise on and assist with on-the-job training of staff

* To advise the director on the cooperation with the governing body

* To advise the director on the cooperation with the local employment service, trade unions, employers, municipal authorities, and other educational institutions

* To participate in the meetings of the Albanian coordination group

* To advise the director on the recruitment of trainees

* To advise and assist the director as regards agreements with enterprises on the employment of trainees

* To advise director and trainers on the development of new training modules adapted to Albanian conditions

* To draw up a monthly report, with brief information on the development of the project

Management of the Danish grant for operational expenditure

The AMU consultant is responsible for the expenses financed by the Danish grant for operational expenditure.

Vouchers of operational expenses paid by the Danish grant must be sent to AMU-Centre Arhus. A copy of the vouchers will be submitted to the Albanian Ministry of Labour.

Purchase of equipment

Similarly, the AMU consultant is responsible for the purchase of equipment in so far as it is paid for by the Danish grant. Vouchers of these expenses must also be sent to AMU-Centre Arhus. A copy of the vouchers will be submitted to the Albanian Ministry of Labour.

The conditions of the AMU consultant during his stay in Albania

The residence for the AMU consultant will be paid as a part of the Danish input to the project. At the vocational training centre of VIora the consultant must have an office with a telephone that can be used for calls within Albania, and calls and data transmissions to other countries, such as Denmark.

The consultant must have access to the car of the vocational training centre in connection with official travelling in Albania.

The consultant is employed by and liable to AMU-Centre Arhus for the correct execution of the assignment.

Qualifications required from manager and trainers

The trainers must have the following qualifications:

Age: 25 to 40

Education: Constructional engineer or another education in the field of construction.

Ability to read and speak English well enough to participate in the training in Denmark and to co-operate with the Danish consultants without the use of an interpreter.

Work experience: Experience from building sites or from enterprises producing building materials.

Personal qualifications: Teaching experience (young trainees or adults).

The trainers must have a wish and ability to commit themselves to the theoretical as well as the practical part of the training.

Furthermore, they must be prepared to use project-related, learner-activating, and problem-solving teaching methods, which are quite new compared with the methods hitherto used in Albania, and to participate in the development of the technical and pedagogical training content.

The director must have the following qualifications:

Age: 30 to 45

Education: Constructional engineer or another education in the field of construction.

Ability to read and speak English well enough to participate in training in Denmark and to co-operate with the Danish consultants without the use of an interpreter.

Work experience: Experience from building sites or from enterprises producing building materials.

Management experience or experience from organizations.

Teaching experience (young trainees or adults).

Personal qualifications:

- A wish and ability to establish a new training centre

- The ability to motivate employees and make them commit themselves

- The ability to create an administrative structure

- The ability to co-operate with the governing body of the centre

- The ability to co-operate with the Ministry of Labour, the employment service, trade unions, and employers' associations

- A wish and ability to commit himself to the theoretical as well as practical part of the training

- The director must be prepared to use project-related, learner-activating, and problem-solving teaching methods, which are quite new compared with the methods hitherto used in Albania.

3. THE FIRST PHASE OF OPERATION

This phase will last approximately 11 months, from 3 August 1995 to 28 June 1996.

At the beginning of this phase the major task is the implementation of training activities, including the dissemination of information and recruitment of trainees.

Promotion of a teacher training system, in which new trainers follow the work of an experienced trainer, should be considered.

Administrative procedures must be established, such as:

- Budget/accounting system

- Wage payment system

- A system for the administration of the income of the centre

- The main principles of staff policy

- A system for the adjustment of training programmes.

The establishment of these systems and procedures will take place with consultative assistance from Denmark.

4. FINANCING OF THE FIRST PHASE OF OPERATION

The Albanian Ministry of Labour wishes to use AMU assistance to design the renovation of the old school building as well as a new hall for training students in practical skills. The Ministry of Labour will finance the renovation of the school building in Vlora and the building of a 200 square metre hall.

As soon as a contract has been signed between the Ministry of Labour and SiD, the Ministry submits an application for the renovation and building expenses to the Council of Ministers.

The Albanian Ministry of Labour will finance the operation of the Vlora training centre. In the first phase there will be financial support from Denmark to operate the training centre.

The trainees will be unemployed people who are registered by the local employment office. Registered people will receive an unemployment benefit during the first year of unemployment. Trainees participating in training within the first year of unemployment will receive 100% of the unemployment benefit. Trainees beyond the first year of unemployment will receive a training benefit corresponding to 70% of the unemployment benefit. This benefit will be paid from the state budget.

Unemployed people can participate in training as soon as they are registered.

Training benefit is not available for company employees wishing to attend vocational training. The employer has to pay them wages.

Participation in vocational training is free of charge for the trainees.

5. FINANCING OF THE SECOND PHASE OF OPERATION

The Ministry of Labour will finance the operation of the Vlora training centre from the State budget.

Other financial sources:

PHARE: Only limited resources will be available from the 1995 budget (35 million ECU), 2% of which will be used on vocational training pilot projects. The priority and planning of PHARE training activities will be decided in the spring of 1996. Tendering procedures will be used.

Considering this information the PHARE programme cannot be regarded as a possible source for financing of neither operation nor extension of the Vlora centre.

World Bank: The World Bank is only involved in vocational training to a smaller extent. In July, a mid-term evaluation of the World Bank Labour Market Program will be conducted. In relation to this, it will be relevant to promote the Vlora project and the progress made at that time.

TEEF Fund: For general information on the TEEF Fund see annex to this report: "Training Enterprise and Employment Fund, Information Material, September 1994".

The TEEF Fund is able to finance training as well as training benefit to students. The fund can finance courses of a duration up to 9 months. At least 25% of the students must be guaranteed employment three months after completion of the training.

One of the TEEF policies is to support private training suppliers. The training centre in Vlora is owned and financed by the Ministry of Labour. The fact that a tripartite governing board will manage the Vlora training centre may possibly give the TEEF Fund access to finance an extension of the number of training courses in spite of the ownership.

6. STRATEGY FOR THE RECRUITMENT OF TRAINEES

During study visits to three training centres in Tirana we recognised a strong motivation for attending vocational training courses. Training centres have waiting lists and only few drop-outs.

The labour offices will be the administrative unit for the recruitment of trainees. The Labour offices also administer the unemployment/training benefit. As a consequence of the tripartite involvement the trade unions must have the possibility to recruit trainees too.

The head of Vlora Labour Office considers that it will be easy to recruit trainees for the courses.

We recommend a systematic information to employers on the qualifications obtained during the training, to be commenced within the first phase of the Vlora project.

7. ISSUE OF COURSE CERTIFICATES

Trainees who have less than 10% absence from the course and who have acquired knowledge and practical skills to a reasonable extent will get a course certificate signed by the head of the local employment office and the AMU consultant as long as he is assisting the training centre.

8. THE CONTINUATION OF THE CENTRE

Twice a year the governing board of the Vlora centre will produce a written statement on the situation including at least results, activities, problems and future perspectives. The statement should be submitted to the Albanian Ministry of Labour and SiD.

V PROJECT ADJUSTMENTS RECOMMENDED BY THE PILOT STUDY

Considering the fact that the Ministry of Labour will finance the reconstruction of the school building, and the alternative wishes expressed in discussions during our pilot study we suggest the following adjustments:

* The number of Albanian trainers who will participate in teacher training in Denmark could be extended from 3 to 5

* The duration of the stationing of the AMU consultant in Vlora could be extended from 12 to 24 months

* The rent of the house for the AMU consultant will not as suggested in the project budget be paid by the Albanian Ministry of Labour. Instead, the house rent could be paid from the project budget.

* To improve the knowledge of the tripartite system the Ministry of Labour has expressed a strong wish for a course in Denmark on this subject. The participants should be 10 to 12 members of the governing body of the Vlora vocational training centre and 3 to 4 high-level staff members from the Ministry. They would like the course to be held before the first of July.

* The manager and the trainers employed at the Vlora training centre must sign a contract valid for 2 to 3 years.

* The Albanian Ministry of Labour must arrange a security system to protect the training centre.

VI EXTENSION OF THE CENTRE

The establishment of a new training line was discussed with the Ministry of Labour and the Confederation of Trade Unions during this pilot study. And it was strongly recommended to extend the Vlora centre with a training line within the transportation sector. This training line could include maintenance of cars, the use of fork-lift trucks, general security in transportation, transport economics and logistics.

VII TIME SCHEDULE AND BRIEF DESCRIPTION OF ACTIVITIES IN CONNECTION WITH THE ESTABLISHMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTRE OF VLORA

1) 5-12 March 1995

Pilot study

The pilot study will be carried out in a cooperation between the Albanian Ministry of Labour and SLD/AMU-Center Arhus.

The aim of the study is to create the basis of a contract between the Albanian Ministry of Labour and SiD on the establishment of a vocational training centre in Vlora.

AMU-Center Arhus will inspect the school in Vlora with the aim of drawing up a proposal for the renovation and adaptation of the school for the function of a vocational training centre. This proposal will be submitted to the Albanian Ministry of Labour in connection with the signing of the cooperation contract.

2) 3-5 April 1995

The contract is signed by the Ministry of Labour in Tirana and SiD.

SiD and AMU-Center Arhus will carry out interviews with persons which the Albanian Ministry of Labour consider qualified as trainers of the vocational training centre of Vlora. SiD and AMU wish to interview three candidates for the post as director/trainer and six for the jobs as trainers. After the interviews SiD and AMU will make recommendations to the Ministry of Labour as to which candidate should be appointed for the post as director/trainer and which for the two posts as trainers.

3) 24-30 April 1995

Danish AMU consultants' study programme in Albania

The Albanian Ministry of Labour and AMU-Center Arhus will cooperate on providing the information necessary for the drawing up of training programmes and materials adapted to the conditions in Albania.

The consultants of AMU must be given the opportunity of visiting Albanian building sites in order to study the working methods and building materials used. Furthermore, the consultants must be given information on Albanian legislation and other regulations governing the building of residences and business premises. The consultants must also be given the opportunity of visiting the school in Vlora and meeting the three Albanians who are to be trained in Denmark.

[4)] The first step in the planning of the provision of equipment for the vocational training centre of Vlora must consist in a joint discussion between the Ministry of Labour, the new director of the vocational training centre, and the consultants of AMU-Center Arhus.

5) 1-18 May 1995

Production of teaching material for the three Albanian trainers

The training programme and teaching materials for the training of the three Albanians (the director and two trainers of the vocational training centre) will be developed by trainers of AMU-Center Arhus, where the training will later take place. The training programme and materials will be discussed with the three Albanians and adjusted according to their wishes.

6) 14 May-24 June 1995

Training of three Albanian trainers at AMU-Center Arhus

The director and two trainers of the vocational training centre of Vlora will, on 14 May, travel from Tirana to Arhus by air. They will be received and accommodated by AMU-Center Arhus.

On 24 June the director and trainers will return to Albania.

7) 1 April-14 August 1995

Renovation of the building in Vlora

The Albanian Ministry of Labour will carry out the renovation and adaptation of the building in Vlora so that it can be used as a vocational training centre. The proposal of AMU-Center Arhus for the renovation must be followed.

The renovation must be completed before 14 August 1995.

8) 14 May-24 June 1995

Design of training programme and teaching material for the courses of the Vlora training centre

The development of training programmes and teaching material will be carried out. The programmes and materials will be discussed with the three Albanians and adjusted according to their suggestions.

The training programmes developed will be a basic course for construction workers and two modules for workers needing further qualifications.

9) 19 May-1 June 1995

Translation of teaching material

The teaching material and handouts will be translated into Albanian.

10) 1 August 1995

The Albanian director starts working

11) 3 August 1995

Stationing of AMU consultant

On 3 August the AMU consultant will arrive at the Ministry of Labour in Tirana, which will introduce him to the vocational training centre of Vlora and accommodate him and his wife in a suitable residence in Vlora.

During the period of stationing the AMU consultant will make one 10-days' trip to Denmark. Furthermore, he will take a week's holiday in or outside Albania.

On Friday 28 June 1996 the AMU consultant will complete his work in Albania and return to Denmark.

12) 1 April-1 August 1995

Purchase of equipment

According to agreement with SiD AMU-Center Arhus will purchase equipment for the vocational training centre of Vlora. The major part of this will be training equipment, but administrative equipment will also be provided. The financial framework of the purchases is laid down by the grant of DANIDA for the labour market project.

13) 14 August 1995

Engagement of remaining staff categories

The Ministry of Labour and the director of the vocational training centre will engage an English- and Albanian-speaking secretary who is also familiar with the use of computers.

Furthermore, a caretaker will be engaged. He must be able to carry out the maintenance of the school premises at a high level of quality.

Finally, ancillary staff must be engaged for e.g. cleaning of classrooms and offices, and maintenance of outdoor areas.

14) 16 August 1995

Receipt of equipment in Vlora

The equipment purchased in Denmark will arrive at Vlora. The Albanian Ministry of Labour will assist with customs clearance.

The director of the vocational training centre is responsible for the installation and proper safe-keeping of all the equipment supplied. The AMU consultant will assist with this and with instruction in the use and maintenance of the equipment.

15) 11 September 1995

The training begins

The first group of trainees will attend the basic course for construction workers.

16) 3 October 1995

Official opening

The vocational training centre of Vlora will celebrate the official opening of the new centre.

Representatives from the Albanian government, the press, trade unions, employers, etc. must be invited.

Representatives from SiD and AMU-Center Arhus will be present at the opening.

11 March 1995

Vagn Særkjær [Vagn Saerkjaer]/Christian Aagaard

Contract between

Ministry of Labour, Emigration, Social Protection and ex-persecuted people, Albania

and The General Workers of Denmark


Between the Ministry of Labour, Emigration, Social Protection and ex-persecuted people, "Konferenca e Pezes", Tirana, Albania, in the following called "The Ministry", and The General Workers Union of Denmark, Nyropsgade 30, Box 392, DK-1790 Copenhagen V., in the following called "SiD", altogether in the following called "the parties", agreement is being entered regarding pilot project in the labour market- and educational field supported by DANIDA, in the following called "the project". Annex A and B is enclosed to this agreement.

Subject:

The project supported by DANIDA consists of 2 elements:

a) Establishment of a vocational training Centre in Vlora, Albania with an education according to Danish model within the building- and construction field.

b) Establishment of courses for representatives of public authorities, employees and employers, aiming for development of the role of the tripartite system on the Albanian labour market.

Present contract concerns element a) of the project. Regarding element b) we aspire to enter contract in third quarter of 1995.

Target of the project:

through a specific project to contribute to draw up a policy for labour market educations in Albania.

This implies the assistance in the initiating phase of the establishment of a Centre for vocational training.

The project specifically give Danish assistance to:

Establishment of management and administration of the Centre.

The management of the Centre has to be built-up according to the tripartite principle.

Establishment of a vocational line within the vocational training in the building-/construction field, containing trainers of trainers, equipment- and material procurement as well as vocational/pedagogical supervision of the education at the initial start.

The content of the education must naturally be decided by Albanian requirements and needs. The Danish module system and the Danish pedagogical principles will apply.

Establishment of education for the governing board and administration of the Centre so that the tripartite principles and modern leadership are known by the work of the Centre.

Target groups:

The target group of the project are unemployed people and employees, who are in need for upgrading and motivation to get down to some of the many working tasks, which cannot be executed today due to non- sufficient qualified labour capacity in Albania.

By recruiting of trainees to the Centre, initiative will be taken to secure that also women get the possibility of education.

The project must take part to create solutions for the problems being on the labour market with the high unemployment and the non-sufficient qualified labour force.

The project must give the parties of the labour market some tools to solve the problems on the labour market, conceptions like social partnership and tripartisme must be done to the norm in relation between the parties.

Results/outputs:

The project must be for supplementary training and upgrading of at first building workers, including unemployed people.

As a pilot project, an "AMU-Centre" (Vocational Training Centre) is to established, where firstly a building-/construction line is to be set-up. Besides the possibility for establishing of a transport line is considered. This assumes, however, to succeed the establishment of the necessary financing. Which lines are given the priority to in the future must depend of specifically requirements.

To be responsible for the education up to 5 persons are to be chosen in Albania, which are going through a pedagogical course in Denmark. This course shall besides pedagogic also contain vocational elements so that an increase of the vocational qualifications of the instructors can be achieved.

The instructors educated in Denmark start up a course in Albania under Danish supervision. A pilot project of a limited scale is to be started to ensure that a stable basis of a hopefully later extension can be created.

The building-/construction line must take its origin in the building materials and the building standard as well as legislation, which are valid in Albania and from there contribute to raise the quality of the building.

It is expected that the project will lead to establish a new type of educational institutions in Albania, and which can take part to secure some of the groups being hit hardest by the transmission process in the country a free upgrading. Furthermore it is expected that it is succeeded to give the trainees an idea about the possibilities, which are there to be used by means of democracy.

Administration and control:

The Danish financed part of the project is taken care by SiD. The current operation and day-to-day management is taken care by the board of the Centre and director. To support the work of the management of the project the following co-ordination- and consultive bodies are being built-up:

Albanian co-ordination group:

The Albanian co-ordination group consists of representatives of the labour market parties nationally and locally, local authorities as well as the Ministry.

To strengthen the work of the co-ordination group, a studying visit to Denmark in the middle of May is being carried through.

The groups meets every third months.

Danish co-ordination group:

The Danish co-ordination group consists of representatives of SiD's international department, AMU-Centre Aarhus, the secretariat for international co-operation, the Labour Ministry, and SiD's international district committee as well as other educational institutions and trade unions or their local branches, which might be involved in the project.

The group meets every six months.

Common Danish/Albanian coordination:

The everyday activity is to be co-ordinated by the Danish consultant in Albania with supplement of the common Danish/Albanian co-ordination committee, which continuously follows and adjusts the project as required.

For this common co-ordination committee the 2 national co-ordination groups point out each two representatives.

The groups meets once a year.

SiD continuously follows and advises in connection with the project through the stationed consultant.

The education institution, which is built-up in Albania during the project must - when the project is concluded - be capable to continue by own assistance, both pedagogically and administratively, and economically.

The consultant being sent from Denmark will be responsible for educating the management, which lead the Centre further by the present conclusion of the project.

To continue and eventually to expand the project, funds will currently be applied from other donors such as the World Bank (TEEF), ED, UNDP and others. Special attention is to be given to the midway evaluation of the World Bank in the middle of 1995.

First phase of operation:

This phase will last approximately 11 months, from 3rd August 1995 to 28th June 1996.

At the beginning of this phase the major task is the implementation of training activities, including the dissemination of information and recruitment of trainees.

Administrative procedures must be established, such as:

- Budget/accounting system

- Wage payment system

- A system for the administration of the income of the Centre

- The main principles of staff policy

- A system for the adjustment of training programmes.

The establishment of these systems and procedures will take place with consultative assistance from Denmark.

Financing of the first phase of operation

SiD has engaged AMU-Aarhus to specify renovation of the school building in Vlora as well as a new hall for training students in practical skills. The Ministry will finance a renovation of the school building and build a 200 square metre hall.

As soon as this contract has been signed by the Ministry of Labour and SiD, the Ministry will present an approach to the minister council of the renovation- and building expenses.

Recruitment:

The students will mainly be unemployed people, which are registrated in the local employment office. Registrated people will receive an unemployment benefit the first year of unemployment. Students participation in training within the first year of unemployment will maintain their unemployment benefit. Students beyond the first year of unemployment will receive a training benefit corresponding to 70% of the unemployment benefit. This benefit will be payed over the state budget.

Unemployed people can participate in training as soon as they are registrated.

Training benefit is not available for company employed people wishing to attend vocational training. The employer has to pay for wages.

Participation in vocational training is free of charge for the students.

The labour offices will be the administrative unit for recruitment of students from the whole country. The labour offices administrate the employment/training benefit.

As the Centre within a certain time of period must be able to receive students from the whole country, accommodation latest in 1996 must be secured for student, coming from other parts of the country.

Issue of course certificate:

Students who have less than 10% absence from the course and students who have acquired knowledge and practical skills to a reasonable extend will get a course certificate signed by the head of the employment office and the director for the training Centre.

Conditions regarding the Centre:

1. The training Centre in Vlora, which has been pointed out by the parties is owned by the Ministry, and the Centre is free of charge at the disposal of the project for at least 24 months after the starting up of the education.

2.a. The governing body of the Centre consists of persons pointed out by:

the Ministry 1 person
Confederation of syndicats of Albania 2 persons
Independent Trade Union Federation 2 persons
Local employers in Vlora 2 persons
Local authorities 1 person
Local labour office 1 person

Furthermore, the director of the Centre and the stationed Danish consultant participate in the board meetings without vote.

2.b. The governing body point out among the members a chairman who calls in and leads the work of the governing body. If nothing else has been decided, the chairman signs the governing body. Decisions of the governing body are taken by normal majority of votes.

2.c. It is up to the governing body to determine the rules of procedure.

2.d. The responsibilities of the government body is as follows:

- that the day-to-day operation of the Centre takes place in accordance with the superior targets and the projected economical agreements.

- that the Centre is operated in accordance with the existing legislation.

- To lay down visions and aims of:
- The development and extension of the Centre.

- The management and staff policy of the Centre.

- New training activities and target groups.

- The technological development of the Centre.

- The co-operation of the Centre with other educational institutions.
- The approval and follow-up of budgets and accounts.

- The approval of periodic activity and work plans.

- To deal with information and matters of principle, of which the director of the Centre should want an opinion.

- To act as a sparring partner and source of ideas for the director.

- To have clear procedures for its activity.

- To point out a director, who is responsible for the everyday management. In case the director is absent for a longer period, a deputy must be appoint by the governing body.

2.e. Twice a year the governing body must prepare a written report about results, activities, problems and future perspectives, this report has to be sent to the Ministry and to SiD.

2.f. Necessary expenses in connection withe the work of the governing body covers by the project. No fee is paid to the members of the governing body.

2.g. The responsibilities of the director are as follows:

- to carry out the everyday administrative management of the Centre in accordance with the existing legislation and the scope of activities as laid down by the governing body.

- to make suggestions of visions and aims of the development of the Centre.

- to draw up continuously activity and work plans for the training and other activities, which are to take place at the Centre.

- to have financial control of the activities of the Centre, including the drawing up of draft budgets as well as to control the day-today book-keeping.

- to make suggestions of the physical and technological development of the Centre.

- to co-operate with and to disseminate information to the regional enterprises, organisations and public authorities.

- to be in charge of staff administration in relation with the working conditions, development and education.

- to secure that the quality of training and other services of the Centre is in accordance with the expectations of trainees and buyers of courses.

- to act as trainer and participate in the development of the technical and pedagogical content of training.

2.h. Division of responsibility between the director and the Danish consultant.

The role of the Danish consultant is to advise the director and trainers. The assistance of the consultant will consist in the following:

- to assist with the completion of the renovation of the school.

- to receive equipment from Denmark and assist with the proper installation.

- to advise and assist the trainers of the Centre concerning the implementation of the vocational training courses offered.

- to manage the Danish grant for operational expenditure and control that it is used in accordance with the application of SiD, section 4.0.

- to advise the director on the selection of administrative/technical staff.

- to contribute to the establishment of a corporate spirit among the staff.

- to advise on and assist with on-the-job training of staff.

- to advise the director with regard to the co-operation with the governing body.

- to advise the director as regards co-operation with the local labour office, trade unions, employers, municipal authorities and other educational institutions.

- to participate in meetings in the Albanian co-ordination group.

- to advise the director in connection with recruitment of trainees.

- to advise and assist the director as regards agreement with enterprises on the employment of trainees after ending the education.

- to advise director and trainers on the development of new training modules adapted to Albanian conditions.

- to work out a monthly report with brief information about the development of the project.

2.1. The Danish consultant is responsible for the expenses financed by the Danish grant for operational expenditure.

2.j. At the vocational training Centre of Vlora the consultant must have for his disposal an office with a telephone that can be used for calls within Albania, and calls and data transmissions to other countries, such as Denmark.

2.k. The consultant must have access to the car of the vocational training Centre in connection with official travelling in Albania.

3.a. As per 1st August 1995, the following staff has to be employed at the Centre:

one director

four instructors

as well as the necessary number of technical-/administrative employees and guards.

3.b. The staff is payed by the Ministry in accordance with presently valid Albanian agreement.

3.c. The employees of the Centre shall be encouraged to become members of a trade union.

3.d. Those of the employees, who carry through the education in Denmark must contractually be obliged to work at the Centre during 24 months after the start of the education.

4.a. The parts of the project, which are carried through in Albania, Albanian law is valid. However, all presentation of accounts and revisal are according to Danish law and practice.

5.a. Recruitment of trainees is made according to a scale, whereafter trade unions and employers each have the right to assign through the local labour office.

5.b. No fees must be collected for recruitment. A violation of this will bring along loss of the right for recruitment as well as demand of paying collected amount back to the trainees.

For the realization of above, the parties untertake following obligations:

SiD on its side take upon:

a) to pay all expenses for the education of up to 5 persons in Denmark, including travel expenses, stay and education.

b) to give economical assistance in connection with the establishment of the Centre in accordance with the grant from DANIDA.

c) to carry through a studying visit in Denmark in the middle of 95 for the governing body of the Centre and representatives for relevant cooperation parties, totally 15 persons.

d) to place a Danish consultant at disposal for the project during a period of 11 months, to be counted as from 01.08.95. After this time a supervisor is placed partly at the disposal in connection with the DANIDA projects' second part.

e) to work out and translate educational manuals and further educational material.

f) to go into the common co-ordination group.

g) to contribute to cover the expenses in connection with the common co-ordination group.

h) to establish a Danish attendance group and cover the expenses in connection with their work.

i) to observe the approved time schedule ( Annex A).

The Ministry on its side take upon the following obligation:

a) to renovate the school in accordance with the direction and delay of time, which are given by the AMU-Centre, Aarhus.(Annex B).

b) to take care that both the Centre and its territory are secured properly against burglary and vandalism.

c) actively to take care to raise funds to the Centre from relevant international funds (TEEF, EU, UNDP and others).

d) to secure that the labour market educational issued are given priority in connection with WB's evaluation of its Albanian activities.

e) to pay the staff mentioned in section 3.a.

f) to support initiatives for fundraising for the prolongation and extension of the project.

g) to secure the establishment of the Albanian co-ordination group as well as leading its work.

h) to take care for calling in for the first meeting of the governing body,

i) to observe the approved time schedule (Annex A).

The right to set up objections:

Danida and the public auditor have at any time - and on their own initiative and according to own rules and own practice - the right to set up objections in every condition regarding the project. In this connection Danida and the public auditor should be able see all reports, accounts, inventory lists, annexes and other relevant material. SiD and its co-operation partners must if necessary assist Danida, the public auditor or the governmental auditors in carrying out this work.

The time schedule for eventual visit to the project by the institutions will as far as possible be agreed upon with the parties in time ahead. Danida's, public auditor's and governmental auditors right to set up objections continue for five years after the conclusion of this agreement.

Putting into force and notice of termination:

This agreement comes into force when it is signed by both parties. The agreement expires automatically on 31st December 1997.

In case of insufficient reporting and presentation of accounts, unsatisfactory events of the project or similar conditions, SiD is without giving a written notice entitled to restrain or to stop payments.

Validity of the agreement:

This agrrement is signed in two original copies.
[Tv: Claus Larsen-Jensen]

Finansudvalget. Aktstykke # 412 af 9.8.1995


Udenrigsministeriet København, den 14. juli 1995.

a. Udenrigsministeriet anmoder i nærværende skrivelse om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansårene 1995-98 ydes op til ca. 19,0 mio. kr. som fase 11 i udmøntningen af overgangsbistand til Albanien. Det overordnede formål er at støtte konsolideringen af demokratiseringsprocessen, reform af retsvæsenet og den økonomiske udvikling generelt i den kritiske overgangsfase fra kommunistisk centralstyring til et demokratisk og markedsorienteret samfund.

Forslaget medfører ikke merudgifter i forhold til de beløb, som allerede er bevilget på finansloven til udviklingslandene, eller som er opført på de følgende års budgetoverslag.

b. Baggrund

Albanien har en bruttonationalindkomst pr. indbygger på anslået USD 340 (1993). Indbyggertallet skønnedes i 1992 at være 3,3 mio., mens den årlige befolkningstilvækst skønnedes at være omkring 2%. Albaniens langsigtede udlandsgæld androg ved udgangen af 1993 ca. 176 mio. USD. Derimod har Albanien en kortsigtet udlandsgæld, som landet ikke har kunnet betjene, på godt 500 mio. USD. Albanien er af OECD's udviklingskomité klassificeret som et udviklingsland.

Albanien var det sidste land i Europa, der forlod den totalitære styreform. Det demokratiske Parti vandt det seneste valg i marts 1992 og har regeringsmagten i koalition med to af de små partier. Det største oppositionsparti er Socialistpartiet (det tidligere kommunistparti), som har flertal i de fleste kommuner og amter. Valg til parlamentet finder sted i marts 1996 og næste præsidentvalg i 1997.

Det er den generelle vurdering, at Albanien fortsat gør fremskridt på menneskerettighedsområdet. Imidlertid er det samtidig vurderingen, at der stadig er for snævre rammer for pressefriheden og for afholdelse af politiske møder. Retsvæsenet er overbebyrdet med sager og meget svagt på alle leder, men er under opbygning. Regeringen og præsidenten tabte folkeafstemningen i november 1994 om en ny forfatning, der ville have givet præsidenten stor magt og ikke have sikret domstolenes uafhængighed.

Albanien har siden 1992 gennemført et økonomisk reformprogram i samarbejde med IMF og Verdensbanken. Programmet er støttet af en række donorer, herunder EU, Italien, Tyskland og USA. Den økonomiske vækst skønnes nu at være ganske kraftig - 11% i 1993 og 9 % i 1994 - efter en årrække med endnu større årlige fald i produktionen, ikke mindst i industrien, som kollapsede efter systemskiftet. Væksten har været særlig stor i landbrugsproduktionen. Men produktiviteten i landbruget er lav og produktionen i vid udstrækning subsistensproduktion. Der importeres således en del fødevarer.

Den administrative kapacitet i Albanien er endnu svag og skal i vidt omfang opbygges fra grunden. Arbejdsdelingen mellem forskellige myndigheder er ikke faldet på plads. Disse forhold pointeres af såvel regeringsrepræsentanter som af donorerne. Det indebærer, at bistanden til Albanien i de næste par år fortsat bør omfatte støtte til opbygning af kapaciteten til at planlægge og administrere i centrale dele af den offentlige sektor samt mindre pilotprojekter med mere konkrete resultater.

Den danske regering besluttede i slutningen af 1993 at afsætte en ramme på op til 45 mio. kr. over en 3-årig periode til overgangsbistand til Albanien. Størstedelen af bistanden skulle kanaliseres gennem danske private organisationer, men der ville herudover også kunne afsættes midler til projekter gennemført af Danida, primært til støtte for den demokratiske udvikling og fremme af respekten for menneskerettighederne.

Efter drøftelse i januar 1994 med en række interesserede danske organisationer og institutioner om den nærmere udmøntning af overgangsbistanden til Albanien blev det besluttet at give indsatser inden for sundheds-, social- og uddannelsessektoren prioritet. Danida udsendte i februar 1994 retningslinjer til organisationerne for projektansøgninger. Finansudvalget tiltrådte ved aktstykke nr. 49 af 2. november 1994 en bevilling på op til 27,2 mio. kr. til en række NGO-projekter og et Danida-projekt til opbygning af det civile samfund i Albanien. Et af disse projekter - Mission Østs projekt vedrørende etablering af et trykkeri andragende knap l mio. kr. - blev trukket tilbage. De danske organisationer og institutioner blev i januar 1995 indbudt til at fremsende projektansøgninger med henblik på udmøntning af de resterende knap 19 mio. kr. af overgangsbistanden.

Der har i forbindelse med udmøntningen af nærværende anden fase af overgangsbistanden til Albanien været ført drøftelser med de albanske myndigheder om deres prioritering og vurdering af de fremsendte projektforslag - herunder med premierministerens kontor, sundhedsministeriet og arbejds- og socialministeriet.

Projektbeskrivelse

Der er modtaget i alt 19 projektforslag. Af disse er 7 fundet støtteværdige inden for en samlet bevillingsramme på op til ca. 19,0 mio. kr.

Der vil blive indgået standardaftaler med de berørte organisationer i overensstemmelse med reglerne for NGO-bistand.

Budget

Det samlede budget for de 7 danske NGO-projekter og et Danida-projekt til støtte af domstolene udgør i alt op til 18.982.323 kr. og fordeles således:

Arbejdsmarkedsuddannelse (SiD) 1.500.000 kr.
Efteruddannelse af lærere (Nr. Nissum Seminarium) 1.775.000 kr.
Etablering af Mediecenter (Danmarks Journalisthøjskole) 1.232.775 kr.
NGO for sindslidende (LEV) 618.007 kr.
Sundhed for mødre og børn (ADRA) 1.888.596 kr.
Menneskerettighedsuddannelse (Det Danske Center for Menneskerettigheder) 1.709.365 kr.
Psykiatrisk reform (Det Europæiske Hus) 6.000.000 kr.
Computer- og engelskundervisning (Holbæk Tekniske Skole) 1.058.580 kr.
Støtte til retsvæsenet (Danida) 3.200.000 kr.
I alt 18.982.323 kr.


Væsentlige risikoelementer

Det er i retningslinjerne for de danske organisationers ansøgninger om støtte til projekter i Albanien understreget, at projekterne skal være bæredygtige, når overgangsbistanden ophører efter 3 år. Projekterne er tilrettelagt med dette for øje. Således har flere af projekterne karakter af styrkelse af planlægningskapaciteten hos de albanske myndigheder samtidig med gennemførelse af pilotprojekter. Hertil kommer, at projekterne kun i begrænset omfang finansierer driftsudgifter, der i stedet dækkes af modtagerne. Risikoen, for at projekterne ikke viser sig at være bæredygtige efter 3 år, skønnes på blandt andet den baggrund at være forholdsvis begrænset.

Hertil kommer selvsagt den risiko, der er forbundet med den sikkerhedspolitiske udvikling på Balkan. En eskalering af konflikterne - herunder i Kosovo - vil i sidste instans kunne umuliggøre gennemførelsen af projekterne.

Ved finanslovsbevillingen til bilaterale faglige bistandsprojekter er det forudsat, at dispositioner, der indebærer samlede udgifter på over 20 mio. kr., skal forelægges Finansudvalget.

Forslaget er tiltrådt af Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Under henvisning til foranstående anmoder Udenrigsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansårene 1995-1998 ydes op til ca. 19,0 mio. kr. i overgangsbistand til Albanien.

Udgiften vil blive afholdt inden for rammerne af de årlige bevillinger, der optages på finansloven under konto 6.32. Bilateral projektbistand.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

POUL NIELSON

Til Finansudvalget.

[Peter Duetoft]

AFTALE MELLEM UDENRIGSMINISTERIET, DANIDA, OG SiD (27.9.1995)

Mellem Udenrigsministeriet, Danida (herefter kaldet »Danida«) og SiD (herefter kaldet »NGO'en«) indgås herved en aftale om gennemførelsen af projektet Arbejdsmarkedsuddannelse. Albanien (herefter kaldet »projektet«). Denne aftale erstatter aftale indgået med Danidas underskrift den 18. og SiD's underskrift den 19. november 1994. Til denne aftale er vedlagt anneks 1-4.

1. Bevilling

Danida stiller op til DKK 5.767.701 (fem millioner syvhundrede sekstisyv tusinde syvhundrede og en kroner) til rådighed til gennemførelsen af projektet. NGO'en er over for Danida ansvarlig for, at dette tilskud kun anvendes til de i denne aftale angivne formål.

Projektet skal gennemføres, som det fremgår af NGO'ens projektansøgning, der er vedlagt som anneks l.

Bevillingens fordeling på budgetposter fremgår af anneks l. Der kan ikke ske en omallokering mellem de enkelte hovedposter i budgettet uden forudgående godkendelse af Danida. Op til maksimalt 10% af budgetposten »uforudsete udgifter« kan anvendes mod efterfølgende forelæggelse for og godkendelse af Danida. Anvendelse af denne budgetpost herudover kræver forudgående godkendelse af Danida.

Hvis der under projektets forløb forekommer væsentlige pris-, løn- eller kursændringer kan Danida regulere bevillingsbeløbet efter gældende regler.

Det påhviler NGO'en at sikre, at samarbejdspartnere overholder ovennævnte bestemmelser.

2. Organisationens ansvar

Projektet administreres af NGO'en, der har det fulde ansvar for planlægning og gennemførelse af de Danida-finansierede aktiviteter. Det påhviler NGO'en at sikre sig,

at aktiviteter igangsat under aftalen ikke er i modstrid med Danidas bistandspolitiske målsætninger og indsatser. I tvivlstilfælde skal NGO'en kontakte Danida med henblik på at søge afklaring heraf.

at drage omsorg for, at alt større udstyr, inventar og bygninger samt projektets personale er behørigt forsikret, hvor dette er praktisk muligt.

at sikre, at alle projektstillinger finansieret af Danida besættes gennem åbne stillingsopslag, og at der ikke diskrimineres på basis af race, køn, eller politisk og religiøs overbevisning.

at drage omsorg for, at den samlede lønindkomst for ansatte i projektet ikke overstiger den lønindkomst, som kan oppebæres ifølge Danidas reglement for korttidsrådgivere og udsendte rådgivere, samt herunder sikre, at ansatte i projektet ikke oppebærer dobbeltløn.

at underrette Danida dersom aktivitetsændringer viser sig påkrævet, eller hvis der sker forsinkelse i det forudsete forløb af aktiviteterne, eller hvis der i øvrigt sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder tilskuddet er bevilget.

at nævne i sin årsberetning og i informationsmateriale vedrørende projektet, at det er finansieret af Danida.

at underrette Danida omgående, såfremt der er mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med administrationen af projektet.

at sikre, at samarbejdspartnere overholder ovennævnte bestemmelser.

3. Rapportering

a) NGO'en skal senest den 15. januar (første gang 15. januar 1996) fremsende et kort, opdateret bidrag (typisk fire til fem linier) vedr. projektets status til brug for Danidas årsberetning.

NGO'en skal senest den 1. marts (første gang 1. marts 1996) - baseret på et oplæg modtaget fra Danida - fremsende et opdateret bidrag til Danidas Projektorientering. Desuden fremsendes en statusrapport, som skal følge formatet, der er vedlagt som anneks 2 til denne aftale. Danida kan i forbindelse med vurderingen af statusrapporten forlange yderlige dokumentation vedrørende aktiviteterne. Danida vil senest 2 måneder efter modtagelsen af statusrapporten kvittere skriftligt herfor med angivelse af, hvorvidt denne er fundet fyldestgørende.

b) NGO'en skal derudover indsende:
den 15. januar (første gang 15. januar 1996) et forbrugsskøn (et tal) for indeværende år.

den 1. april (første gang 1. april 1996) et revideret forbrugsskøn (et tal) for indeværende år.

den 1. juli (første gang 1. juli 1996) det reviderede projektregnskab for det foregående år, omfattende alle aktiviteter, som Danida har bidraget til, samt et skøn (et tal) over antallet af DKK, der i det foregående år er brugt på indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark.

den 1. september (første gang 1. september 1995) et revideret forbrugsskøn (et tal) for indeværende år.
c) NGO'en skal senest fire måneder efter projektets afslutning indsende en afsluttende rapport. Rapporten skal følge formatet, der er vedlagt som anneks 3 til denne aftale.

d) NGO'en skal senest seks måneder efter projektets afslutning indsende det endelige og reviderede regnskab for hele projektperioden.

e) NGO'en skal årligt indsende en kopi af organisationens årsberetning og årsregnskab (med revisorprotokollat, hvis dette foreligger).

Disse bidrag er vigtige for Danidas samlede administration af NGO-bistanden. Mangelfuld eller forsinket rapportering kan medføre, at Danida benytter sig af sin ret til at opsige aftalen.

4. Udbetalinger og tilbagebetalinger

Bevillingen udbetales sædvanligvis i to årlige rater - i januar og juli. Der indsendes anmodning om udbetaling den 15. december og den 1. juli. Anmodningen skal følge formatet, der er vedlagt som anneks 4. Den første udbetaling sker ved projektets begyndelse. Anmodning om udbetaling skal indsendes til Danida første gang den 15. december 1995.

Som det fremgår af afsnit 5 nedenfor tilfalder eventuelle rente- og kursgevinster Danida. Disse vil blive medregnet i de løbende a conto bidrag, som Danida udbetaler NGO'en.

5. Forvaltning af midler og regnskab

Modtagne Danida tilskud skal af NGO'en hensættes på en separat bankkonto. Udbetalinger fra NGO'en til lokale samarbejdspartnere skal ligeledes hensættes på en separat bankkonto i modtagerlandet. Renter på bankkonti vedrørende udbetalte tilskud tilfalder Danida, og det samme gør eventuelle kursgevinster og ubrugte midler.

Det påhviler NGO'en at sikre, at der i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse føres regnskab i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Danida forventer herved,

at der i regnskabet sker registrering af Danidas tilskud som indtægt;

at udgifterne specificeres i regnskabet i mindst samme grad som angivet i det for aktiviteterne gældende budget, og på en sådan måde, at posterne i budget og regnskab er sammenlignelige;

at de udgifter, der kan identificeres som værende finansieret af det danske tilskud, skal kunne dokumenteres med bilag;

at regnskabet til enhver tid udviser tilstedeværelsen af overførte, men endnu ikke anvendte dele af Danidas tilskud;

at der føres en fortegnelse med angivelse af værdi over større udstyrs- og inventargenstande, der er indkøbt for Danidas tilskud; og

at regnskabet, herunder evt. inventarfortegnelse, er underskrevet af den for aktiviteterne ansvarlige person og af revisionen, jvf. afsnit 6.

NGO'en skal senest seks måneder efter projektets afslutning sende Danida det afsluttede, endelige og reviderede regnskab for hele projektperioden, der bl.a. skal vise saldo for de under aftalen udbetalte tilskud.

Dersom der overdrages udstyr, inventar eller bygninger ved projektets afslutning, skal NGO'en og modtageren underskrive et overdragelsesdokument med en fortegnelse over genstandene og deres værdi. En kopi af overdragelsesdokumentet vedlægges den afsluttende rapport (jvf. afsnit 3).

Det påhviler NGO'en at sikre, at samarbejdspartnere overholder ovennævnte bestemmelser.

6. Revision

Det af NGO'en endeligt, aflagte regnskab skal være behørigt revideret. Regnskabets revision skal være udført af en uafhængig og ekstern, statsanerkendt revisor. Regnskabernes revision skal være dokumenteret ved revisionspåtegning (underskrift) på regnskabet og ledsaget af revisionens bemærkninger til regnskabet (revisionsprotokollat). Endvidere skal revisor redegøre for revisionens omfang, herunder afgive sin vurdering af det lokalt revideret regnskab, hvis et sådant ligger til grund for det samlede projektregnskab. Disse regnskaber skal mindst have samme specifikationsgrad som i det godkendte budget. Det samlede projektregnskab skal udarbejdes efter en af følgende tre måder:

a) Revisor modtager bilagene fra den lokale organisation og udarbejder på denne baggrund et samlet, revideret regnskab.

b) Revisor reviderer kun overførslen af midler til den lokale organisation, men bilægger det lokalt reviderede regnskab.

c) Revisor indarbejder hver regnskabspost fra det lokalt reviderede regnskab i det endelige projektregnskab.

Det påhviler NGO'en at sikre, at revisor er gjort bekendt med ovennævnte bestemmelser.

7. Ret til indsigt

Danida, Rigsrevisionen eller en af Danida befuldmægtiget har til enhver tid - og til på eget initiativ og efter egne regler og egen praksis - ret til indsigt i alle forhold vedrørende projektet, herunder regnskaber. I forbindelse hermed skal Danida, Rigsrevisionen eller en af Danida befuldmægtiget kunne forlange alle rapporter, regnskaber, inventarlister og andet relevant materiale forelagt til gennemsyn. NGO'en og dens samarbejdspartnere skal i fornødent omfang bistå Danida, Rigsrevisionen eller en af Danida befuldmægtiget i udførelsen af dette arbejde.

Tidspunktet for institutionernes eventuelle besøg til projektet vil - så vidt muligt - blive aftalt med organisationen i god tid. Danidas og Rigsrevisionens ret til indsigt skal fortsætte i fem år efter denne aftales ophør.

Det påhviler NGO'en at gøre samarbejdspartnere bekendt med ovennævnte bestemmelser.

8. Forhold til generelle retningslinier

Bortset fra de ændringer, der fremgår af nærværende aftale, gælder »Retningslinier for private danske organisationer om støtte til udviklingsprojekter« af december 1994.

9. Ikrafttrædelse og Opsigelse

Denne aftale træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Aftalen udløber automatisk den 31. december 1997. Begge parter kan opsige aftalen skriftligt med seks måneders varsel regnet fra den førstkommende måneds første dag.

I tilfælde af klart utilfredsstillende forløb af projektet, f.eks. uregelmæssigheder i administrationen, er Danida berettiget til at afbryde projektet med øjeblikkelig virkning. Fra det øjeblik NGO'en modtager underretning herom, vil der ikke uden Danidas godkendelse kunne foretages udbetalinger af projektmidler.

10. Aftalens gyldighed

Denne aftale er underskrevet i to originale eksemplarer på dansk.

Claus Larsen-Jensen (sign)
International sekretær
27-9-95

Tillidsmandsuddannelsen / TUSA

TUSA History and Training System

Trade union school of Albania - TUSA

Trade union information, training and education experience1. History

TUSA was first open on 1996, as a common school for both confederations KSSH and BSPSH. The financing of this center was part of the DANIDA/SiD project in Albania. The main purpose of the project was mostly the establishment and functioning of a training school on the labour market questions for the trade unions in Albania. This was a common school with two separated sections for BSPSH and KSSH and it first started the training courses, on September 16, 1996.

The work started with the staff, which was first qualified in Denmark. The staff was made out of 4 lectors (two lectors per each Confederation), who worked together for:

- The program design according to the unions' necessities for training,

- Methods preparation

- The definition of all the possible financial and administrative criterions, aiming at an optimal functioning of the new school.

There was a good collaboration of the staff on the common decision-taking process concerning the themes, methods, informative materials and necessary publish work for training. It was not easy at that time to have a quick consensus for the ways to deal with the problems and how to consider the trade union history's subject as the concept of the TU-s on this question, was quite different.

The unification of programs in the same line even though in separated classrooms and the institutional status of TUSA for both confederations, was calling for strong efforts and lot of discussions between the staff. On the first phase of the Project (96'-98') the activities on TUSA were performed separated for each confederation. In few cases there have been common activities and very few cases the lectors from one Confederation have performed activities for the other confederation.

On the second phase of the Project "Developing the Albanian Labour Market" (officially started on 2000), TUSA started to function really as a common school for both confederation as: common activities with participants from unions in both confederation, where the lectors run seminars, disregarding the confederative belonging. The program implementation and the designation of the TUSA's work directions were part of the deep discussions, in confederative level with federations' representatives. The long - term objectives for TUSA, as an important component of the project have been the establishment of responsible structures for education, the educational network and forming of the local trainers cadres.


2. The preparation of training programs and manuals - necessary didactic tools.

The preparation of training programs has been the most important part of staff work since on the beginning of TUSA's activity. Primarily was worked to find and define the main direction of the training according to the trade unions necessities. It has to be mentioned the limited experience in this direction and the fact the common school for both confederations would have called for unification of programs, which was not that easy.

It was necessary to achieve a consensus in between the staff and further in confederative level. The designation of the manuals for the base and specific seminars was done from TUSA's staff and were enriched later on with other thematic as collective bargaining and its elements, Labour Inspectorate and the Unions, Women in the Labour Market, youngsters and the unions etc. in the same time we passed from the written materials to the publish work and pamphlets on different trade union thematic, which were used not only during the seminars, but also could be handed out to the people and the unions which needed them. There were published around 33 different materials, some of which still be used now during the training.

During all these years were made efforts to prepare a training system, which should content all the necessary material and the training base of TUSA, according to the new stage of the trade union movement, including here new concepts. Parallel to the knowledge on the legislation and negotiation area, a special attention is paid to the questions of internal organization and leader's role as well as of the society and partnership. These are the three main pillows, where the training at the central level is focused.

It has been priority of TUSA, to pay a special attention to the participation of women and youngsters and their problems on the area of Labor market and in the trade unions, through training programs and discussions in all the seminars.

Having into account the necessities for training and the situation of the Trade union movement from the base to central level, the short and long term objective of the Project and of TUSA, remained the training at the local level and the designation and implementation of the training programs at the central level, starting the bases of ah sustainable education system.

Nowadays TUSA works with yearly programs, which are first presented to all the unions' structures through the contact persons, whom are contacted from the ordinary trade unions' members in the districts to be part of the education system. Then the program is approbated from LITUSA Board, after consultations and discussions to include all the relevant objections and suggestions. It is important to mention here the contacts TUSA has with all the trade unions structures of the districts in BSPSH and KSSH.

Regarding the training at base level as part of the system, there have been positive experiences, by starting first with the pilot program in 8 districts started the training in Base 1 and 2. The purpose of these seminars is to qualify untrained persons from both private and public sector and by training try to approach them nearer the unions. The trade union members, untrained before, are part of these seminars, where the same participants pass from the level Base 1 to Base 2. The performance of these base seminars is another possibility to increase the number of the members in the union from one side, but also to give to the trade union movement the proper expertise.

Considering as very important the training at section level according to professions, on the frame work of base training are included also two other training levels: base 3&4, which includes the sections' leaders and participants who have passed through base 1&2.

For all the training levels are prepared from TUSA staff the respective-manuals and all the necessary training materials. The designation of the matfuals has been the focus point of work and discussions within TUSA staff and more.

Considering the training continuance in local level, it has been worked out the idea of local trainers (two local trainers per each confederation on prefecture level - 12 + 12 - in total 24 local trainers). This group has been exposed to different training levels concerning the manuals and the methods to carry out seminars on base 1,2,3 and 4. The local trainers are trained on teaching methods and are equipped with the respective manuals for the performance of the base seminars.

Many of them are already involved in training seminars and their work has given satisfactory results. TUSA has already created the network of collaborators all over the country and the unions have their local trainers who can be used in different enterprises and districts. The future training program for the local trainers will be focused on the necessary improvements of methodical and pedagogical methods as well as on the influence the training has in the trade union movement in district level.


3. Educational and pedagogical methods, group work

The base working method on the training area has been according to the Danish experience - democratic methods, where the conversations and the individual participation are considered very important. Other important aspects of the used method are: the individual work, establishing and working in a group and so on. The lector and the participants are all the time in conversation with each other and exchange ideas. Concerning the lector it has been considered important to have a concrete, practical and moderate person. The teaching level is improved, conditioned also because of the gained experience and good understanding situation between the lector and the auditor.

Implementation of different games, according to the seminar thematic, is playing also another important role on the framework of the methodology. The games aim at opening up horizons to the participants for new ways and methods to achieve their objectives on the daily work of unions and on the participants' lives. In the same time the use of TUSA's tools, influences positively.

The participants in seminar have all the necessary materials concerning the seminar: programm, questionnaires and the necessary literature and infrastructure.

From the gained practical experience, there can be discussions in between the staff about the method and the necessary changes. For the moment we are on the process of completing the training materials for all the levels. There is a complete documentation near by TUSA for all above, as well as for all the participants on the seminars and the respective reports for each seminar, prepared by the lectors. These reports include information on the seminar, the method and the results of the used methods and of seminar.

It has to be mentioned the fact it has already started the computerized registering of participation, which includes information on the participants, the level of their training according to the system, the federation and confederation belonging, gender age and other relevant information.


4. Training system

A / BASE level seminars

Seminar - Base 1 (B1)

Theme: what is a trade union organization?

Purpose: to create situations where the trade union organization is a necessity to protect the workers'rights.

Seminar matter: this seminar starts with the participants getting to know each other and it continues like a conversation to give response to the questions like:

What is a trade union? How does a strong trade union function and the actual difficulties for the trade union organizing? During the seminar there is presented also the theme on the trade unionism types.

Method: conversation

Participants: unqualified ordinary trade unionists and trade union supporters.

Duration: 1 and 1/2 day


Seminar: Base 2 (B2)

Theme: legislation and collective bargaining

Purpose: the participants get to have the first knowledge on creating a statute and a work collective bargaining.

Seminar matter: the seminar is divided in two parts. On the first part will be presented the internal organization and discussion on how to create a statute, the duties and rights of a trade union member, the democratic regulations of trade union functioning, leadership bodies and trade union contribution. On the second part it will present the types of collective bargaining, the bargaining limitations and how can the worker be protected by the collective bargaining.

Method: dialogue conversation, work group

Participants: the participants of the base 1 seminar, who want to continue also this level of seminar

Duration: 2 days


Seminar: Base 3 (B3)

Theme: the elected persons on section level and their role

Purpose: to assist the trade union leaders on the section base, by discussing some problems of the trade union organizing

Seminar matter: during the seminar will be given responses to the questions:

- How should a trade union leader be?

- The rules of the group work and the use of main arguments on the trade union work

The elementary knowledge on the communication theory is an important part of the seminar .

Method: dialogue, individual and group work

Participants: sections'leaders, trained on base 1&2


Seminar: Base 4 (B4)

Theme: leadership bodies and role of the elected persons on the local trade union.

Purpose: To gain knowledge about the leading group, as well as tasks definition and implementation.

Seminar matter: in this seminar the participants will get to know with the organizing of the leadership bodies, how can be worked in a group, how are the duties appointed, who should decide for this and who should implement the duties.

In this seminar will be discussed also the main rules and ways of organizing a trade union activity

Method: dialogue - conversation, group work

Participants: participants from Base 3 and leaders on the district level

Duration: 2 days

Location: respective district, local level


B/ Specific seminars / LITUSA center

Theme: trade unions in society & partnership 1 (SP1)

Purpose: trade unionists should get aware about the important role the trade unionism has on the consolidations of a democratic society

Seminar matter:

• Our opinions on the "Democracy" and "civil society" concepts

• Trade union - society relations. The positions of trade unions on the relations social justice - democracy, trade union qualification - education of citizens

• The role of the trade union solidarity on further democratization of the society

Method: lecture and conversation

Seminar leader: the lector

Participants: leaders of trade union sections, participants from base 1, 2 and 3

Duration: 3 days


Theme: trade unions in society and partnership 2 (SP2)

Purpose: getting aware of the important role of social dialogue and partnership in a democratic society

Seminar matter: the questions to be discussed:

• Main directions of the trade union influence in society

• The limits of social dialogue and their responsibilities.

• Social dialogue and trade union independence (yellow trade unions)

• Social partnership and the respective law in our country.

• National Council of labour Method: lecture and conversation Seminar leaders: lector and expert

Participants: trade union leaders and sections and other trained persons

Duration: 2 days


Theme: trade unions in society and partnership 3 (SP3) - trade unionism as an international solidarity

Purpose: introduction of the international ct the workers' rights

Seminar matter: intro:

• International institutions and organizations.

• Purpose and the structure of these institutions.

• Interaction in between them

• International trade unions protecting the human and trade union rights

• Affiliation of Albanian TU on the international trade union bodies Method: conversation

Seminar leader: lector and TU' chairs, who are affiliated in international trade union bodies

Participants: TU's chairs, responsible persons for international relations in TU structures and other interested TU' members (trained).

Duration: 2 days


Theme: labour legislation and negotiation 1 (LN1)

Purpose: general knowledge of the legislation, which supports the trade union activity in our country and of the Albanian legislation on the labour market specially

Seminar matter: in this seminar will be presented:

• Regulating legislation of the labour relations in Albania.

• Bargaining regulations between employers and employees on public and specially on private sector

• The ways, phases and regulations of designing a collective bargaining in different levels

• Implementation of collective bargaining.

• Knowledge on the sanctions of violating the Labour legislation. Seminar leaders: lectors, specialists, and members of working group of the theme

Method: dialogue and lecture

Participants: TU's chairs, trained persons on base level.

Duration: 2 days


Theme: legislation and negotiation 2 (LN2)

* Bargaining relations and the respective legislation

Purpose: Knowledge on the legislation which, supports the TU functioning and bargaining relations. Seminar matter: in this seminar will be discussed about:

• Organizing structure of the federations, respective law and statute, particularly for the collaboration and performance of seminars on TU protection.

• Adoption of labour relations through collective bargaining according to profession.

• Discussion on the legislation on health and safety at work Seminar leaders: lectors, members of working group

Method: conversation and dialogue Participants: trade unions' chairs

Duration: 2days


Theme: legislation and negotiation 3 (LN3)

• Arranging and performance of negotiation Purpose: knowledge on the practice and technique of negotiation Seminar matter: in this seminar will be discussion about:

• Negotiation as main subjecta successful negotiation and its techniques

• Partner's role in this process.

• Concrete situation for a negotiation Seminar leaders: lectors, members of working group Method: conversation and didactic games

Participants: representatives of TU federations, involved in negotiations

Duration: 3 days


Theme: internal organization and leader's role 1 (OL)

Purpose: help the participants to gain their knowledge concerning the work and role of leader group.

Seminar matter: the participants will gain ksibilities of the elected persons in the group. In thea time they will get to know how to design a program based on the purposes and demands of the workers: definition of the group tasks, organizing and action characteristics of the leadership group in the union.

Method: conversation

Seminar leader: lector and TUs' chairs

Participants: TU sections' chairs, trained persons on base level

Duration: 2 days


Theme: internal organization and leader role 2 (OL2)

How should the trade union leader be?

Purpose: definition the elected trade unionist.

Seminar matter: Through conversation and group work to define the qualities of a TU leader. To let know to the participants the ways how can a trade union activity be run. Special characteristics of the TU leaders. Trade union organization is first of all collective commitment, which helps the democracy consolidation.

Method: conversation

Seminar leader: lector

Participants: leaders of trade union sections

Duration: 2 days


Theme: internal organization and the role of the leader 3 (OL3)

Management of the financial resources in TU

Purpose: how to establish an economical system, which can cover financially the trade union activities

Seminar matter:

• Trade union problem solution cannot be reached without proper financial resources.

• How to provide these financial instruments

• Who are the "owners" of the TU-s

• The member fee and other financial resources.

• Transparency and the financial-economical instruments in TU. Organizing the financial system.

Method: dialogue

Seminar leader: lectors, Labour Institute and high leaders of the TU-s ?. Participants: TU-s' chairs, representatives of economical sectors etc.

Duration: 2 days

Note:

* "Health and safety at work" - will be largely discussed on the levels of the Training scheme, combined with the respective theme.


5. TUSA's strategy

The main strategy of TUSA is by having a common training and researching center, whose future is conditioned from the collaboration of the TUSA and LI components and the strong involvement of the respective staffs on the training and researching work. Engagement of the TU-s' capacities and of external collaborators on specific thematic as well as on the scientific work will have a special attention. The study groups should function better in the future, to give an effective contribution on the LI development.

A strong fundament for this strategy is also the development plan of TUSA, approbated from LITUSA board, after the recommendations on TUSA's activity assessment.

• The training according to the training system contains:

1. Seminars on base level 1,2,3 and 4

2. Seminars base level regarding the health and safety at work and work conditions

3. Specific seminars on central level

4. Women and young people in the labour market and in the TU-s

5. TU-s and media - their collaboration

6. Work conditions and health and safety at work


Other directions of the strategy are:

• Inclusion of local trainers on the base level of training system for the year 2003 and on.

• Training of local trainers on methods and manuals designation

• Carrying out an impact study on the training effects in the trade union movement. The results of this impact study will be part of work for TUSA, local trainers and leading groups for training system.

• The constant communication with the responsible persons for trade union training in districts and their training for a new role on the education system.

• Part of the discussions in the leading groups for training system will be also the reconstruction and a better functioning of the common groups with representatives from the unions on specific thematic. In the same time the assessment of the existing manuals and their improvement will be object of the work in the future within the leading groups. TUSA staff will have an important role, by promoting and encouraging the collaboration on specialists' and experts' level, involving also the staff of Labour Institute.

• Publishing of the materials with training character and the improvement of the existing materials will be part of the TUSA's permanent task and of the collaborators in local level. This will be discussed in open meetings between specialists from TUSA, Labour Institute and unions representatives.

• TUSA will include on its training programs the thematic pointed out from the organizational analyze carried out in some unions, some of which can be generalized also for the other unions.

• The financial support will be mainly from the unions themselves, starting from the second half of 2003. The level of financing will be according to the training program and the unions' necessities for training. The support from the employers and from other donators will be a possibility.


6. Economy

Danida and SiD, and the unions their selves have financed TUSA's activity during this period. On the first phase, were the confederations, which covered the participants' payments, while the Project covered the other training expenditures. Because of financial difficulties in the Albanian unions this financing was interrupted. On the second phase of the project the main source of financing TUSA, as Project's component were SiD and Danida.

LITUSA Center establishment creates possibility to gain incomes from renting out the facilities to the unions, when the activities of unions are financed from other organizations as well as to the other Albanian or foreigner organizations. The facilities are rented out according to the financial regulations approbated from LITUSA board. The same board has approbated the financial regulation regarding the participants in the seminars of base and central level.

TUSA covers all the seminars' expenditures, including the accommodation & diets, and transport, while TUSA does not cover the incomes lose of the day-work, which normally is regulated by collective bargaining as the right to get trained.

Referring to the economical balances, the yearly expenditures for a normal activity of LITUSA center are 80.000 USD per year. TUSA's activity, including staff, activities and administrative expenditures reach 40.000 USD, out of which 20.000 USD are needed for training activities on central level, publish work and materials. The expenditures for local training activities are not included on the total budget, as the idea is these activities will be covered from the unions, using the potential of local trainers and of other trained people in districts, by organizing kind of study circles trainings during weekends or evenings.

TUSA financing in the future should be carried out from the unions, which need to train their members in the center and this is very important not only to create sustainability for TUSA, but also for LITUSA Center. The financial support from other Albanian and foreign investitors are as well very much important.

The direct collaboration of TUSA with international organizations, which perform training activities with Albanian TU-s of KSSH and BSPSH can be another way to create sustainability. It is important TUSA can offer services also to other TU-s, which are active in Albania, as well as to other actors on the Labour Market.

This material was prepared for the Balkan Conference on TU education, of December 5-6, 2002

LITUSA center
Kombinat
Tirana

Prepared by: Emira Mitrushi [Mira Mitrushi]

TIL: DANIDA, LO-DANMARK, ICFTU, SID

FRA: MADS LUND

EMNE: UDVIKLING AF DET ALBANSKE ARBEJDSMARKED

DATO: 28-01-2003Den albanske landsorganisation, BSPSH, har på den seneste kongres i december taget afstand fra de uddannelsesstrategier som TUSA (Trade Union School of Albania) bygger på. Konsekvensen er, at projektsamarbejdet mellem BSPSH og SiD ophører med øjeblikkelig virkning.

Projektet er finansieret af DANIDA, J.nr.104.N.286-1a, som en del af anden fase af overgangsbistanden til Albanien. Bistanden fra DANIDA ophører den 30. juni 2003 og projektet skal være endeligt afrapporteret inden den 31,december 2003.


Baggrund:

I forbindelse med første fase af overgangsbistanden til Albanien startede SiD i 1996 sammen med de to albanske landsorganisationer, BSPSH og KSSH, et uddannelsesprojekt.

Formålet var at udbrede kendskabet til arbejdsmarkedets funktion i en fri markedsøkonomi. Institutionen TUSA blev i 1997 etableret under ledelse af en bestyrelse med deltagelse fra BSPSH og KSSH samt en enkelt repræsentant fra SiD. Samarbejdet mellem de albanske landsorganisationer har aldrig været hjerteligt og når det overhovedet lykkedes at bringe dem under samme tag, var det givetvis fordi de var interesserede i de økonomiske midler der fulgte med projektet

Sideløbende med projektet har SiD's internationale udvalg på Fyn ydet stor hjælp til den albanske fagbevægelse. Det er sket gennem indsamling af nyt og brugt kontorudstyr samt gennem afvikling af seminarer i Danmark og i Albanien. Indtil 1999 er en stor del af denne støtte gået til KSSH. Under anden fase af overgangsbistanden er hjælpen ligeligt fordelt mellem de to organisationer.

I perioden 1. januar 1999 til 1. januar 2000 fungerede TUSA uden DANIDA bistand. Aktiviteterne blev videreført for egne midler og midler fra SiD. Under anden fase af overgangsbistanden er projektet udvidet med et arbejdsmar-kedsinstitut (LI) som skal levere viden til arbejdsmarkedets aktører, herunder TUSA.

Der er den 1. december 1999 indgået en samarbejdsaftale mellem KSSH, BSPSH og SiD. l forbindelse med implementeringen af anden fase blev der nedsat en projekt-styrekomite med lige mange repræsentanter fra KSSH og BSPSH samt en repræsentant fra SiD. Første halvdel af projektforløbet (01.01.2000 til 30.06.2001) skulle formanden være fra KSSH og anden del af projektforløbet (01.07.2001 til 31.12.2002) skulle formanden være fra BSPSH.

Indtil årsskiftet 2001/2002 har samarbejdet mellem de to albanske organisationer været tåleligt. Da projektet behøvede mere plads besluttede styrekomiteen at indrette lokaler i en bygning ejet af KSSH. Der blev udarbejdet en samarbejdsaftale som sikrede BSPSH's rettigheder i forhold til TUSA og LI. Samtidig lykkedes det at afvikle fælles kurser i stedet for som tidligere, hvor kurserne blev afviklet for hver organisation.

De årlige statusrapporter dokumentere en god udvikling i projektet og en forventning om, at projektmålene nås samtidig med at aktiviteterne hviler på et bæredygtigt grundlag og derfor kan videreføres når DANIDA støtten bortfalder.


Aktuel situation:

I december 2001 afviklede BSPSH en ekstraordinær kongres som medførte, at flere af de fagforbund der tidligere havde stået udenfor de to store landsorganisationer, indmeldte sig i BSPSH. Det gjaldt bl.a. Minearbejderforbundet, hvis formand, Gezim Kalaja, overtog formandsposten i BSPSH.

Det har medført en klar ændring i samarbejdet mellem de to landsorganisationer. Kalaja ønsker at manifestere BSPSH gennem en aggressiv markering af organisationens synspunkter overfor alle udenforstående. Samtidig har BSPSH økonomiske problemer, hvilket har medført at flere af dets forbund er ekskluderet fra de internationale fag sekretariater.

Hvor vi tidligere vurderede, at der fortsat ville være to landsorganisationer i Albanien, som ville arbejde tæt sammen både lokalt og nationalt, så må vurderingen i dag være at samarbejdet mellem de to organisationer stort set er ophørt på centralt niveau.

Det betyder, at BSPSH vil ud af det fælles projekt som TUSA og LI er. Men ikke tomhændet !

Det har - efter SiD's opfattelse - medført følgende situation:

- BSPSH formanden for projektstyrekomiteen nægter at medvirke med underskrift på bankudbetalinger.

- BSPSH forlanger nye forhandlinger om den kontrakt der er indgået vedrørende brug af KSSH's bygninger. BSPSH's ledelse ønsker en kontant kompensation for de investeringer projektet har lavet i bygningerne.

- BSPSH har forlangt kompensation for det som KSSH indtil 1999/2000 har modtaget fra SiD's internationale udvalg på Fyn, selvom det intet har med projektaktiviteterne at gøre.

- BSPSH undlader at deltage i møder om den fremtidige organisation og skabelsen af et bæredygtigt grundlag for TUSA og LI.

- BSPSH har, gennem formandens beretning på kongressen i december 2002, klart meldt ud at de ønsker andre samarbejdspartnere fordi de er uenige med SiD.

Reaktionerne bunder i den umulige økonomiske situation som BSPSH er endt i, fordi de har solgt ud af alt hvad organisationen ejer. De kan derfor ikke medvirke i fortsættelsen af skolens aktiviteter, da de selvfølgelig skal bidrage økonomisk. De ønsker derfor det de opfatter som deres andel kapitaliseret. Det er uacceptabelt uanset om det sker under projektforløbet eller efter afslutningen.

SiD har derfor meddelt BSPSH, at samarbejdet er ophørt med øjeblikkelig virkning. Det har medført reaktioner fra bl.a. ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions) som meget aktivt har støttet et samarbejde mellem de to landsorganisationer. TUSA og LI har været et omdrejningspunkt i deres politik i forhold til Albanien. Der kommer derfor en fase nu, hvor ICFTU vil forsøge at genetablere samarbejdet. Det er vi fra SiD åbne overfor selvom vi tvivler på at de får succes.


Projektets fremtid:

Indtil projektet afsluttes den 30. juni 2003 tilhører alle værdier i projektet DANIDA. Den endelige beslutning om overdragelse og i givet fald til hvem tages først ved projektets udløb. Der kan derfor ikke, som foreslået af BSPSH, deles ud ad den kapital der er i projektet

Beslutningen får ikke afgørende indflydelse på gennemførelsen af projektet som blot sker i samarbejde med KSSH. Det er ikke en del af projektmålet, at der skal etableres et samarbejde mellem de to organisationer. Under "væsentlige risici" i projektdokumentationen har vi direkte nævnt den opståede situation, men også nævnt at den ikke får afgørende indflydelse på projektet.

Der bliver nu etableret en bestyrelse for TUSA og LI med henblik på fortsættelse af aktiviteterne efter ophør af økonomisk bistand fra DANIDA.

Bilag: Brev fra Gezim Kalaja, 16.1.2003
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk